Συνδέεται με τον Αυτοκινητόδρομο η τοξωτή γέφυρα στην Τσακώνα

0
454

Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση της Αστυνομίας Αρκαδίας, λόγω της σύνδεσης της τοξωτής γέφυρας στην Τσακώνα με τον Αυτοκινητόδρομο, θα προβεί σε συγκεκριμένες προσωρινές ρυθμίσεις κατά τις ημέρες των εργασιών, όπως προβλέπεται. Σημειωτέον ότι η σύνδεση της γέφυρας με τον αυτοκινητόδρομο έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά, καθώς ήδη από τον Οκτώβριο αναμενόταν να δοθεί στην κυκλοφορία, αλλά έλαβε νέα παράταση για τα τέλη Νοεμβρίου. Οι εργασίες για τη σύνδεσή της ξεκινούν την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 18 του ίδιου μήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19 /2015

ΘΕΜΑ: « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη] από την χ.θ. 201,500 έως την χ.θ. 205,500 και ειδικότερα στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα»

tsakwna-gefyra

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώ-πων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την χ.θ. 201,500 έως την χ.θ. 205,500 (τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα), με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4, με τον ανωτέρω Αυτοκινητόδρομο, προς ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων στο παραπάνω έργο.
5. Το υπ. αριθ. ΠΑΡ-Τ/1496 από 04-12-2015 έγγραφο της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», αιτείται την έκδοση Απόφασης, για την ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση.
6. Το υπ. αριθ. 68299/15/2239078 από 04-12-2015 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
7. Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/02/12/24/4610 από 09-12-2015 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Διεύθυνση Λ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
8. Το υπ. αριθ. 68299/15/2272551 από 10-12-2015 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την χ.θ. 201,500 έως την χ.θ. 205,500 (τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα), από σήμερα (10-12-2015) μέχρι και την 17-01-2016, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4, με τον ανωτέρω Αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα:

• Α’ Φάση [από σήμερα (10-12-2015), έως την Παρασκευή 18-12-2015]: Η κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Καλαμάτα, πριν την περιοχή της γέφυρας Τ4, θα περιοριστεί σε μια (1) λωρίδα κυκλοφορίας και μέσω του υφιστάμενου Ανοίγματος Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) περί την χ.θ 202,072 θα εκτραπεί σε μία λωρίδα στο τμήμα της οδού (αριστερός κλάδος) που χρησιμοποιείται για την κατεύθυνση προς Τρίπολη. Η κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Τρίπολη στην περιοχή της γέφυρας Τ4, θα παραμένει στην παρακαμπτήρια οδό (υφιστάμενη κατάσταση) και έπειτα από την περιοχή της γέφυρας Τ4 θα περιορίζεται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα χρησιμοποιείται για την κατεύθυνση προς Καλαμάτα) έως την χ.θ. 202,072, για εργασίες διαμόρφωσης του οδο-στρώματος του δεξιού κλάδου του Αυτοκινητόδρομου στην περιοχή τα γέφυρας Τ4 στο τελικό υψόμετρο, στο τμή-μα από τη χ.θ. 204,572 έως τη χ.θ.204,722.
• Β’ Φάση [από την 18-12-2015 έως την 11-01-2016]: Η κατεύθυνση της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα, στο τμήμα από τη Χ.Θ. 202,072 μέχρι τη χ.θ. 204,572 θα επανέλθει στον δεξιό κλάδο του Αυτοκινητόδρομου έως την χ.θ.204,572, όπου θα περιορίζεται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα διέρχεται από το κατασκευασμένο στην Α΄φάση τμήμα του Αυτοκινητόδρομου και στη συνέχεια από τη γέφυρα Τ4, σε μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας. Η κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Τρίπολη, θα εξυπηρετείται μέσω της παρακαμπτήρια οδού, όπως στην υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες στην περιοχή της κεντρικής νησίδας και των αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας του Αυτ/μου, στις περιοχές εκατέρωθεν της γέφυρας Τ4.
• Γ’ Φάση: Στις εκατέρωθεν της γέφυρας Τ4 περιοχές και οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, θα περιοριστούν στην αριστερή λωρίδα του αντίστοιχου κλάδου, για εργασίες τελικής διαμόρφωσης στις δεξιές λωρίδες και τις πλευρικές οριογραμμές του Αυτοκινητόδρομου

2. Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2015 και της Πρωτοχρονιάς 2016, το χρονοδιάγραμμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα διαμορφωθεί ως εξής:

α) Η Α΄ φάση, θα διαρκέσει από σήμερα (10-12-2015), έως την Παρασκευή 18-12-2015
β) Η Β΄φάση, θα αρχίσει το αργότερο την Παρασκευή 18-12-2015 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Δευτέρα (11-01-2016)
γ) Η Γ΄φάση, θα ακολουθεί έως το πέρας ισχύος της παρούσας Απόφασης (17-01-2016)

3. Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμ-φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή και παρακαλείται επίσης για την ενημέρωση των χρηστών της οδού από τα Μ.Μ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (Κ.Ο.Κ.)

– Επίσης ο ανάδοχος των εργασιών («ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»), να εφαρμόσει επακριβώς τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοστασιακής σήμανσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Α.Π. ΑΘ/ΦΚ000/3290 από 19-10-2015 Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Σ.Υ., καθώς να διαθέτει σε ετοιμότητα επαρκές προσωπικό και κατάλληλα μέσα, ικανά να ανταποκριθούν και να συνδράμουν το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας (Τ.Τ.Α.Α. Πελοποννήσου), σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ειδικά κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2015 και της Πρωτοχρονιάς 2016.

4. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here