Το Καφενείο Μεγαλόπολης συμμετέχει στην 24ωρη απεργία των ΜΜΕ

0
223

 

Το Αrcadia Portal συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. και της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ.

Έτσι, από τις 06.00 της Τετάρτης 7/12 μέχρι τις 06.00 της Πέμπτης 8/12 δεν θα γίνει καμία ανάρτηση.

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, σε συντο­νι­σμό με την ΠΟΕΣΥ και τις άλλες Ενώ­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ, καλεί τους συνα­δέλ­φους μέλη της Ένω­σης να συμ­με­τά­σχουν δυνα­μικά στην 24ωρη πανελ­λα­δική απερ­γία που προ­κή­ρυξε η Ομο­σπον­δία για την Τετάρτη 7 Δεκεμ­βρίου 2016, στο πλαί­σιο και της απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης της ΓΣΕΕ στις 8 Δεκεμ­βρίου 2016.

Τα σκληρά και επώ­δυνα προ­α­παι­τού­μενα της 2ης αξιο­λό­γη­σης πλήτ­τουν και πάλι το σύνολο του Ελλη­νι­κού λαού και ιδιαί­τερα τους εργα­ζο­μέ­νους στο χώρο του Τύπου. Τσακίζουν τα ασφα­λι­στικά και τα εργα­σιακά τους δικαιώ­ματα και θέλουν να ρίξουν στον καιάδα τους ανέρ­γους και τους συντα­ξιού­χους.

Με το Ασφα­λι­στικό ανοι­χτή πληγή και τους πόρους των Ταμείων μετέ­ω­ρους το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί όλους τους συνα­δέλ­φους να περι­φρου­ρή­σουν την απερ­γία, να δια­σφα­λί­σουν την επι­τυ­χία της και να πάρουν μέρος στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την ίδια μέρα (7/12/16) και ώρα 12.00 έξω από το κτή­ριο της ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μίας 20).

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για:
• Θεσμο­θέ­τηση πόρου από τα έσοδα όλων των έντυ­πων, ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κών και δια­δι­κτυα­κών μέσων, υπέρ των επι­κου­ρι­κών Ταμείων μας.
• Την αυτο­νο­μία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ ως αυτο­διοι­κού­με­νων φορέων κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, χωρίς αλλοί­ωση του χαρα­κτήρα και του περιε­χο­μέ­νου τους, ως προ­ϋ­πό­θεση για την υπε­ρά­σπιση της ανε­ξαρ­τη­σίας της δημο­σιο­γρα­φι­κής λει­τουρ­γίας και τη δια­σφά­λιση του αγα­θού της Ενη­μέ­ρω­σης.
• Ένταξη στα Ταμεία αυτά όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Ενη­μέ­ρωση, σε οποιο­δή­ποτε Μέσο και αν εργά­ζο­νται, με μισθωτή εργα­σία πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και ΣΣΕ, και με την προ­ϋ­πό­θεση ότι θα είναι μέλη αντί­στοι­χης συν­δι­κα­λι­στι­κής Ένω­σης.
• Αξιο­πρε­πείς μισθούς και συντά­ξεις, άμεση αντι­με­τώ­πιση της ανερ­γίας και σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων.
Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ αντι­στε­κό­μενο, μαζί με όλους τους δημο­σιο­γρά­φους και τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, στον ασφα­λι­στικό μας εξαν­δρα­πο­δι­σμό καλεί τα μέλη της Ένω­σης να συμ­με­τά­σχουν μαζικά στις παρα­πάνω 24ωρη απερ­γία και να δώσουν μαζικό και δυνα­μικό παρών στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την ίδια μέρα (7/12/16) και ώρα 12.00 έξω από το κτή­ριο της ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μίας 20).

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here