Επισκευή παρκέ στο κλειστό Στάδιο Μεγαλόπολης

0
170

Tην Τρίτη 9 Φεβρουαρίου υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του αναδόχου Καραμπάτσου Παναγιώτη για την επισκευή παρκέ στο κλειστό Στάδιο Μεγαλόπολης.

Πρόκειται για επισκευή – συντήρηση του παρκέ του δημοτικού κλειστού σταδίου ώστε να αρθούν τα προβλήματα αποκόλλησης και θραύσης των ξύλινων πλακιδίων και των υποκείμενων καδρονιών που προκλήθηκαν από φαινόμενα υγρασίας καθώς και από καμπτικές και διατμητικές καταπονήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του μοναδικού κλειστού σταδίου του Δήμου και η ασφαλής εξυπηρέτηση των παικτών των ομάδων.

Θα γίνει αποξήλωση του δαπέδου σε επιφάνεια 160 τετραγωνικών μέτρων περίπου, επισκευή των φθαρμένων τμημάτων, τρίψιμο και πάκτωση με γωνίες, κόψιμο και πλάνισμα στα τμήματα που έχουν υποστεί στρεπτικές καταπονήσεις και εμφανίζουν κυματοειδή επιφάνεια.

Η ενδεικτική συνολική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό των δυο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα Ευρώ 2.460,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (2.000,00€ + 460,00€ ΦΠΑ = 2.460,00 €).

Η παραπάνω τιμή αφορά κάθε εργασία, μεταφορά και υλικό που απαιτείται για την εργασία επισκευής του παρκέ του κλειστού Σταδίου, καθώς και όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Μεγαλόπολης.

Η αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 15-7331.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των 2.460,00 ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 23%).

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση της έντεχνης και άρτιας εκπόνησης της εργασίας.

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας και εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας, να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προβλεπόμενες προθεσμίες και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών αυτών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του συνόλου τους, είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/15-1-1980).

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here