ΑρχικήΑΡΘΡΑΣε ισχύ το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ – Ριζικές αλλαγές στις Γενικές...

Σε ισχύ το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ – Ριζικές αλλαγές στις Γενικές Διευθύνσεις της παραγωγής

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ, με τις αλλαγές που επιφέρει στη βασική οργάνωση της ΔΕΗ να είναι πολλές και σημαντικές.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η σύσταση Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΣΑΛΠ), η οποία υπάγεται απευθείας στον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που εποπτεύει τις λειτουργίες παραγωγής της εταιρείας. Η ΔΣΑΛΠ συστήνεται σε αντικατάσταση της καταργούμενης Διεύθυνσης Επικουρίας Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Τεχνικών Δραστηριοτήτων.

Αυτό που αλλάζει άρδην, όμως, είναι η διοικητική δομή των υπηρεσιών της ΔΕΗ που σχετίζονται με τη λιγνιτική και τη θερμοηλεκτρική και υδροηλεκτρική παραγωγή, καθώς τόσο η Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής (ΓΔ/ΛΠ), όσο και η Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΓΔ/ΘΥΠ) αναμορφώνονται ριζικά.

Αναμορφώνεται ριζικά η Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός (μεταλλευτικός και ενεργειακός), καθώς και η κεντρική υποστήριξη των παραγωγικών λειτουργικών των Ορυχείων και των Λιγνιτικών Μονάδων περνάει στη Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής (ΔΛΥ-ΛΠ), η οποία συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής (ΓΔ/ΛΠ)

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών αξιοποίησης όλων των αποσυρόμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ περνάει στην ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής (ΔΔΑΜΠ), η οποία συστήνεται στη ΓΔ/ΛΠ.

Ακόμα, συστήνεται Κλιμάκιο Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής, διοικητικής στάθμης Κλάδου ΒΟΚ, με αποστολή την υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή Λιγνιτικής Παραγωγής και των ΒΟΚ της ΓΔ/ΛΠ σε επιχειρησιακά, λειτουργικά και οικονομικά θέματα.

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που συντελούνται στην οργανωτική δομή της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, συστήνεται στη ΓΔ/ΛΠ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν μέχρι σήμερα από τις Διευθύνσεις Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΕ-ΛΚΔΜ) και Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ) της ΓΔ/ΛΠ, οι οποίες καταργούνται.

Επίσης, στη ΓΔ/ΛΠ συστήνεται Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας συστήνεται Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων (ΔΕΛΜ), η οποία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση όλων των Λιγνιτικών Σταθμών του ΛΚΔΜ.

Αλλάζει άρδην η Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στη Γενική Διεύθυνση Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΓΔ/ΘΥΠ).

Στη ΓΔ/ΘΥΠ συστήνεται Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΕΘΥΠ), η οποία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των ΥΗΣ και την ΘΗΣ με καύσιμο φυσικό αέριο στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Τα θέματα προμήθειας και διαχείρισης φυσικού αερίου, την τεχνική υποστήριξη όλων των σταθμών παραγωγής ανεξαρτήτως καυσίμου (κυρίως σε θέματα κεντρικών συντηρήσεων του βασικού τους εξοπλισμού), καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε δραστηριότητες παραγωγής αναλαμβάνει η νέα Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής (ΔΥΔΠ).

Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) μετονομάζεται σε Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) και περιορίζεται αποκλειστικά στην εκμετάλλευση των σταθμών παραγωγής στα ΜΔΝ.

Ακόμα, η Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ) αναλαμβάνει, πέραν της ανάπτυξης όλων των θερμικών σταθμών παραγωγής (ανεξαρτήτως καυσίμου) και τον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών.

Επίσης, η Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ) περιορίζεται στην ανάπτυξη των μεγάλων ΥΗΕ που δεν θεωρούνται ΑΠΕ.

Μια σειρά Διευθύνσεις της ΓΔ/ΘΥΠ καταργούνται. Συγκεκριμένα, παρελθόν αποτελούν η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής (ΔΣΑΠ),η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Παραγωγής (ΔΑΔΠ), η Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ) και η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ (ΔΕΘ)

Τέλος, συστήνεται Κλιμάκιο Υποστήριξης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, διοικητικής στάθμης Κλάδου ΒΟΚ, με αποστολή την υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής και των ΒΟΚ της ΓΔ/ ΘΥΠ σε επιχειρησιακά, λειτουργικά και οικονομικά θέματα.

Ποιες άλλες Διευθύνσεις καταργούνται

Στα πλαίσια της αναμόρφωσης της βασικής οργάνωσης της ΔΕΗ καταργούνται τρεις ακόμα Διευθύνσεις.

Συγκεκριμένα, παρελθόν αποτελούν οι εξής Διευθύνσεις:

-Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΔΑ-ΑΠΕ),

-Η Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Αιολικών & Φωτοβολταϊκών Έργων (ΔΜΚ-ΑΦΕ)

-Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΔΑΠ-ΝΠΥ)

Σημειώνεται, τέλος, ότι, μέχρι την οριστική πλήρωση των διευθυντικών θέσεων που συστήνονται σε ΓΔ/ΛΠ και ΓΔ/ΘΥΠ, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λειτουργιών Παραγωγής θα ορίσει προσωρινούς αναπληρωτές Διευθυντές.

Επίσης, οι αντίστοιχοι Γενικοί Διευθυντές, από κοινού με τον Γενικό Διεθυντή ΑΝΠΟ θα εγκρίνουν τις μετακινήσεις προσωπικού που θα κριθούν αναγκαίες στη βάση του νέου οργανογράμματος.

Γιάννα Παπαδημητρίου από το energypress.gr

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,829ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,358ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια