Εξαιρέσεις στην αναστολή προσλήψεων από τους Δήμους

0
223

Οδηγίες προς τους Δήμους για την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα αλλά και άλλες ρυθμίσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου 4368/2016 δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του. Παράλληλα, ζητεί από τους Δήμους να προχωρήσουν αμέσως στην ολοκλήρωση διορισμών που μένουν σε εκκρεμότητα από παλαιότερες διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι:

Με το ̟πρώτο εδάφιο της ̟περί̟πτωσης 3 της ̟αρ. Στ’ υ̟πο̟παρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 έχει ε̟πιβληθεί ̟πλήρης αναστολή ̟προσλήψεων ̟προσω̟πικού των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε στους OTA έως 31.12.2016.

Εξαιτίας αυτού, έχουν εµφανιστεί ̟πολλές ελλείψεις ̟προσω̟πικού και σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία υ̟πηρεσιών ζωτικής σηµασίας για το κοινωνικό σύνολο.

Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρούνται α̟ό την ανωτέρω αναστολή οι διορισµοί και ̟προσλήψεις µόνιµου και Ι∆ΑΧ ̟προσω̟πικού των
κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε σε υ̟πηρεσίες αντα̟ποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή ̟προσω̟ικού ̟που θα στελεχώσει τις Υ̟πηρεσίες Καθαριότητας, ∆ΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισµού, Ύδρευσης – Άρδευσης, Α̟ποχέτευσης και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων κτλ.

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here