Συλλυπητήριο ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας για το θάνατο του Αλέξιου Κόχρονα

0
1717

Στην Τρίπολη σήμερα 29/3/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, μετά την υπ’ αριθ. 30/29-3-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρίνη Αγησίλαου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, ήτοι:    Παρόντες Απόντες 1. Μαρίνης Αγησίλαος,  Πρόεδρος 2. Γκουτζιούλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος 3. Πουλημένου Βικτωρία,  Γ. Γραμματέας 4. Καλαντζής Σταύρος, Ταμίας 5. Χιώτη Ελένη, Έφορος Δημ. Σχέσεων-Εκδ. 6. Κοσκινάς Σώζων, μέλος 7. Πιτερός Παναγιώτης, μέλος.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Αλέξιου Κόχρονα, συζύγου της Χριστίνας Κόχρονα – υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μεγαλόπολης».

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ.   ΑΠΟΦΑΣΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:

1) Εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος,

2) Αποφασίζει να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά Μ.Μ.Ε.  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7/2019.   Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο  Πρόεδρος                 

Ο Γενικός Γραμματέας                   

Τα Μέλη (Ακολουθούν  υπογραφές)  

Ακριβές  Απόσπασμα Τρίπολη  29 – 3 – 2019  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here