Σύλλογος Μηχανικών ΔΕΗ: Επιστολή στον υπουργό Ενέργειας για χορήγηση μελέτης βιωσιμότητας των θυγατρικών σε Μεγαλόπολη και Μελίτη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ.Ε.Η.
Αθήνα, 29/6/2018
Προς: κο Γιώργο Σταθάκη,Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τη χορήγηση μελέτης βιωσιμότητας των συσταθεισών νέων εταιρειών «Μεγαλόπολη ενεργειακή και Μελίτη ενεργειακή»

Κε Υπουργέ,

σε συνέχεια των προσπαθειών για την εξασφάλιση των εργαζομένων, μέσω διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε ο Σύλλογος στην από 10.1.2018 συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ και δεδομένων των αλλεπάλληλων ενεργειών μας που αποτυπώνονται με ακρίβεια στα α΄ έως ι΄ και τα ιστ΄, ιη΄, κα΄, κδ΄, κζ΄ σχετικά, ζητάμε την παρέμβασή σας,

προκειμένου να μας χορηγηθεί η ζητούμενη μελέτη Βιωσιμότητας (κζ΄ σχ.) των συσταθεισών νέων εταιρειών «Μεγαλόπολη ενεργειακή και Μελίτη ενεργειακή».

Σύμφωνα με επιστημονικές προσεγγίσεις των ειδικών,

1. η Μελέτη Βιωσιμότητας είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος ώστε να διαπιστώνεται αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά. Αποτελεί διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και στάθμισης μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων.

2. οι Μελέτες Βιωσιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, τους παραγωγικούς συντελεστές της και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της

3. η Μελέτη Βιωσιμότητας των θυγατρικών εταιρειών θα πρέπει να περιλαμβάνει ή εναλλακτικά να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη ή ανάλυση κόστους ‐ οφέλους. Σκοπός συνήθως αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας.

4. Τα μέρη της μελέτης θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να είναι:
‐οι λειτουργικές πτυχές (θα έχει αποτέλεσμα η σχεδιασθείσα ενέργεια;)
‐οι οικονομικές πτυχές (κόστος και οφέλη της μητρικής και των εμπλεκομένων μερών)
‐οι τεχνικές πτυχές (μπορεί να υλοποιηθεί με τα υπαρκτά δεδομένα;)

5. η σημαντικότερη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη από τους πιστωτές της ΔΕΗ ΑΕ, προκειμένου να αποδεχτούν μια συμφωνία στήριξης, είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εξαρτηθεί άμεσα και από την πορεία των δύο προς πώληση νέων θυγατρικών εταιρειών.

6. Τα αποτελέσματα της μελέτης καθορίζουν κατά πόσο η λύση είναι εφικτή από όλες τις παραπάνω απόψεις και κατά συνέπεια αν θα πρέπει να υλοποιηθεί και εάν ναι, με ποιες δικλείδες ασφαλείας. (π.χ. θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν λειτουργικά και να «επιβιώσουν» οι δύο εν λόγω νεοϊδρυθείσες εταιρείες, με πολλαπλούς απαιτούμενους συντελεστές εφαρμογής, στην εποχή της οικονομικής κρίσης και των συνεχών μεταβολών των ρυθμιστικών παραγόντων στο Κλάδο εν γένει της Ενέργειας και εάν ναι, τι θα απαιτηθεί για αυτό;).

Κατόπιν αυτών,

επισημαίνεται η έντονη ανησυχία του Συλλόγου για πιθανή εξέλιξη της διαδικασίας πώλησης μέσω του ν. 4533/18, των εν λόγω λιγνιτικών μονάδων, σε διαδικασία προοδευτικού κλεισίματος αυτών και κατάργησης 1.300 θέσεων εργασίας με σοβαρές συνέπειες.

Επίσης,

υπογραμμίζεται η χαρακτηριστική στάση της διοίκησης της ΔΕΗ να μην συμμορφώνεται, τόσο με τις επιταγές του νόμου, σύμφωνα με τα αναλυθέντα στις προαναφερόμενες σχετικές επιστολές του Συλλόγου όσο και των συστάσεων του Υπουργείου Εργασίας (Συμφιλιωτική επιτροπή), στάση η οποία όπως πολλάκις έχουμε διατυπώσει κατατείνει στην αρχικώς υποστηριζόμενη θέση μας περί μη νομιμότητας επί των πάσης φύσεως διαδικασιών απόσχισης.

Με εντολή ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

 

Σχετικά:

α.    ΣΔΜ/4/5.1.2018, Ανακοίνωση για την αποεπένδυση

β.    ΣΔΜ/18/24.1.2018, Επιστολή για τη νέα ΕΣΣΕ

γ.    ΣΔΜ/165/27.2.2018, 20 ερωτήματα για την αποεπένδυση

δ.    ΣΔΜ/196/27.3.2018, Επιστολή για τη νέα ΕΣΣΕ

ε.    ΣΔΜ 202/4.4.2018, Ανακοίνωση για τη νέα ΕΣΣΕ

στ.  ΣΔΜ/211/20.4.2018, Αίτημα υποβολής υπομνήματος παρέμβασης προς τη Βουλή των Ελλήνων

ζ.    ΣΔΜ/212/23.4.2018, Υπόμνημα του Συλλόγου προς τη Βουλή των Ελλήνων

η.    ΣΔΜ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, 23.4.2018, Εξώδικο για την εξασφάλιση των εργαζομένων

θ.    ΣΔΜ/218/24.4.2018, Ανακοίνωση για τη μετακίνηση εργαζομένων στις νέες εταιρείες

ι.     ΣΔΜ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, 220/24.4.2018, Ενημέρωση για την υποβολή εξώδικου για διαβούλευση

ια.   ΝΟΜΟΣ 4533/27.4.2018, Διαρθρωτικά μέσα για την πρόσβαση στο λιγνίτη …

ιβ.   ΔΕΗ/ΓΔ/ΑΝΠΟ/1134/4.5.2018, Πρόσκληση ΓΕΝΟΠ για εκπροσώπηση και διαβούλευση

ιγ.   ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ Φ1/2591/7.5.2018, Ορισμός εκπροσώπων για τη διαβούλευση

ιδ.   ΔΕΗ/ΓΔ/ΑΝΠΟ/1141/7.5.2018, Πρόσκληση εκπροσώπων ΓΕΝΟΠ σε διαβούλευση

ιε.   ΔΤ ΔΕΗ ΑΕ/7.5.2018

ιστ. ΣΔΜ/238/8/5/2018, 1η Επιστολή για τη διαβούλευση

ιζ.   ΔΕΗ/ΓΔ/ΑΝΠΟ/1163/9.5.2018, Πρόσκληση σε νέα συνάντηση για διαβούλευση

ιη.   ΣΔΜ/242/10/5/2018, 2η Επιστολή για τη διαβούλευση

ιθ.   Υπουργείο Εργασίας, 27066/1791/21.5.2018, Σύγκληση συμφιλιωτικής τριμερούς σύσκεψης

κα.  ΣΔΜ/251/22/5/2018, 3η Επιστολή για τη διαβούλευση

κβ.  Πρακτικό συμφιλιωτικής σύσκεψης, Συλλόγου, Υπουργείου, ΔΕΗ, 31.5.2018

κγ.  ΔΕΗ/ΓΔΑΝΠΟ 1392/6.6.2018 – Απάντηση σε έγγραφα του ΣΔΜ

κδ.  ΣΔΜ 283/6.6.2018, Υπόμνημα προς το Υπ. Εργασίας για τη διαβούλευση

κε.   ΔΕΗ/ΓΔΠ 1629/7.6.2018, Απόφαση ΓΔΠ και ΓΔΑΝΠΟ ΔΕΗ ΑΕ με 2 παραρτήματα

κστ. Αποφάσεις έκτακτου ΔΣ ΔΕΗ ΑΕ 8.6.2018

κζ.   ΣΔΜ/293/21.6.2018, 4η Επιστολή για τη διαβούλευση

 

Κοινοποίηση:

– κ. Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– κ. Ανδρέα Νεφελούδη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

– κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

– ΡΑΕ (Πρόεδρο και Ολομέλεια)

– Διοικήσεις εταιρειών Ομίλου ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ

– Εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΔΣ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ

– Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ομίλου ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ

– Εργαζόμενοι Ομίλου ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ

– ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ

– Πρωτοβάθμια Σωματεία

– ΜΜΕ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,684ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,312ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ