ΑρχικήΑΡΘΡΑΠροτάσεις για τον κανονισμό λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων Μεγαλόπολης

Προτάσεις για τον κανονισμό λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων Μεγαλόπολης

Η διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μεγαλόπολης ήταν ένα από τα θέματα συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης.

Κατά πλειοψηφία η ΔΚ Μεγαλόπολης διατυπώνει τις προτάσεις του για την συντήρηση, την καθαριότητα, και τη λειτουργία όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης, τις οποίες και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαλόπολης, προκειμένου αυτή να καταρτίσει το σχέδιο του Κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

1. Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων).
2. Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνειά των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες.
3. Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
4. Την ελεύθερη, άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινοχρήστων χώρων από το κοινό.
5. Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων.

Ο παρών κανονισμός αφορά την χρήση κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης.

Γενικές Αρχές

1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Δ. Κ. Κ.) απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
2. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.).
3. Οι χρήστες των παραχωρημένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν με δικά τους μέσα για την καθαριό-τητα, τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους.
4. Να μην εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας.
5. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο {(μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) (αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ Β’ 2621/31-12-2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.ΚΑ. για Α.Μ.Ε.Α.)}.
6. Η παροχέτευση των όμβριων υδάτων από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια των οικοδομών θα γίνεται μέσω υδρορροών και η έξοδος τους θα καταλήγει στο κράσπεδο του δρόμου και όχι πάνω στο πεζοδρόμιο.
7. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέμβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους (κλά-δεμα, κόψιμο κ.λπ.).
8. Όλοι οι καταστηματάρχες οφείλουν:
α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό του δή-μου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
β) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
9. Δεν επιτρέπεται στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο καμία μόνιμη κατασκευή ή επέμβαση.
10. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50μ τουλάχισ-τον.
11. Το 50% τουλάχιστον του πλάτους των πεζοδρόμων να είναι ελεύθερο για την απρόσκοπτη και συνε-χή διέλευση των πεζών.
12. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1μ από την οικοδομική γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5μ.
13. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.
14. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με κίτρινη γραμμή με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευ-θύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος.
15. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
16. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύμα-τα.
17. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20μ καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο.
18. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επι του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
19. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.
20. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστο χώρο.

Καθορισμός – διευκρινίσεις επί τμημάτων κοινοχρήστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η χρήση.

1. Η χρήση των οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, στοών, υπεδάφους κ.λ.π. κοινόχρηστων χώ-ρων, διαρκώς ή πρόσκαιρα, γίνεται σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών.
2. Διευκρινίσεις για διάφορα τμήματα κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης:

α. Πλατείες
Η παραχώρηση της χρήσης επιτρέπεται σε πλατείες μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαλόπολης εφόσον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους και έχει προσδιοριστεί ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος.
α.1 Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης
Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης καθώς επίσης και επί των πεζοδρόμων.

Η ανάπτυξη δύναται να γίνεται ως εξής:
Επί της πλατείας βόρεια σε βάθος προς το εσωτερικό της πλατείας επιτρέπεται η ανάπτυξη στα όρια της πέργκολας του Δήμου για όλο το μήκος της πλευράς αυτής.
Επί της πλατείας στο ανατολικό τμήμα σε βάθος προς το εσωτερικό της πλατείας επιτρέπεται η ανάπτυξη μέχρι τα όρια του συντριβανιού.
Επί της πλατείας στο νότιο τμήμα σε βάθος προς το εσωτερικό της πλατείας επιτρέπεται η ανάπτυξη στα όρια της νοητής ευθείας της τοποθετημένης πέργκολας του Καφέ – Μαρίνα.
Επί της πλατείας στο δυτικό τμήμα σε βάθος προς το εσωτερικό της πλατείας επιτρέπεται η ανάπτυξη μέχρι τα όρια των παρτεριών του Δήμου.

Τον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η ανάπτυξη επιτρέπεται 2.5 μ από την πρόσοψη του καταστήματος. Μετά τα 2.5 μ το κάθε κατάστημα υποχρεούται να αφήσει ελεύθερο χώρο 3μ για την ελεύθερη διάβαση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Μετά τον ελεύθερο χώρο επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι τα όρια των παρτεριών του δήμου.

Οι διάδρομοι προς το εσωτερικό της πλατείας πρέπει να είναι ανοιχτοί για τουλάχιστον 1.5μ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός των παρτεριών του Δήμου καθώς και η οποιαδήποτε χρήση αυτών.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα παγκάκια και τα πεζούλια του Δήμου καθώς αυτά προορίζονται για ελεύθερη και δημόσια χρήση.
Τα καταστήματα οφείλουν να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση προς τους διαδρόμους που οδηγούν στο ε-σωτερικό της πλατείας.

β. Πεζοδρόμια
Βάσει του αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Υπουργικής Απόφασης σε όλο-υς τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κρασπέδου μη συ-νυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.

Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών που ορίζεται το 1.50 μ, είναι και η διάσταση που απαιτείται κατ’ ελάχιστο για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κ.λπ.) ή με μεταφορέα πακέτων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στα πεζοδρόμια μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαλόπολης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α., ο ελεύθερος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται από το κράσπεδο προς την ρυμοτομική/οικοδομική γραμμή ως κάτωθι (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετρείται στο πλάτος του πεζοδρομίου):
1. Σε πεζοδρόμια μικρότερα του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
2. Σε πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δίνε-ται άδεια κατάληψης όλου του υπόλοιπου κοινόχρηστου χώρου.

γ. Πεζόδρομοι
γ.1. Στους πεζόδρομους της πόλης της Μεγαλόπολης (παρόντες και μελλοντικούς) θα παραχωρείται προς χρήση κοινόχρηστος χώρος. Στον ανωτέρω χώρο δεν περιλαμβάνονται οι διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου.
Οι παραπάνω ζώνες θα περιορίζονται πλευρικά από την προβολή των ορίων της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και ο χώρος διέλευσης των πεζών να είναι όχι μικρότερος από 3 (τρία) μέτρα.
γ.2. Η διέλευση οχημάτων εντός των πεζοδρόμων απαγορεύεται και περιορίζεται μόνο στα οχήματα έκ-τακτης ανάγκης καθώς επίσης και σε εκείνα της τροφοδοσίας κατά της ώρες τροφοδοσίας, αρκεί τα οχή-ματα αυτά να μην υπερβαίνουν τους 7.5 τόνους.

Ωράριο τροφοδοσίας ορίζεται για τους χειμερινούς μήνες από τις 07:00 έως 10:00 και 14:30-17:00. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το ωράριο τροφοδοσίας ορίζεται απο τις 06:00 – 10:00 κ 14:30 – 17:00.
Το παραπάνω ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση του Δήμου και με σύμφωνη γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου Μεγαλόπολης και των γραφείων μεταφορών της πόλης μας.
γ.3.1. Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα. Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό.
γ.3.2. Η διέλευση των ποδηλάτων από τους πεζοδρόμους με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτη-τα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα θα μπορούν να σταθμεύουν στους πεζοδρόμους σε προκαθορισμένους χώρους, χωρίς να παρεμποδίζουν την κίνηση των πεζών ή των κατ’ εξαίρεση οχημάτων που θα διέρχονται απ’ τους πεζοδρόμους.
γ.4. Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται ν’ αποζημιώσει το Δήμο βάσει προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας θεωρημένου από το Δήμαρχο για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφο-ρία και τη στάθμευση του οχήματός του μεσύ στο πλέγμα των πεζοδρόμων.
γ.5. Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη στον πεζόδρομο ή έχουν πρόσοψη σε πάροδο δεν έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους και δεν θα χορηγείται η σχετική άδεια από το Δήμο. Τα καταστήματα που βρίσκονται σε γωνία πεζοδρόμων θα έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων μόνο σε μία πρόσοψή τους.
γ.6. Κάθε άδεια εκμετάλλευσης πεζοδρόμου θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που θα καθορίζει λεπτομερώς τον χώρο που θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν θα χορηγείται άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους στους από οποιαδήποτε αιτία οφειλέτες του Δήμου.
γ.7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τοποθέτηση μονίμων κατασκευών εντός των πεζοδρόμων καθώς επίσης και βιδωτών στο έδαφος κατασκευών για λόγους ασφαλείας.
γ.8. Απαγορεύονται τα παντός είδους προστεγάσματα, τέντες, κατασκευές σε διαστάσεις και είδος που δεν προβλέπονται από το Γ.Ο.Κ. Σε διαφορετική περίπτωση καλείται η Πολεοδομική Υπηρεσία να προβεί άμεσα σε ελέγχους και σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας και αποφάσεων κατεδάφισης όσων κατασκευών στερούνται οικοδομικής αδείας.
γ.9.. Απαγορεύονται κάθε είδους εκδηλώσεις που θα μετέβαλλαν κατά μόνιμο τρόπο τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των πεζοδρόμων ή που θα ρύπαιναν ή θα κατέστρεφαν το πλακόστρωτο και τον εξοπλισμό εν γένει των πεζοδρόμων.
γ.10. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη απορριμμάτων επικίνδυνων για τη Δημόσια υγεία στους κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν στους πεζοδρόμους. Για τα καταστήματα που έχουν τέτοια απορρίμματα (πχ. κρεοπωλεία, ψητοπωλεία, ψαράδικα κλπ) θα χορηγείται άδεια προμήθειας ειδικού κάδου απορριμμάτων απ’ το Δήμο που θα τοποθετείται όχι στον πεζόδρομο, αλλά σε ειδικό χώρο του καταστήματος του και θα τον αδειάζει κατά τις ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου.

δ. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα.
Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρου περιλαμβάνουν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, με την υποχρέ-ωση καταβολής τέλους χρήσης (υποπαρ. Στ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012), διαστάσεων 1,50μΧ1,70μ (Κ.Υ.Α. Φ.900/12/158489/23.03.06) που είναι και οι διαστάσεις του περιπτέρου.
Παραχωρείται επίσης η χρήση κοινόχρηστου χώρου για τα περίπτερα για την τοποθέτηση ενός (1) ψυγείου αναψυκτικών και ενός (1) ψυγείου παγωτών (αρ. 47, παρ 5 + 6, σελ. 31 της Υγ. Διάταξης Α1 β/8577, ΦΕΚ 526/8- 9-83) για τα οποία και καταβάλλεται τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Οι διαστάσεις των τοποθετούμενων έξω από τα περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10μ*0,60μ προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία ή 1,35μ*0,60μ αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες ή σε χωριά (ΦΕΚ 526/8-9-83).
Πέραν αυτών και με τον παρόντα κανονισμό παραχωρείται επιπλέον κοινόχρηστος χώρος έως και τρία (3) τ.μ. για την τοποθέτηση περιοδικών, τυποποιημένων ειδών διατροφής και παιχνιδιών και με την προϋπόθεση ότι πλησίον του περιπτέρου δεν λειτουργεί κατάστημα πώλησης όμοιων προϊόντων.

Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
Βάσει της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (1023/2/37-ια/08.01.1996, ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’) κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα που δημιουργούν θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση. Οι ώρες κοινής ησυχίας έχουν ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.
β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.

Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, εκδίδονται μετά από προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών (αρ. 82, παρ. 1, Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ). Στους πεζοδρόμους οι ώρες τροφόδοσιας ορίζονται από τις 07:00 έως τις 10:00 και από τις 15:00 έως τις 17:00.

Δείτε ολόκληρο τον κανονισμό ΕΔΩ

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ