Πληροφορίες για τις εγγραφές στο 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης

0
215

Στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2016-2017 εγγράφονται ως

Α. ΠΡΟΝΗΠΙΑ τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2012 έως 31/12/2012

Β. ΝΗΠΙΑ τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας το οποίο δεν προσκομίζεται από τους γονείς αλλά αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ και κατόπιν συμπλήρωσης στο Νηπιαγωγείο Υπεύθυνης Δήλωσης( παρέχεται από το σχολείο) του γονέα με τα ακριβή στοιχεία του παιδιού.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: . Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

  • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Παιδιού(Α.Δ.Υ.Μ).(Υπάρχει ειδικό έντυπο στο σχολείο). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο Νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα (παρέχεται από το σχολείο) ή κηδεμόνα και λογαριασμός ΔΕΗ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
  • Δήλωση γονέα (το έντυπο υπάρχει στο σχολείο) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 87776/Δ1/31-05-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ:

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δύνανται να εγγράφονται:

α) τα νήπια/προνήπια των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. β) τα νήπια/προνήπια των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Β)Δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης, τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

Γ) Στα νηπιαγωγεία όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης υποδοχής νηπίων/προνηπίων δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης (7:00-8:00). Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης είναι τα 5 νήπια πρώτης ηλικίας.

Δ) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2016, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Στο 1ο 2/θ Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης (κτίριο Μελά: Σωκράτη & Ευριπίδη) λειτουργεί ολοήμερο τμήμα στο οποίο έχουν δικαίωμα φοίτησης νήπια/ προνήπια από όλες τις περιοχές της Μεγαλόπολης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here