Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης

0
196


Συνοπτική παρουσίαση «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
Οι «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, με κύριο στόχο την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπική κλίμακα, καθώς το πρόβλημα της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων έχει πιο μεγάλη ένταση σε επίπεδο συγκεκριμένων γεωγραφικών ενοτήτων.
Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους καλλικρατικούς Δήμους της Τρίπολης, της Μεγαλόπολης και της Γορτυνίας που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο της κεντρικής και Βορειοανατολικής Αρκαδίας. Οι ομάδες στόχου στις οποίες επικεντρώνεται το Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα και με τις διαπιστώσεις της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε είναι:
– Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (με έμφαση στις γυναίκες)
– Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (με έμφαση στις γυναίκες)
– Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια Οι Πράξεις που θα υλοποιηθούν συνιστούν αλληλοσυμπληρούμενη δέσμη δράσεων, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο και συνοψίζονται ως εξής:
– Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελούμενων και την προώθηση και επικοινωνία του Σχεδίου,
– Συμβουλευτική κατά την υποδοχή και επιλογή των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο, Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, Επιχειρηματικός σχεδιασμός -εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων,
– Θεματικό εργαστήριο με θέμα : Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων- ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους, Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων,
– Δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας : Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας, Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων, Συμβουλευτική Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών,
– Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων, με παράλληλη Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
– Δικτύωση μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων, φυσική δικτύωση των ωφελουμένων με επιχειρήσεις συνεντεύξεις – forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ηλεκτρονική Δικτύωση των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης,
– Συντονισμός και Διαχείριση του έργου. Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν είναι:
Σύνολο ωφελουμένων: 90 Εκ των οποίων:
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση: 15
αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 25
αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα:
αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 10
αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 50
αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 45 Οι τομείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κοινωνία, των ωφελουμένων της προτεινόμενης πράξης που προέκυψαν από την σχετική μελέτη είναι αναλυτικά τα εξής:
-Διαχείριση προσωπικού (Προσωπικό οικιακής βοήθειας, βοήθειας στο σπίτι, καθαριότητας, φύλαξης ηλικιωμένων και παιδιών, μικροεξυπηρετήσεις κάθε είδους κ.λπ).
– Δραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης -Ανακύκλωση
-Φύλαξη δημοσίων κτηρίων – πολιτιστικών μνημείων
– Διαχείριση πρασίνου – Κηποτεχνία
– Παροχή υπηρεσιών εστίασης
– Επισκευές και συντήρηση κατασκευών και εξοπλισμού σε όλα τα τεχνικά ζητήματα επισκευαστικών εργασιών
– Στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και την παραγωγή βιοκαυσίμου. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια:
– Δημοσιοποίηση – προσέλκυση ωφελουμένων,.
– Ενημέρωση υποψηφίων – Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.
– Έλεγχος επιλεξιμότητας ωφελουμένων.
– Σύνταξη καταλόγου με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνου] ]>

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here