ΑρχικήΑΠΕΡΓΙΑΤο Καφενείο Μεγαλόπολης συμμετέχει στην 48ωρη απεργία των ΜΜΕ

Το Καφενείο Μεγαλόπολης συμμετέχει στην 48ωρη απεργία των ΜΜΕ

Το Καφενείο Μεγαλόπολης  συμμετέχει στην 48ωρη απεργία των ΜΜΕ

Το Καφενείο Μεγαλόπολης μετά από κάλεσμα της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ) συμμετέχει στην 48ωρη απεργία της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. και της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ.

Έτσι, από τις 06.00 της Πέμπτης 21/4  μέχρι τις 06.00 του Σαββάτου 23/4  δεν θα γίνει καμία ανάρτηση.

Θα είμαστε πάλι κοντά σας  από το Σάββατο 23/4

 

Με βασικό στόχο την άμεση από­συρση του εξο­ντω­τι­κού αντερ­γα­τι­κού κυβερ­νη­τι­κού ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου, που εξα­θλιώ­νει και φτω­χο­ποιεί όλους τους εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους της χώρας και πλήτ­τει καί­ρια την Ενη­μέ­ρωση και τους ανθρώ­πους της, το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) κήρυξε ομό­φωνα τις 48ωρες απερ­γίες από τις 06.00 της Πέμπτης 20 Απρι­λίου, μέχρι τις 06.00 της Κυρια­κής 24 Απρι­λίου ως εξής:
• Την προ­κή­ρυξη 48ωρης απερ­γίας στα έντυπα (εφη­με­ρί­δες, περιο­δικά) και δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, καθώς και στη ΓΓΕΕ, ΓΓΜΕ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τα γρα­φεία Τύπου, από τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης 21/4/2016 μέχρι τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου 23/4.
• Σε όλα τα ραδιο­τη­λε­ο­πτικά ΜΜΕ του ιδιω­τι­κού και δημό­σιου τομέα, από τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής 22/4 έως τις 06.00 το πρωί της Κυρια­κής 24/4.
Την προ­σεχή Παρασκευή 22 Απρι­λίου θα συνε­δριά­σει εκ νέου το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ για την κλι­μά­κωση του απερ­για­κού αγώνα τις επό­με­νες ημέ­ρες.
Με τον απερ­γιακό αγώνα μας εκτός από τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων, την αντι­με­τώ­πιση της ανερ­γίας, της ανα­σφά­λι­στης ή και απλή­ρω­της εργα­σίας, απερ­γούμε γιατί για μας είναι αδια­πραγ­μά­τευτη η αυτο­νο­μία και η αυτο­τέ­λεια των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και των πόρων τους, που απο­τε­λούν εργο­δο­τική εισφορά και υπο­κα­θι­στούν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αλλά και στα επι­κου­ρικά ταμεία του κλά­δου, τη συμ­με­τοχή του κρά­τους στην τρι­μερή χρη­μα­το­δό­τηση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης.
Τα αιτή­ματά μας είναι:
• Η δια­τή­ρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανε­ξάρ­τη­του, ενιαίου και αυτο­τε­λούς Ταμείου στα ΜΜΕ με ένταξη στην ασφά­λισή του όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης.
• Η δια­σφά­λιση του αγγε­λιο­σή­μου, με επέ­κτασή του στα δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ως πόρου χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ταμείων μας κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης.
ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Με νέα από­φασή του κατά πλειο­ψη­φία, το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ απο­φά­σισε να επι­τρα­πεί στα ραδιο­τη­λε­ο­πτικά μέσα και στο δια­δί­κτυο η μετά­δοση απερ­για­κού δελ­τίου την Παρασκευή 22 Απρι­λίου, που δεν κυκλο­φο­ρούν έντυπα και απερ­γούν τα ρ/τ μέσα, ως εξής:
• Μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τα ραδιό­φωνα στις 13:15–13:30.
• Μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς στις 20:00–20:15.
Την ώρα των συγκε­κρι­μέ­νων μετα­δό­σεων έχουν τη δυνα­τό­τητα για απερ­γιακό δελ­τίο τα ειδη­σε­ο­γρα­φικά sites και οι ηλε­κτρο­νι­κές εκδό­σεις των εφη­με­ρί­δων (πολι­τι­κών, οικο­νο­μι­κών και αθλη­τι­κών), όπως και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή­σεων για ροή ειδή­σεων σε αυτό το 15λεπτο.
Η κάλυψη των θεμά­των, η μετά­δοση και οι αναρ­τή­σεις θα γίνουν σε αυτά τα απερ­γιακά δελ­τία ΜΟΝΟ από το απο­λύ­τως απα­ραί­τητο συντα­κτικό και τεχνικό προ­σω­πικό ασφα­λείας και από τους συνα­δέλ­φους, που καλύ­πτουν τα εργα­τικά θέματα.
Οι δημο­σιο­γρά­φοι, που θα απα­σχο­λη­θούν, θα αναγ­γελ­θούν στο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ από τους εκπρο­σώ­πους των Ενώ­σεων σε κάθε ΜΜΕ ή τους υπεύ­θυ­νους των δελ­τίων.
Η ΠΟΕΣΥ καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους στην Ενη­μέ­ρωση να πάρουν μέρος στις 48ωρες απερ­γίες και στις αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις.
Καλού­νται οι διοι­κή­σεις των Ενώσεων-μελών της Ομο­σπον­δίας μας, να πάρουν όλα τα μέτρα για την επι­τυ­χία των απερ­γιών και την περι­φρού­ρησή τους.

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ