Εκτός Επιχειρησιακού Προγράμματος η παρακολούθηση και διαχείριση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης

0
539

Την απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» υπογράφει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράφει τη συγκεκριμένη απόφαση έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων την εισήγηση απόρριψης πράξης του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου, την πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ενώ καλεί τον Δήμο σε περίπτωση που επιθυμεί την εκ νέου αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, να υποβάλλει εκ νέου πλήρη πρόταση όταν η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου προβεί στην έκδοση της αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια αναφέρει ότι απορρίπτεται η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 5009822 και συνολική δημόσια δαπάνη 979.600,00,€, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.1256/31.05.2017 Πρόσκλησης «ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: Κριτήριο 3: «Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης»: Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση»:

Δεν έχει υποβληθεί άδεια χρήσης νερού από την Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου για τις υφιστάμενες υδροληψίες που εξυπηρετούν το δίκτυο στο οποίο θα τοποθετηθεί το προτεινόμενο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here