ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΜείωση αποδοχών των αιρετών και των μετακλητών υπαλλήλων

Μείωση αποδοχών των αιρετών και των μετακλητών υπαλλήλων

Ενημερωτικό δελτίο για τις νέες αποδοχές στην τοπική αυτοδιοίκηση.

1. Αιρετοί

Σύμφωνα με το διατακτικό της της παραγράφου 1Α πρόσφατης απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών υπ  [α2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358)], ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης    διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €). Σύνολο αποδοχών: 3.450€ + 1.000€ (Επίδομα θέσης ευθύνης) + 300€ (έξοδα παράστασης) = 4.750€

Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών. (παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Σύμφωνα με την παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012: «Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α” 87) μειώνεται κατά 10%.» Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2012.

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

ΟΜΩΣ: Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.» (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12) Συνεπώς, η αντιμισθία των Προέδρων των δημοτικών συμβουλίων θα υπολογιστεί βάσει αυτής της διάταξης, η οποία είναι νεότερη και ειδικότερη.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. (παρ.6 άρθρο 77 Ν.3852/2010)

Λόγω της μείωσης της αντιμισθίας των Προέδρων των Δημοτικών Συμβούλων, μειώνεται και η αντιμισθία των προσώπων που εξαρτώνται από αυτήν, όπως τα ανώτατα όρια των αμοιβών των Προέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων. (ΥΠ.ΕΣ.61995/13.11.2007)

Συνεπώς, η αντιμισθία των αιρετών, από 1.1.2013, διαμορφώνεται, ως εξής:

 Κατηγορία Ισχύουσες αποδοχές (από 1.9.2012 – 31.12.2012) Νέες αποδοχές (από 1.1.2013)

Όσον αφορά τη μείωση αποδοχών των προέδρων, αντιπροέδρων κλπ των διοικητικών συμβουλίων των νπδδ και νπιδ δείτε το Άρθρο ΔήμοςΝΕΤ 09.11.2012: Μισθολογικές Διατάξεις του Δημοσίου Τομέα.

2. Μετακλητοί υπάλληλοι

Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.6 του Ν. 4093/12,ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των 3.000 €.(από 3.200 €)

Συνεπώς, ο βασικός μισθός των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων Α βαθμού διαμορφώνεται από 1.1.2013 στο ποσό των 3.000 Χ 0.7 =2.100€.(από 2.240 €)

Επομένως, ο βασικός μισθός των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων διαμορφώνεται από 1.1.2013 ως εξής:

Πέραν του ανωτέρω βασικού μισθού από 01.01.2013 τους καταβάλλονται:

– Οικογενειακή παροχή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 4024/2011.

– Πάγια μηνιαία αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €)

Από 01.01.2013, δεν τους καταβάλλονται επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, καθότι, όπως προαναφέρθηκε καταργούνται για όλους τους υπαλλήλους. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.1 του Ν. 4093/12)

3. Γενικοί Γραμματείς

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7309/11.02.2011 (ΦΕΚ 375/09.03.2011 τεύχος Β’), οι μηνιαίες αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς Δήμων, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 και εφεξής καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.

Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε κ

αμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστο
ιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003.

Επίσης καταβάλλεται και το επίδομα εορτών και άδειας, σε όσους εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

Συνεπώς, οι μηνιαίες αποδοχές των Γενικών Γραμματέων των Δήμων καθορίζονται από 1.1.2013 ως εξής:

 Παρατηρούμε ότι οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους είναι κατώτερες από τις αποδοχές τωνυπαλλήλων ειδικών θέσεων Α’ βαθμού, οι οποίες ανέρχονται, από 1.1.2013 στο ποσό των 2.100€. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την ΚΥΑ 7309/11.02.2011, οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά. Συνεπώς, οι αποδοχές των εν λόγω Γενικών Γραμματέων (ανεξαρτήτως πληθυσμού Δήμου) θα πρέπει να ανέρχονται, από 1.1.2013, στο ποσό των 2.100 ευρώ.

 Επιπλέον, στους Γενικούς Γραμματείς καταβάλλεται οικογενειακή παροχή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 4024/2011.

Από 01.01.2013, δεν τους καταβάλλονται επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, καθότι, καταργούνται για όλους τους υπαλλήλους. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.1 του Ν. 4093/12)

Από www.dimosnet.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ