Ενημέρωση για τις εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης

0
554

Οι εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 10 /5/2018 έως
31/5/2018.

Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στο προνήπιο για τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος
2014 δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο Μεγαλόπολης.

Δικαιολογητικά εγγραφής :
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , και όπου αυτό δεν είναι εφικτό
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να
εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο
αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας
προσωπικού )
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των
γονέων που είναι άνεργοι
5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο
( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες) , καθώς και αντίγραφο του
βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την
ηλικία του παιδιού .
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο
του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των
γονέων του.

Υποβολή αιτήσεων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ( Δ/νση : Λυκαίου & Κράννη)
Πληροφορίες : Τηλ. 2791025405 & 2791025406

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here