ΑρχικήΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑΠροσφυγές κατά των αποφάσεων του Περιφ.Συμβουλίου για τις απαλλοτριώσεις της ΤΕΡΝΑ στην...

Προσφυγές κατά των αποφάσεων του Περιφ.Συμβουλίου για τις απαλλοτριώσεις της ΤΕΡΝΑ στην Παλαιόχουνη

Προσφυγές κατά των απαλλοτριώσεων της ντροπής – νομιμοποίησης της χωροθέτησης της ΤΕΡΝΑ- που αποφάσισε η μειοψηφία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,
μόλις 22 υπέρ σε σύνολο 51 μελών, (υπέρ 20 της παράταξης Τατούλη, ο Ροτζιώκος και ο της Χρυσής Αυγής Δολτσινιάδης, 14 αποχές…., κατά 12 και 3 λευκό),
άσκησαν για έλεγχο νομιμότητας της σύγκλησης της συγκεκριμένης συνεδρίασης της 26/11/2018 οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πελοποννήσου Αλεξανδρής Σαράντος (Αρκαδίας), Βασιλακόπουλος Θεόδωρος (Κορινθίας) και Χρυσαδάκος Σταύρος (Λακωνίας).

Το κείμενο των προσφυγών αναφέρει:

Προς την Επιτροπή του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(άρθρου 227 και 225 παρ. 1 Ν. 3852/2010)

1) Αλεξανδρή Σαράντου του Νικολάου, κατοίκου Μεγαλοπόλεως, Αρκαδίας, οικισμός ΔΕΗ,
2) Βασιλακόπουλου Θεοδώρου του Βασιλείου, κατοίκου Κορίνθου, Σμύρνης 17
3) Σταύρου Χρυσαδάκου του Πέτρου, κατοίκου Σπάρτης, Παντανάσσης 13,
περιφερειακών συμβούλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

Της αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό:

532/26-11-2018, πρακτικού με αριθμό 24, 3ο ΗΔ θέμα «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης συνολικού εμβαδού 278.103,70 τ.μ. για την κατασκευή ΜΕΑ-ΧΥΤΥ της ΠΕ Αρκαδίας, που αποτελεί τμήμα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ», Ω80Β7Λ1-7ΗΥ 27/11/2018 και

……………………………………………………………………………

Με την παρούσα ζητάμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης ως μη νόμιμης για τους ακόλουθους προφανείς λόγους έλλειψης νόμιμης σύνθεσης του οργάνου που την εξέδωσε:

Το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 ορίζει:
«Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από γραπτή εισήγηση επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις εισηγήσεις στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Ο περιφερειακός σύμβουλος οφείλει αμέσως μετά την εγκατάστασή του να δηλώσει στον πρόεδρο τη διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας ή να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα της περιφέρειας, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.».

Εξάλλου με τη με αριθμό 61/22-3-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΑΔΑ: 4ΑΣΕ7Λ1-Ν7Λ στο πλαίσιο του πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου (Υ.Α. Εσωτερικών Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 16853/11 ΦΕΚ. 661/20-4-11)
Στο άρθρο 9 παρ. 2 του πιο πάνω κανονισμού ορίζεται: «Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοσή της γραπτές εισηγήσεις επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Στην γραπτή εισήγηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα βασικά σημεία του θέματος και οπωσδήποτε να διατυπώνεται η πρόταση του εισηγητή. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοση της γραπτές εισηγήσεις, στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση.»
Στη παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται: «Εάν προκύψουν λόγοι ανώτερης βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει οριστεί με την πρόσκληση, τότε ο πρόεδρος γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τη αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την άρση των λόγων της αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο πρόεδρος. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο για την αναβληθείσα συνεδρίαση να τηρηθεί η προθεσμία των πέντε (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ημερών για την πρόσκληση των συμβούλων.»
Στο άρθρο 10 παρ. 1 ορίζεται: «Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.»
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται: «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.»
Μάλιστα στα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 9 ορίζονται τα των συνεδριάσεων για κατεπείγουσες περιπτώσεις. Όμως όπως ρητά αναφέρεται «Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα» και « πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.»

Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι για τη νόμιμη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου η πρόσκληση πρέπει να επιδοθεί στους περιφερειακούς συμβούλους πέντε ημέρες πριν πλήρεις και μάλιστα εργάσιμες κατά την αυθεντική ερμηνεία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας που βεβαίως δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας ακολουθεί νέα πρόσκληση και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας νέα πρόσκληση κ.λ.π.

Στην προκειμένη περίπτωση τη Δευτέρα 19/11/2018 ώρα 14.45 μας επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η με αριθμό πρωτ. 308553/73808/16-11-2018 πρόσκληση της 21ης συνεδρίασης στις 21/11/2018 και ώρα 3:30 του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνημμένη στην παρούσα με τα στοιχεία αποστολής της με σημαντικότατα θέματα την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» χωρίς μάλιστα να συνοδεύεται από εισηγήσεις.
Σημειωτέον ότι δε γινόταν λόγος στην πρόσκληση για κατεπείγουσα περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 2, τελευταία εδάφια του προαναφερόμενου Κανονισμού.

Αποστείλαμε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου επιστολή διαμαρτυρίας με την οποία τον καλούσαμε να περιφρουρήσει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον εκφυλισμό του με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν από περιφερειακούς συμβούλους όλων των παρατάξεων πλην της «Ελληνικής Αυγής στην Πελοπόννησο» και ανεξάρτητους συναδέλφους, έτσι ώστε στην συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2018 δεν επιτεύχθηκε απαρτία και δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση.

Στις 22 Νοεμβρίου 2018 ώρα 3.07 μ.μ. λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι περιφερειακοί σύμβουλοι το από 21-11-2018 χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου με το οποίο όρισε να διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 5.00μ.μ. η μη διεξαχθείσα συνεδρίαση για την οποία ο Πρόεδρος αναφέρει εσφαλμένα ότι αναβλήθηκε…
Στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2018 λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση με συμμετοχή 37 συμβούλων επί 51 μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου την οποία υπερψήφισαν 22 περιφερειακοί σύμβουλοι έναντι 12 ενώ υπήρξαν και 3 λευκές ψήφοι.

Όμως η προσβαλλόμενη είναι μη νόμιμη καθώς εκδόθηκε από όργανο που δεν είχε νόμιμα σύμφωνα με τα προηγούμενα συγκληθεί.
Ειδικότερα: δεν τηρήθηκε η διαδικασία της πρόσκλησης «στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση» όπως αυστηρά ορίζεται από τον κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
Δηλαδή εφόσον η πρόσκληση επιδόθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2018 μετά μάλιστα το εργάσιμο ωράριο των υπηρεσιών, οι πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες όπως είναι η σχετική προθεσμία και διευκρινίζεται αυθεντικά στην παρ.7 του άρθρου 9 του κανονισμού, εκκινούσαν από την Τρίτη 20/11.2018 και ολοκληρώνονταν τη Δευτέρα 26/11/2018 ώστε το Συμβούλιο εγκύρως θα συνεδρίαζε την Τρίτη 27/11/2018 και μεταγενέστερα.
Σε κάθε περίπτωση όμως όπως προεκτέθηκε η συνεδρίαση της 21/11/2018 δεν έγινε, το Συμβούλιο δε συνεδρίασε και δεν αποφάσισε αναβολή όπως ο Πρόεδρος του εσφαλμένα στο Ενημερωτικό Σημείωμα του αναφέρει.
Δικαίωμα αναβολής επιφυλάσσεται στον Πρόεδρο μόνο στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 9 δηλαδή της συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας. Όμως τέτοιος λόγος δεν υπήρξε ούτε βέβαια μνημονεύεται από τον Πρόεδρο στο ενημερωτικό σημείωμα του. Εξάλλου πρόβλεψη υπάρχει στον Κανονισμό της λειτουργίας του Πε.Συ. Πελοποννήσου μόνο για διακοπή της συνεδρίασης στο άρθρο 15 παρ. 2 όμως αυτή προϋποθέτει έναρξη της συνεδρίασης. Εννοείτε με επίτευξη απαρτίας, γεγονός που δεν υπάρχει στην εξεταζόμενη περίπτωση.
Αντιθέτως συνομολογείται εμμέσως πλην σαφώς στο αποσταλέν στις 22 Νοεμβρίου 2018 σημείωμα του Προέδρου η έλλειψη απαρτίας στην ορισθείσα στις 21 Νοεμβρίου 2018 συνεδρίαση, για την περίπτωση της οποίας όμως σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού ακολουθεί νέα πρόσκληση εννοείται με την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών που παραλείπονται μόνο στην περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 7.
Επιπλέον και αν θεωρηθεί πρόσκληση το πιο πάνω σημείωμα δεν παρήλθε η προαναφερόμενη προθεσμία τουλάχιστον πέντε πλήρων αν όχι εργάσιμων ημερών μέχρι τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2018.

Επομένως μη νόμιμα συγκλήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 26/11/2018 και μη νόμιμα με μη νόμιμη σύνθεση έλαβε την πιο πάνω προσβαλλόμενη απόφαση.
Μάλιστα το θέμα αυτό τέθηκε από τον πρώτο από εμάς παρόντα στην πιο πάνω συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ενώ οι δύο άλλοι δεν παραβρεθήκαμε λόγω διαδικασίας όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας.
Σημειωτέον ότι στην προκειμένη περίπτωση η επίμαχη απάφαση λήφθηκε με παρόντες 37 συμβούλους που σημαίνει ότι με τη συμμετοχή όσων απουσίαζαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μπορεί να ήταν διαφορετικό καθώς καταψηφίσαντες και απόντες ήταν σε αριθμό περισσότεροι των ψηφισάντων θετικά για την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως.

Προσφεύγουμε ενώπιων Σας καθώς αυτές οι επιλογές λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει υπονομεύουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και τελικά τη χρηστή διοίκηση και τα θεσμικά όργανα της λαϊκής κυριαρχίας οδηγώντας τα στην μηχανιστική χρήση τους την απαξίωση και στην ανυποληψία, επικίνδυνη για τη δημοκρατία.

Αναμένουμε την απόφαση της Επιτροπής Σας που θα πρέπει επιτέλους να εξετάσει έστω αυτή την πτυχή της πολυδαίδαλης υπόθεσης της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, όπως δεν έκανε για διάφορους λόγους σε άλλες περιπτώσεις προσφυγών κατά εμπλεκόμενων συλλογικών οργάνων, υποβαθμίζοντας όμως έτσι αντικειμενικά την αποστολή της.

Για τους λόγους αυτούς

και όσους θα προσθέσουμε έγκαιρα με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος μας

ζητάμε

την ακύρωση της προσβαλλόμενης, ως μη νόμιμης λόγω έλλειψης νόμιμης σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κατά την έκδοσή της.

Τρίπολη 11 Δεκεμβρίου 2018

Οι προσφεύγοντες

1)Αλεξανδρής Σαράντος
2) Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
3) Χρυσαδάκος Σταύρος

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των προσφευγόντων

Παναγιώτης Γατσόπουλος
Δεληγιάννη 3-Τρίπολη, Α.Μ. Δ.Σ.Τ. 74
Α.Φ.Μ. 043366187 Δ.Ο.Υ. Τριπόλεως
Email: tgatsop@otenet.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ειναι λυπηρο καποιοι συμπολιτες μας σε Τριπολη και Μεγαλοπολη να θελουν αυτη την Σκουπιδοεπενδυση γιατι οπως τους Παραμυθιασαν θα δουλευουν εκει 300 ατομα .Που φτασαμε ;ολοκληρη Αρκαδια να περιμενει ενα σκουπιδοεργοστασιο για επενδυση;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ