Συνεχίζεται, λέει η κυβέρνηση, η προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση του Τριπόταμου Αρκαδίας

Προσπάθεια να δοθεί λύση στην μετεγκατάσταση με τροπολογία

0
476

Σύμφωνα με τον βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Παπαηλιού, η μετεγκατάσταση του Τριπόταμου στη Μεγαλόπολη συνεχίζεται, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Πάντως, εδώ και πολύ καιρό καταβάλλεται προσπάθεια, η οποία μέχρι στιγμής, δεν έχει ευοδωθεί.

Σημειωτέον ότι στο χωριό έχει σημειωθεί κατολίσθηση λόγω των εργασιών της ΔΕΗ και ότι η μετεγκατάσταση «κολλάει» σε γραφειοκρατικά ζητήματα.

Ο βουλευτής Αρκαδίας σε επιστολή του επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η προσπάθεια για μετεγκατάσταση του Τριπόταμου, που έχει ξεκινήσει στις αρχές του έτους 2016, συνεχίζεται με τρόπο και μέσα πρακτικά, χωρίς  «πυροτεχνήματα».

Είναι γνωστό, και στους εκπροσώπους των Τριποταμιτών στο Δήμο Μεγαλόπολης και στο Σύλλογο Τριποταμιτών και στους κατοίκους του Τριπόταμου, ότι, εδώ και πολύ καιρό, καταβάλλεται προσπάθεια να παραχωρηθεί στους κατοίκους του χωριού χώρος για τη μετεγκατάστασή του,  μετά την απαλλοτρίωσή του από τη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι, από τις αρχές του έτους 2016, ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού είχε προετοιμάσει και είχε υποβάλει στους αρμόδιους υπουργούς όχι  σχέδιο, αλλά σχέδια τροπολογίας σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους του Τριπόταμου, τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου, τους συμβούλους των υπουργών και τους υπουργούς.

Είχε υπάρξει δέσμευση ότι η παραχώρηση χώρου για τη μετεγκατάσταση του Τριπόταμου θα πραγματοποιηθεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, προκειμένου το δίκαιο αίτημα των κατοίκων του Τριπόταμου να ικανοποιηθεί. Και αυτό γίνεται με τρόπο και μέσα πρακτικά, χωρίς  «πυροτεχνήματα»

Παρατίθενται και τα δύο σχέδια «τροπολογίας-προσθήκης» του βουλευτή Γιώργου Η. Παπαηλιού, των οποίων η κατάθεση και ψήφιση δυστυχώς ακόμη εκκρεμούν.

(Σ Χ Ε Δ Ι Ο)  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Θέμα : Παραχώρηση δασικής έκτασης στον απαλλοτριωθέντα από τη ΔΕΗ οικισμό «Τριπόταμος» Μεγαλόπολης

 

                                       Α. Αιτιολογική  Έκθεση

 

Με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4273/2014, θεσπίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας να παραχωρεί δημόσια ή δημοτική ή ιδιωτική έκταση για την μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού που απαλλοτριώνεται για την παραγωγή του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας «… χαρακτηριζόμενη ωσαύτως και η δημιουργία του ως άνω νέου οικισμού ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας».

Με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι η απόκτηση των απαιτούμενων ιδιωτικών ή δημόσιων εκτάσεων ή εκτάσεων των ΟΤΑ για τη μεταφορά ή μετεγκατάσταση του οικισμού, διενεργείται είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε με απευθείας αγορά είτε με παραχώρηση-διάθεση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο ή τους ΟΤΑ.

Πλην όμως, με τις παραπάνω διατάξεις, δεν ορίζεται ρητά, εάν στην έννοια των δημοσίων εκτάσεων που μπορούν να παραχωρηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό, υπάγονται και δασικές  εκτάσεις, ιδίως στις περιπτώσεις  όπου δεν υπάρχουν προς παραχώρηση δημόσια κτήματα ή εκτάσεις  μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αποτέλεσμα αυτής της μη ρητής αναφοράς είναι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες να μην προβαίνουν στην παραχώρηση τέτοιων εκτάσεων επικαλούμενες τον δασικό χαρακτήρα τους και συνακόλουθα η υποχρέωση της Πολιτείας να καθίσταται κενό γράμμα.

Κατά συνέπεια, παρίσταται ανάγκη να προστεθεί στις επιτρεπόμενες εξαιρετικές επεμβάσεις σε  δασικές εκτάσεις του άρθρου 57 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, και η παραπάνω συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της επιταγής του άρθρου 13 του ν. 4273/2014, βέβαια υπό την προϋπόθεση, ότι στην περιοχή του μεταφερόμενου οικισμού δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες και επαρκείς δημόσιες εκτάσεις ή εκτάσεις των ΟΤΑ.

Η παραπάνω εξαίρεση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 24 του Συντάγματος προστασίας των δασικών εκτάσεων  είναι θεμιτή, δεδομένου ότι ο ίδιος ο νόμος έχει χαρακτηρίσει την μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμών λόγω της παραγωγής του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας  υποχρέωση κοινής ωφέλειας και  συνεπώς θεωρείται ότι η εν λόγω εξαίρεση επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον.

Εν προκειμένω, επειδή ο οικισμός (το χωριό) «Τριπόταμος» Μεγαλόπολης απαλλοτριώνεται από τη ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθίσταται αναγκαία η μετεγκατάσταση-μεταφορά του σε παραχωρούμενη δημόσια δασική έκταση. 

Β.Τροπολογία-Προσθήκη

Προστίθεται παράγραφος 1α στο άρθρο 13 Ν. 4273/2014, η οποία έχει ως

εξής :

«Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 1, η μετεγκατάσταση του οικισμού «Τριπόταμος» του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας, σε δημόσια δασική έκταση, συνολικού εμβαδού 278.031,24 τ.μ., εμφαινόμενη σε προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα, η οποία δεν υπάγεται στις εκτάσεις των κατηγοριών α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 Ν. 998/1979».

Ο προτείνων βουλευτής

Γιώργος Παπαηλιού

Σ χ έ δ ι ο  Τροπολογίας

Ε ι σ η γ η τ ι κ ή  Έ κ θ ε σ η

Με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4273/2014, θεσπίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας να παραχωρεί δημόσια ή δημοτική ή ιδιωτική έκταση για την μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού που απαλλοτριώνεται για την παραγωγή του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας «… χαρακτηριζόμενη ωσαύτως και η δημιουργία του ως άνω νέου οικισμού ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας».

Με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι η απόκτηση των απαιτούμενων ιδιωτικών ή δημόσιων εκτάσεων ή εκτάσεων των ΟΤΑ για τη μεταφορά ή μετεγκατάσταση του οικισμού, διενεργείται είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε με απευθείας αγορά είτε με παραχώρηση-διάθεση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο ή τους ΟΤΑ.

Πλην όμως, με τις παραπάνω διατάξεις, δεν ορίζεται ρητά, εάν στην έννοια των δημοσίων εκτάσεων που μπορούν να παραχωρηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό, υπάγονται και δάση ή δασικές  ή αναδασωτέες εκτάσεις, ιδίως στις περιπτώσεις  όπου δεν υπάρχουν προς παραχώρηση δημόσια κτήματα ή εκτάσεις  μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αποτέλεσμα αυτής της μη ρητής αναφοράς είναι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες να μην προβαίνουν στην παραχώρηση τέτοιων εκτάσεων επικαλούμενες τον δασικό χαρακτήρα τους και συνακόλουθα η υποχρέωση της Πολιτείας να καθίσταται κενό γράμμα.

Κατά συνέπεια, παρίσταται ανάγκη να προστεθεί στις επιτρεπόμενες εξαιρετικές επεμβάσεις σε δάση ή δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις του άρθρου 57 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, και η παραπάνω συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της επιταγής του άρθρου 13 του ν. 4273/2014, βέβαια υπό την προϋπόθεση, ότι στην περιοχή του μεταφερόμενου οικισμού δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες και επαρκείς δημόσιες εκτάσεις ή εκτάσεις των ΟΤΑ.

Η παραπάνω εξαίρεση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 24 του Συντάγματος προστασίας των δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων  είναι θεμιτή, δεδομένου ότι ο ίδιος ο νόμος έχει χαρακτηρίσει την μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμών λόγω της παραγωγής του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας  υποχρέωση κοινής ωφέλειας και  συνεπώς θεωρείται ότι η εν λόγω εξαίρεση επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον.

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η  δ ι ά τ α ξ η 

«Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 προστίθεται νέα παράγραφος, η υπ΄ αριθ. 8  ως εξής :

8. Επιτρέπεται η παραχώρηση δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας έκτασης, δημόσιας ή ιδιωτικής, για την μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμών που απαλλοτριώνονται για την παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4273/2014, υπό την προϋπόθεση ότι στην περιοχή του προς μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες και επαρκείς δημόσιες εκτάσεις ή εκτάσεις των ΟΤΑ, μη υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία. Η παραχωρούμενη κατά περίπτωση έκταση για τον σκοπό αυτό, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη της έκτασης του προς μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού και πάντως όχι μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων» 

Ο προτείνων βουλευτής

Γιώργος Παπαηλιού

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here