Συλλυπητήριο ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας για το θάνατο του Αλέξιου Κόχρονα

0
1724

Στην Τρίπολη σήμερα 29/3/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, μετά την υπ’ αριθ. 30/29-3-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρίνη Αγησίλαου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, ήτοι: Παρόντες Απόντες 1. Μαρίνης Αγησίλαος, Πρόεδρος 2. Γκουτζιούλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος 3. Πουλημένου Βικτωρία, Γ. Γραμματέας 4. Καλαντζής Σταύρος, Ταμίας 5. Χιώτη Ελένη, Έφορος Δημ. Σχέσεων-Εκδ. 6. Κοσκινάς Σώζων, μέλος 7. Πιτερός Παναγιώτης, μέλος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Αλέξιου Κόχρονα, συζύγου της Χριστίνας Κόχρονα – υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μεγαλόπολης».

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:

1) Εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος,

2) Αποφασίζει να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2019. Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Τα Μέλη (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα Τρίπολη 29 – 3 – 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here