Ο νέος κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαλόπολης

0
534

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος  Κανονισμός  Λειτουργίας Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Δείτε στο βίντεο ολόκληρη την συζήτηση , από την κάμερα του Καφενείου της Μεγαλόπολης και στην συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό.

[ot-video][/ot-video]

ΑΡΘΡΟ 1ο
Νομικό Καθεστώς
Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1) Από το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
2) Από τον Α.Ν 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών»,
3) Από τον Α.Ν 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»,
4) Από το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
5) Από το Π.Δ. 933/1975,
6) Από το Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»,
7) Από το Ν. 547/1977,
8) Από την Α. 5/1210/78 (ΦΕΚ Β’424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων»,
9) Από το Π.Δ. 1128/80 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση Κοιμητηρίων»,
10) Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα ,
11) Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Λειτουργία
Η εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Περιγραφή
Ο Κανονισμός αφορά στην λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου της Μεγαλόπολης, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Ιερός Ναός Δημοτικού Κοιμητηρίου
Η διοίκηση και διαχείριση του κοιμητηριακού Ιερού Ναού ασκείται από κοινού από τον Μητροπολίτη και το Δήμο (άρθρο 14, παρ.2γ, Κανονισμός 8/1979 ΦΕΚ 1Α /1980΄) διοικείται δε από πενταμελή Επιτροπή, που αποτελείται από τον Εφημέριο του Ναού (ή επί περισσοτέρων Εφημέριων από αυτόν που ορίζει ο οικείος Μητροπολίτης) ως Πρόεδρο και τέσσερα λαϊκά μέλη, από τα οποία το μεν ένα διορίζεται από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, τα υπόλοιπα τρία από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία. Η Επιτροπή καλείται «Κοσμητεία του Ναού» και επιμελείται της ευκοσμίας και ευπρέπειας του ναού. Τα έσοδα του Ναού, του οποίου η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διοίκησης και διαχείρισης της Δημοτικής και Κοινοτικής περιουσίας, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία και συντήρηση του Ναού και τις ανάγκες αυτού.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσεύματα, αυτά διατίθενται υπέρ Δημοτικών ή Εκκλησιαστικών Ευαγών ιδρυμάτων της περιφέρειας του Δήμου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, διατίθενται υπέρ των ιδρυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης. (άρθρο 14, παρ3, Κανονισμός 8/1979 ΦΕΚ 1Α /1980΄) Τα δικαιώματα από τις ιεροπραξίες του Ιερού Ναού καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Μητροπολίτη.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ενταφιασμός νεκρών
α) Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά μέσα στο Κοιμητήριο και στους χώρους που παραχωρούνται γι’ αυτό το σκοπό.
β) Η ταφή των νεκρών επιτρέπεται τουλάχιστον μετά από δώδεκα (12) ώρες από τη νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτή.
γ) Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκομισθεί στην υπηρεσία του Κοιμητηρίου άδεια ενταφιασμού.
δ) Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται όπως προ οκτώ ωρών το λιγότερο από την ώρα που επιτηρούν οι οικείοι του νεκρού να γίνει η κηδεία, να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία του Δημοτικού Κοιμητηρίου και να συνεννοούνται για τον ακριβή καθορισμό της ώρας για την τελετή αυτή. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του υπευθύνου της υπηρεσίας του Κοιμητηρίου σχετικά με τη θέση τάφου που θα τους υποδεικνύει, καθώς και να παρέχουν πλήρη στοιχεία των θανόντων (τηλ. συγγενών) κ.λ.π.
ε) Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την αποτελεσματικότερη διάλυση τους, εκτός των περιπτώσεων ταφής νεκρών εκ του εξωτερικού σε μεταλλικό φέρετρο.
ζ) Καμία κηδεία δε θα γίνεται πριν τις 10.30΄ π.μ.
η) Η δήλωση των κηδειών τηλεφωνικά, όπως και η καταβολή των δικαιωμάτων ταφής, γίνεται από τα γραφεία τελετών χωρίς εμπλοκή των συγγενών.
θ) Καθορίζεται ως χώρος ταφής ακρωτηριασμένων μελών, τα οποία προέρχονται από χειρουργικές επεμβάσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/2003), ο χώρος του κοινοταφείου. Πριν την πράξη του ενταφιασμού ακρωτηριασμένων μελών εκδίδεται από την υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Α) Οι τάφοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι προσωρινοί κοινοί τάφοι πενταετούς χρονικής διάρκειας. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οικογενειακοί τάφοι και οι τάφοι των αναπήρων θυμάτων πολέμου και προσώπων τα οποία προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα, στο Δήμο και γενικά στην ανθρωπότητα.
Β) Οι εντός του δημοτικού νεκροταφείων παραχωρημένοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών καθορίζονται υπό σχεδιαγραμμάτων (τοπογραφικών ταφολογίων) εκπονηθέντων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκριθέντων υπό του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ) Η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων αυτών από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου είναι  υποχρεωτική απαγορευμένης οποιασδήποτε παρέκκλισης.
Δ) Επίσης δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαστάσεις τάφων
α) Όλοι οι τάφοι ανεξαρτήτως της κατηγορίας που ανήκουν (κοινοί ή οικογενειακοί κλπ) τάφοι θα έχουν τελικές διαστάσεις:
· Μήκος εξωτερικό 2,50μ και μήκος εσωτερικό 2,20μ.
· Πλάτος εξωτερικό 1,20 μ. και πλάτος εσωτερικό 0,90μ
· Γενικό βάθος 1,20μ.
Τα στοιχεία των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 70 εκατοστών πλην του σταυρού.
Για λόγους που αφορούν την ομαλή αποσύνθεση ο πυθμένας θα βρίσκεται τουλάχιστον 1μ. χαμηλότερα από την στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου, εκτός εάν ήδη υπάρχει διαμορφωμένη μη ανατρέψιμη κατάσταση, η ο οποία σε κάθε περίπτωση θα εκτιμάται από την τεχνική
υπηρεσία του Δήμου.
β) Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50μ. τουλάχιστον που θα μετράτε από το άκρο του κάθε τάφου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Α) Οι χώροι που παραχωρούνται από το Δήμο στα Δημοτικά Νεκροταφεία για την σύσταση οικογενειακών τάφων έναντι καταβολής του καθοριζόμενου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέλους, που αναλογεί ως αντάλλαγμα, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτών, ούτε είναι επι- δεκτικοί οποιασδήποτε προς τρίτους μεταβίβασης.
Β) Αυτός στον οποίο παραχωρείται ο χώρος, προς σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνον σ’ αυτόν, για τον οποίο παραχωρήθηκε ο χώρος καθώς και
στους γονείς ή τα παιδιά αυτού, ή τη σύζυγό του, όπως και στα υιοθετημένα ή νομιμοποιημένα παιδιά του.
Επίσης η παραχώρηση μπορεί να αφορά και στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου οι οποίοι δεν έχουν με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργήσει δική τους οικογένεια, μετά από έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου και αν αυτός δεν υπάρχει του ή της συζύγου ή των κατιόντων του.
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο εκδίδει και σχετική έγκριση, εφόσον καταβληθεί και επιπλέον ιδιαίτερο δικαίωμα (τέλος) που είναι ίσο με το μισό του απαιτούμενου για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. Δεν είναι δυνατή η παραίτηση του δικαιώματος οικογενειακού τάφου, η οποία περιλαμβάνει τον όρο να περιέλθει το δικαίωμα χρήσης σε πρόσωπο που υποδεικνύει ο ίδιος.
Γ) Σε καμία περίπτωση, η συγκατάθεση των ανωτέρω αναφερόμενων δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Δ) Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι Ιστορικών προσώπων όπως και τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα και τούτο κρίνεται μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής καλλιτεχνικών έργων που συστήνεται βάση του ΠΔ 1188/81 και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ε) Σε περίπτωση μεταφοράς των νεκροταφείων σε άλλο σημείο του Δήμου οι υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι μεταφέρονται κι αυτοί, ως συνεχιζόμενο δικαίωμα.
ΣΤ) Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι (δηλαδή δεν υπάρχουν οι συγγενείς του εδαφίου β του παρόντος) περιέρχεται στο δήμο μετά την παρέλευση εξαετίας από την ημερομηνία του τελευταίου ενταφιασμού.
Ζ) Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης και χρήσης από την υπηρεσία ή τον διεκδικούντα, περιέρχονται στο Δήμο και διατίθενται ελεύθερα. Δίδεται το περιθώριο έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος να προσκομιστούν στην υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά των διεκδικούντων οικογενειακών τάφων, ώστε να αποδειχθεί η νόμιμη παραχώρηση του σχετικού δικαιώματος.
Τέτοια δικαιολογητικά αποτελούν νόμιμα υφιστάμενες αποφάσεις των κατά καιρούς κοινοτικών ή δημοτικών συμβουλίων, άλλως το επικαλούμενο δικαίωμα δεν υπάρχει. Σε αδιευκρίνιστο καθεστώς οικογενειακών τάφων μπορεί να υπάρξει συνδρομή του τοπικού συμβουλίου, που θα πιστοποιεί την πιθανότητα οικογενειακού τάφου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πιστοποίησης από το Τοπικό Συμβούλιο, το δικαίωμα χρήσης του τάφου, διατηρείται έως μία επταετία. Έπειτα οι τάφοι αυτοί περιέρχονται στο Δήμο. Σε περίπτωση που επιθυμούν να διατηρηθεί το δικαίωμα οικογενειακού τάφου θα πρέπει να καταβληθεί το αντίτιμο του οικείου τέλους, καθώς επίσης και να ληφθεί εκ νέου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση του ποσοστού 30%.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι μπορούν να δια- τηρηθούν εφ’ όσον έχουν ήδη καταβάλλει τα προβλεπόμενα από τον μέχρι σήμερα ισχύοντα κανονισμό τέλη.
Οικογενειακοί κ. λ. π τάφοι των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία από τον Δήμο για λόγους γενικότερης διαρρύθμισης των χώρων των νεκροταφείων των Οικισμών και όπου χρειάζεται, μεταφέρονται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και με ενημέρωση των οικείων, σε άλλον κατάλληλο χώρο με μέριμνα και δαπάνη του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Όλοι οι τάφοι (οικογενειακοί και κοινοί) φέρουν ιδιαίτερη ανά κοιμητήριο αρίθμηση με πινακίδιο μαύρου χρώματος με λευκό αριθμό. Τηρείται δε από την υπηρεσία ηλεκτρονικό αρχείο με τους υφιστάμενους τάφους σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιείται και η διαχείριση των θέσεων των ταφοπέδων. Στο παραπάνω αρχείο υποχρεωτικά αναγράφεται ο τελευταίος χρήστης του τάφου, όπως επίσης και ένας συγγενής αυτού ο οποίος είναι υπόχρεος για την τήρηση των υποχρεώσεων που διέπονται από τον κανονισμό νεκροταφείων. Ο υπόχρεος επιβάλλεται να γνωστοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και απαραίτητα αριθμό φορολογικού μητρώου.Κάθε μεταβολή στη χρήση του τάφου επιτάσσει και ενημέρωση του σχετικού αρχείου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Διατυπώσεις παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου

Η παραχώρηση της χρήσης οικογενειακού τάφου ενεργείται εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω διατυπώσεις:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του ισχύοντος κανονισμού νεκροταφείων
 2. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Γραμμάτιο ή διπλότυπο είσπραξης της οικείας Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί καταβολής των τελών ή δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό σε περίπτωση παραχώρησης οικοπέδου παρακείμενο στο νεκροταφείο ή οποιαδήποτε δωρεά μεγάλης αξίας δε θα καταβάλλεται το γραμμάτιο της οικείας Ταμειακής Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν, τιμής ένεκεν πρόσκαιρα ή στο διηνεκές για την ταφή των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ενταφιάζονται δωρεάν οι στρατιωτικοί όλων των όπλων και σωμάτων που έχασαν τη ζωή τους σε περίοδο πολέμου- εθνικής κρίσης ή εν υπηρεσία.Άποροι ενταφιάζονται δωρεάν στα Δημοτικά Νεκροταφεία εφόσον προσκομισθεί το προβλεπόμενο από το Νόμο πιστοποιητικό απορίας ή μετά από εισήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Α) Η ανακομιδή των οστών των νεκρών που έχουν ταφεί στα Δημοτικά Νεκροταφεία ενεργείται μετά την παρέλευση 5ετίας από την Ταφή.

Β) Ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της εκπνοής της 5ετίας ενεργείται μόνον κατόπιν της σχετικής άδειας του εισαγγελέως.

Γ) Προκειμένου περί 5ετίας ταφής εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η ανακομιδή των οστών κατά την εκπνοή της πενταετίας από την ταφή του νεκρού, μπορεί να παραταθεί αυτή υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η παράταση δεν θα δημιουργήσει κώλυμα στην ομαλή ταφή των νεκρών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Α) Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών, ενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.

Β) Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών του εντός αυτού ταφέντος νεκρού διαπιστωθεί ότι το πτώμα τούτο δεν έχει διαλυθεί, παραμένει μέσα στον τάφο για ένα χρόνο ακόμα για να αποσυντεθεί πλήρως.

Γ) Η διαφύλαξη των ανακομιζόμενων οστών ενεργείται με αίτηση των ενδιαφερομένων συγγενών και με την επιμέλεια της υπηρεσίας των Νεκροταφείων στα οστεοφυλάκια ή στους οικογενειακούς τάφους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Α) Για την ανακομιδή των οστών των νεκρών που έχουν ταφεί σε τάφους πενταετούς χρήσεως, ειδοποιούνται οι συγγενείς των, με έγγραφη ειδοποίηση επί αποδείξει και εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη προθεσμία χωρίς να έλθουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία, τότε ενεργείται η ανακομιδή απουσία των συγγενών και επιβάλλεται επ΄ ονόματι του υπόχρεου το σχετικό τέλος εκταφής.

Β) Για την ανακομιδή των οστών των νεκρών που έχουν ταφεί σε οικογενειακούς τάφους ειδοποιούνται εγγράφως οι δικαιούχοι των τάφων αυτών ή και οι συγγενείς των ταφέντων και επί παρουσία τους ενεργείται η ανακομιδή των οστών.

Γ) Τα υλικά τα προερχόμενα από την αποψίλωση κοινών τάφων (πλάκες μαρμάρινες, πλαίσια, φανάρι, σταυροί κ. λ. π) περιέχονται στο Δήμο.

Δ) Ο υπεύθυνος των Δημοτικών Νεκροταφείων χρησιμοποιεί τα παραπάνω υλικά για τις ανάγκες των Νεκροταφείων του Δήμου ή για οποιαδήποτε χρήση αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ουδείς νεκρός ενταφιάζεται εάν δεν προσκομισθεί στην υπηρεσία του Δήμου ιατρική βεβαίωση προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η άδεια ταφής θεωρημένη από την οικεία Δημοτική αρχή η οποία καθορίζει και το χρόνο και το χώρο ταφής.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το πιστοποιητικό θανάτου μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής των τελών ταφής και την βεβαίωση της υπηρεσίας για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου (εφ’ όσον πρόκειται για οικογενειακό τάφο) προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση της άδειας ταφής. Η έκδοση της άδειας ταφής γίνεται εις τριπλούν (πρωτότυπο και δύο αντίγραφο). Το πρωτότυπο κρατείται ως αρχείο στην υπηρεσία ,ένα εκ των αντιγράφων δίδεται στην οικογένεια του θανούντος και το άλλο αντίγραφο στον ιερέα της ενορίας που θα τελέσει το μυστήριο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Για κάθε ενταφιασμό ή εκταφή απαιτείται ειδική άδεια η οποία εκδίδεται από τον Δήμο με την καταβολή των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων βάσει του παρόντος για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας καθαριότητας, εξωραϊσμού κ.λ.π των Δημοτικών Νεκροταφείων και των υπηρεσιών τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απαγορεύεται η είσοδος στα Δημοτικά Νεκροταφεία αυτοκινήτων, δίτροχων ή οποιουδήποτε άλλου οχήματος ή μεταφορικού μέσου πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από άδεια της υπηρεσίας και με ευθύνη των οδηγών των τροχοφόρων για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που πιθανόν θα προκληθεί από τους οδηγούς των τροχοφόρων ή άλλων μεταφορικών μέσων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε εργολήπτης ανεγέρσεως και εξωραϊσμού τάφων υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία για την έναρξη και το είδος των εργασιών και σε κάθε περίπτωση ευρίσκεται υπό τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

α) Απαγορεύεται η εισαγωγή και τοποθέτηση ακατέργαστων υλικών οποιασδήποτε φύσης μέσα στο χώρο των νεκροταφείων και η επεξεργασία ή προπαρασκευή τους.

β) Η εργασία των ιδιωτών επί των τάφων θα περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση των υλικών ή συναρμολόγηση τους χωρίς να εμποδίζεται με κανένα τρόπο η κυκλοφορία στους διαδρόμους των Νεκροταφείων. Σε κάθε περίπτωση θα αποκαθίστανται τυχόν φθορές ή ακαταστασίες εντός και εκτός του χώρου των κοιμητηρίων.

γ)Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να απαγορεύσει την τοποθέτηση ή να προβεί στην καθαίρεση διακοσμητικών στοιχείων δυσανάλογων διαστάσεων ή ακαλαίσθητων ή αντιβαινόντων την τάξη, την ευπρέπεια και την εμφάνιση στο Νεκροταφείο.

δ)Η κατασκευή των τάφων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οριζόμενες από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου διαστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος .

ε) Απαγορεύεται η κοπή δέντρων και κάθε άλλη εργασία πρασίνου (Δεντροφυτεύσεις , ψεκασμοί κ.τ.λ.) χωρίς συνεννόηση με το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος του Δήμου

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο Υπεύθυνος των Δημοτικών Νεκροταφείων τηρεί τα εξής:

 1. Σχεδιαγράμματα των Νεκροταφείων
 2. Βιβλίο ενταφιασμών
 3. Βιβλία οικογενειακών τάφων με ευρετήρια
 4. Βιβλία οστεοφυλακίων με ευρετήρια
 5. Βιβλία ανακομιδής οστών
 6. Βιβλίο αδειών ανέγερσης τάφων
 7. Βιβλίο εισαγωγής παλαιών υλικών
 8. Βιβλίο εξαγωγής παλαιών υλικών
 9. Φακέλους αρχείου Ληξ. Πράξεων θανάτου και ιατρικών βεβαιώσεων θανάτου
 10. Φακέλους αρχείου αλληλογραφίας, αποφάσεων, διαταγών κ.λ.π

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τα τέλη και δικαιώματα χρήσης των Δημοτικών Νεκροταφείων ρυθμίζονται βάσει το άρθρου 19 του από 24/9-20/10/1958 Β. Δ/τος «περί Κωδικοποίησης εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων αυτών ενεργείται βάσει της ισχύουσας δημοτικής Νομοθεσίας «περί βεβαίωσης και είσπραξης των Δημοτικών προσόδων».

ΑΡΘΡΟ 25ο

Α) Τέλη & δικαιώματα του νεκροταφείου Μεγαλόπολης:

 • Τέλος ταφής κοιμητηρίων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων: 50€
 • Τέλος ταφής κοιμητηρίου Μεγαλόπολης: 150€
 • Τέλος οικογενειακού τάφου: 500€

Β) Οι δημοτικοί τάφοι θα καταλαμβάνουν οπωσδήποτε το 70% του συνόλου των τάφων εκάστου νεκροταφείου.

Γ) Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των τελών και δικαιωμάτων ταφής- εκταφής βεβαιώνονται εξίσου σε όλους τους νόμιμους κληρονόμους.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Κάθε είδους αντικείμενο που βρίσκεται πάνω σε τάφους των οποίων οι δικαιούχοι δεν έχουν επιδείξει ενδιαφέρον επί 20ετία περιέχονται στο Δήμο.

Τα αντικείμενα αυτά εκποιούνται από τον Δήμο και το προϊόν της εκποίησης βεβαιώνεται και εισπράττεται σαν έσοδο του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Τα οστά των νεκρών των οποίων οι συγγενείς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ανακομιδή και φύλαξη τους, μεταφέρονται και τοποθετούνται μέσα σε οστεοφυλάκια αφού πρώτα ενημερωθούν εγγράφως οι εγγύτεροι συγγενείς. Το αντίστοιχο τέλος θα χρεώνεται σε αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Κάθε είδους δωρεά δημοτών υπέρ των δημοτικών Νεκροταφείων γίνονται αποδεκτές έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο Υπεύθυνος των Δημοτικών Νεκροταφείων υποχρεούται να εισηγηθεί την παράβαση στο Δημοτικό συμβούλιο το οποίο με απόφασή του, θα ορίσει και το πρόστιμο για τον παραβάτη. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό του τέλους ταφής και μεγαλύτερο από το διπλάσιο του ποσού της παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου. Το πρόστιμο επιβάλλεται έπειτα από γνωστοποίηση της παράβασης στον παραβάτη και εξέταση των εγγράφων απόψεών του. Σε περίπτωση που ο παραβάτης αμελήσει να υποβάλλει απόψεις το πρόστιμο επιβάλλεται ερήμην του. Ο παραβάτης σε κάθε περίπτωση οφείλει να συμμορφωθεί με τον ισχύοντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται μετά από εισήγηση του Δημάρχου με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Αρκαδίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο παρών κανονισμός έχει ισχύ μετά την σχετική έγκρισή του από την αρμόδια υπηρεσία της

Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Αρκαδίας και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ο κανονισμός να γνωστοποιηθεί σε όλους τους Δημότες στους Εφημέριους, στις ενοριακές Επιτροπές, στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Εκκλησιών των Οικισμών του Δήμου και στην οικεία Αστυνομικά Αρχή. Επίσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here