Εκμίσθωση γεωτεμαχίου Εξωτερικής Απόθεσης του Ορυχείου Χωρεμίου στο Δήμο Μεγαλόπολης

0
836

Εγκρίθηκε στις 9-10-2017 με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου η ΄΄Εκμίσθωση γεωτεμαχίου επιφανείας 445,42 στρεμμάτων (με μονώροφο κτίσμα επιφ. 60,80 m2 και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις επιφ. 1.700 m2 περίπου) της 2ης Ανατολικής Εξωτερικής Απόθεσης (Θ1) του Ορυχείου Χωρεμίου στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.΄΄

Η διάρκεια της μίσθωσης των 445,42 στρεμμάτων είναι 25 έτη και το μηνιαίο τίμημα ανέρχεται στα 371,00€. Η εκμίσθωση κρίνεται συμφέρουσα αν συγκριθεί με την εκμίσθωση των 33 στρεμμάτων ιδιοκτησίας ΟΣΕ με μηνιαίο μίσθωμα 5.400,00€ που είχε συμφωνηθεί τον Μάρτιο του 2014. Στο χώρο προγραμματίζεται να κατασκευαστούν: 1. Υπαίθριο θέατρο, έργο σημαντικό για την πολιτιστική ζωή του Δήμου και την ψυχαγωγία ποιότητας.

2. Δίκτυο πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων.

3. Αθλητικοί χώροι με γήπεδα μπάσκετ, ποδόσφαιρου, με υπαίθρια όργανα γύμνασης.

4. Εγκαταστάσεις αναψυχής με διαμόρφωση Χώρων Υπαίθριου Γεύματος (Barbeque κιόσκια, τραπεζόπαγκοι.)

5. Βοτανικός κήπος κ.λπ. Ένας χώρος που είχε συνδεθεί με πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου ( Συναυλίες – Κούλουμα κ.λπ. ) και ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου υποβαθμίστηκε, απαξιώθηκε και εγκαταλείφθηκε, θα ξαναζωντανέψει προσφέροντας έναν κοντινό προορισμό για αναψυχή, άθληση, περιβαλλοντική ενημέρωση και ηρεμία, αλλά και θα είναι ένας χώρος πρόκλησης και για τους επισκέπτες της περιοχής και της πόλης.

Δελτίο τύπου από το megalopoli.gr

Διάρκεια εκμίσθωσης
: Είκοσι πέντε (25) έτη.
Ετήσιο μίσθωμα: 4.454,20€ (10€/στρέμμα), πλέον ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου (3,6%).
Το πρώτο μίσθωμα, πλέον χαρτοσήμου, θα καταβληθεί με την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μίσθωσης και στη συνέχεια θα καταβάλλεται εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών κάθε
μισθωτικού έτους.
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή:Κατ ́ έτος, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, κατά το ποσοστό (%) της αύξησης του τιμαρίθμου (Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) του προηγούμενου μισθωτικού έτους, που θα προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τόσο κατά τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης όσο και κατά την τυχόν νόμιμη ή αναγκαστική παράτασή της.

Λοιποί όροι:
α. Το μίσθιο θα παραδοθεί στον μισθωτή στην κατάσταση που βρίσκεται, χωρίς την υποχρέωση της εκμισθώτριας για οποιαδήποτε εργασία, ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
β. Ο μισθωτής υποχρεούται και εγγυάται να εξασφαλίζει την άρτια συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και την ακώλυτη πρόσβαση στο μίσθιο, από σημεία εκτός των χώρων του ορυχείου, με δική του αποκλειστική ευθύνη, έξοδα και δαπάνη, χωρίς επ’ ουδενί να παρεμποδίζεται η πρόσβαση, η χρήση, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση του ορυχείου.
γ. Για την υλοποίηση εργασιών προσπέλασης, περίφραξης, διαμόρφωσης εισόδων, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, συντήρησης, ασφάλειας, κ.λπ., και γενικά οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, χρήσεων, κατασκευών ή και επεμβάσεων επί του γεωτεμαχίου, ο μισθωτής δεσμεύεται και υποχρεούται να εξασφαλίζει τις νόμιμες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, να τηρεί τους όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ως προς ανθρώπους και πράγματα, και γενικά να τηρεί την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Οι
ενέργειες για τα παραπάνω θα γίνονται με αποκλειστική ευθύνη, έξοδα και δαπάνες του μισθωτή, μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, και αφού ενημερώσει και λάβει τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη της εκμισθώτριας ΔΕΗ Α.Ε. και σε συνεννόηση με την αρμόδια ΔΛΚΜ.
δ. Η εν λόγω μίσθωση θα υλοποιηθεί με Συμβολαιογραφική Πράξη, η οποία θα μεταγραφεί νομίμως στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και όλα αυτά τα έξοδα και οι δαπάνες, ως και οι τυχόν φόροι, που θα προκύψουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία ως συνέπεια αυτής της μίσθωσης θα επιβαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Στο μίσθιο δεν επιτρέπεται καμία απολύτως εργασία ή παρέμβαση σ’ αυτό πριν την υπογραφή, τη μεταγραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης και την καταβολή του πρώτου ετήσιου μισθώματος.
ε. Ο μισθωτής θα τηρεί την ισχύουσα ΜΠΕ. Σε περίπτωση που επιθυμεί την εγκατάσταση χρήσεων που δεν προβλέπονται από την ισχύουσα ΜΠΕ, τότε οφείλει να την τροποποιήσει με δική του αποκλειστική ευθύνη, έξοδα και δαπάνη.
στ. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης του μισθίου ολόκληρου ή μέρους του, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της εκμισθώτριας ΔΕΗ Α.Ε.. Επίσης, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να συστήσει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της εκμισθώτριας ΔΕΗ Α.Ε..
ζ. Ο μισθωτής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το μίσθιο είναι χώρος απόθεσης άγονων υλικών και ότι ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά της ΔΕΗ Α.Ε. για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει εξ’ αυτού ή για οποιαδήποτε λόγο ή άλλη αιτία.
η. Η εκμισθώτρια ΔΕΗ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη (αστική ή και ποινική) φέρει για οτιδήποτε συμβεί εντός του χώρου του μισθίου (ατύχημα κ.λπ.) ή για καθίζηση αυτού ή από οποιαδήποτε συνέπεια συμβεί λόγω της χρήσης, εκμετάλλευσης, των εγκαταστάσεων και των κατασκευών, τόσο κατά τη συμβατική διάρκεια της εκμίσθωσης όσο και κατά την τυχόν νόμιμη ή αναγκαστική παράτασή της.
θ.Ο μισθωτής ρητά δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι είναι αυτός και μόνο αποκλειστικά υπεύθυνος για οτιδήποτε συμβεί (ενδεικτικά, στο περιβάλλον, ανθρώπους, πράγματα, κ.λπ.) εντός του χώρου του μισθίου, τόσο κατά τη συμβατική διάρκεια της εκμίσθωσης όσο και κατά την τυχόν νόμιμη ή αναγκαστική παράτασή της, και ρητά αναλαμβάνει να αποκαταστήσει εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που θα προκληθεί σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή και αιτία.
ι.Με τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μισθωτικής σύμβασης, η εκμισθώτρια δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση για τις τυχόν εργασίες και κατασκευές που θα έχουν υλοποιηθεί στο μίσθιο από τον μισθωτή και δύναται να διεκδικήσει από το μισθωτή οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που θα της προκληθεί από οποιονδήποτε λόγο ή και αιτία.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here