ΑρχικήΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑΜε απόφαση 4 υπουργών προχωρεί το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Με απόφαση 4 υπουργών προχωρεί το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Πριν από έναν –ημερολογιακά, τουλάχιστον!- χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη/ Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Συγκεκριμένα,  την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και λίγες μέρες μετά την εκλογή νέου προέδρου στον ΦΟΔΣΑ δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η υπογεγραμμένη απόφαση από τέσσερεις υπουργούς η συνέχεια, θα μπορούσαμε να πούμε, του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότητα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα καθώς χρόνια τώρα το θέμα των απορριμμάτων ταλανίζει τους Δήμους της Πελοποννήσου και φυσικά τους πολίτες.

Η απόφαση ήρθε από τον  αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας Σ. Φάμελλο, από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης  κ.  Παπαδημητρίου από τον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. Χαρίτση και έχει να κάνει με το επόμενο βήμα που χρειαζόταν ο Φορέας για να προσχωρήσει το έργο διαχείρισης απορριμμάτων.

Να αναφέρουμε ότι τη συγκεκριμένη ΣΜΠΕ έχει υπερψηφίσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η απόφαση αναφέρει ότι εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου», εφεξής «Σχέδιο» ή «ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου», όπως αυτό περιγράφεται στην ως άνω ΣΜΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών στοιχείων της, και συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ της παρούσας Απόφασης, υπό τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της τελευταίας, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την έγκριση, εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού του.

Το Σχέδιο αφορά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), αλλά και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ), που εγκρίθηκαν με την ΠΥΣ 49/15-12-2015.

Αρχή Σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Σχέδιο καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Για τους σκοπούς του Σχεδίου καθιερώνεται μία ενιαία Διαχειριστική Ενότητα που καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας.

Το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου αποτελεί σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των παραγομένων στην Περιφέρεια αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4042/2012, προσδιορίζει δε τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ, και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα τα οποία προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: την πρόληψη παραγωγής, την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, κάθε άλλου είδους ανάκτηση όπως ανάκτηση ενέργειας, και την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Το Σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το Σχέδιο Πρόληψης για τη Δημιουργία Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο Σχέδιο δεν περιλαμβάνεται η διαχείριση αποβλήτων που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4042/2012, όπως αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, τα (επιτόπου) εδάφη που περιλαμβάνουν ρυπασμένες γαίες που δεν έχουν ακόμα εκσκαφεί, τα λύματα, τα πτώματα ζώων που αποθνήσκουν εκτός σφαγείων κλπ.

Στόχοι του Σχεδίου

Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου για τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων αναφέρονται συνοπτικά ακολούθως, και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών στοιχείων της.

Οι γενικοί ποσοστιαίοι στόχοι του Σχεδίου για την διαχείριση των ΑΣΑ με χρονικό ορίζοντα το 2020, έχουν ως ακολούθως, εκπεφρασμένοι κατά βάρος επί του συνόλου των ΑΣΑ:

Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ με στόχο την επίτευξη ανάκτησης σε ποσοστό τουλάχιστον 74%.

Προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με χωριστή συλλογή (προδιαλογή) ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Περιορισμός της υγειονομικής ταφής σε λιγότερο του 26% του συνόλου των ΑΣΑ, με ιεράρχησή της ως τελευταίας επιλογής διαχείρισης.

Στόχοι προετοιμασίας για Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

1.Επίτευξη ελάχιστου ποσοστού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 65% κατά βάρος (κ.β.) των ανακυκλώσιμων υλικών, από το στάδιο της προδιαλογής. Επιπλέον το συνολικό ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που θα υφίσταται προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση θα πρέπει να ανέρχεται στο 75% κ.β. της συνολικής παραγωγής, με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους σχεδιασμού (εκπεφρασμένους κ,β.):

Χαρτί – Χαρτόνι 69%

Γυαλί 81%

Μέταλλα 92%

Πλαστικά 78%

2.Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον ρεύματα: γυαλί, χαρτί, μέταλλο και πλαστικό, για την επίτευξη των ποσοστιαίων στόχων της προηγούμενης παραγράφου.

Αστικά Στερεά Απόβλητα και Βιοαπόβλητα

1.Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ που περιλαμβάνει την υλοποίηση: τριών (3) μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) με μηχανική και βιολογική επεξεργασία, τριών (3) ΧΥΤΥ για την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας και δύο (2) κεντρικών σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ). Η συνολική δυναμικότητα των ΜΕΑ είναι της τάξης των 200.000 tn/έτος (υπολειμματικών) συμμείκτων ΑΣΑ, αλλά η ποσότητα που θα υφίσταται διαχείριση σ’ αυτές αναμένεται να μειώνεται με το χρόνο, ως αποτέλεσμα της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της ΔσΠ, και της αύξησης των ποσοστών ανακύκλωσης και ανάκτησης, με απώτερη προοπτική αυτή να διαμορφωθεί στα επίπεδα των 100.000 tn/έτος. Οι εν λόγω μονάδες δύνανται να διαθέτουν και τμήματα μεταβατικής λειτουργίας προς αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαχείρισης αποβλήτων, ενώ είναι δυνατή και η διαχείριση σ’ αυτές και άλλων ρευμάτων αποβλήτων.

2.Δίκτυο τοπικών ΣΜΑ, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται κατά προσέγγιση σε δώδεκα (12).

3.Τοπικές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και παρόμοιων ρευμάτων οργανικών αποβλήτων όπως είναι τα πράσινα απόβλητα και οι ιλύες αστικού τύπου, στο βαθμό που οι μονάδες αυτές πληρούν τα απαιτούμενα τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και εξασφαλίζουν παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος.

4.Εξασφάλιση οικιακών και συνοικιακών κομποστοποιητών για ποσοστό των νοικοκυριών της τάξης του 5%.

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Άμεση αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Διαχείριση αποβλήτων κατά τη Μεταβατική Περίοδο

Για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι και την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας των προβλεπόμενων από το Σχέδιο υποδομών («μεταβατική περίοδος»), προβλέπεται να ληφθούν μέτρα μεταβατικής διαχείρισης, όπως:

1.Συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων δεματοποίησης που λειτουργούν ήδη με ή χωρίς προηγούμενη επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ, και ταχεία ανάπτυξη νέων μονάδων δεματοποίησης για την κάλυψη όλων των Δήμων της Περιφέρειας.

2.Συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου καθόλη τη μεταβατική περίοδο, για το Δήμο Ξυλοκάστρου και τους όμορους Δήμους, έως τη δυναμικότητα που προβλέπεται από την άδειά του.

3.Ταχεία ανάπτυξη ή / και επέκταση των συστημάτων ΔσΠ ώστε να μειωθεί η ποσότητα των σύμμεικτων αποβλήτων.

4.Χρήση υποδομών διαχείρισης γειτονικών Περιφερειών, εφόσον αυτό είναι εφικτό από νομικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής και τεχνικής πλευράς.

Κριτήρια επιλογής θέσεων χωροθέτησης υποδομών

Για κάθε νέα υποδομή διαχείρισης ΑΣΑ καθορίζονται στο Σχέδιο τα κριτήρια επιλογής των θέσεων χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, διακρινόμενα σε α) κριτήρια αποκλεισμού και εντοπισμού ευρύτερων κατάλληλων περιοχών και β) κριτήρια αξιολόγησης.

Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει για δέκα έτη από την έκδοσή της. Σε περίπτωση τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006.

Το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου όπως θα εγκριθεί, πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης, ενώ στην απόφαση έγκρισης του θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα Απόφαση.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ