Νέος κύκλος προτάσεων για τη ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

0
218

Όπως ανέφερε το ArcadiaPortal σε χθεσινή του δημοσίευση, το έργο της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» με κωδικό ΟΠΣ 488342, απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς δεν είχε υπογραφεί καμία σύμβαση και δεν είχαν γίνει οι πληρωμές.

Με την απένταξη του έργου πρακτικά το σχέδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων μένει μετέωρο, καθώς δεν υπάρχει πλέον κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο.
Η Περιφέρεια, όπως ήταν αναμενόμενο, έδρασε αστραπιαία και μία μέρα μετά την Τρίτη 7 Μαρτίου τρέχει τις διαδικασίες για τη νέα υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου το έργο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του θεματικού στόχου  6 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑ.

Όπως αναφέρει η πρόσκληση, οι  προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μέσω του αναθεωρημένου, βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, Εθνικού (ΕΣΔΑ) και του αντίστοιχου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου).
Να αναφέρουμε ότι οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά από την 8/03/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 8/06/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει την κατασκευή:
•Μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ
•Χώρων υγειονομικής ταφής ΧΥΤΥ.
•Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως:
Δράση 8. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
•Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων και ΧΥΤΥ
•Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων
•Δίκτυα Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.
Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:
•Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών.
•Κεντρικές (Διαδημοτικές) Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας.
•Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
•Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.
•Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων.
•Υπηρεσίες Συμβούλου ενεργειών Δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 58.000.000 € και κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση ως ακολούθως:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here