Δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 18 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης με 47 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ» του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
 2.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (Δ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 3.  Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β΄ κατανομή). 
 4.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.731,24€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (11ος 2019) – Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 5.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 302.700,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους έτους 2020 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.: 1211.001 Εσόδων «΄Εκτακτη επιχορήγηση σε Μικρούς Νησιωτικούς και Ορεινούς Δήμους» και των Κ.Α. Εξόδων 10-6462,  10-6615,  10-7131.000, 10-7135.002,  70-7131,  10-6673.002 και   10-7134  για την καταβολή δαπανών του Δήμου.
 6.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 73.259,81€ από επιστροφή Φ.Π.Α. – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 4214.001 Εσόδων «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.» και την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. των εξόδων για την καταβολή δαπανών του Δήμου. 
 7.  Αποδοχή ποσού 93.412,50€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η, 2η, και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2020.
 8.  Αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 9.  ΄Εγκριση  των απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 10.  ΄Εκτακτη επιχορήγηση Δήμου στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης για την προμήθεια Laptops για την υλοποίηση της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/13-04-2020/τ. Α΄) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020.
 11.  Επιχορηγήσεις αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για το έτος 2020.
 12.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την εγγραφή πίστωσης σε νέο Κ.Α. 20-6162.001 των Εξόδων με τίτλο «Απολύμανση στο Δήμο Μεγαλόπολης στα πλαίσια προστασίας από τον COVID – 19».
 13.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την εγγραφή πίστωσης σε νέο Κ.Α. 00-8111.003 των Εξόδων με τίτλο «Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων Π.Ο.Ε.».
 14.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την εγγραφή πίστωσης σε νέο Κ.Α. 10- 7135.001 των Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και δύο μόνιτορ για τις ανάγκες τηλεργασίας & τηλεδιάσκεψης».
 15.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την εγγραφή πίστωσης σε νέο Κ.Α. 10-6162.003 των Εξόδων με τίτλο «Υπηρεσία παροχής προηγμένων ψηφιακών υπογραφών».
 16.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση της πίστωσης υφιστάμενου  Κ.Α. 70-6162.001 των Εξόδων με τίτλο «Αμοιβές κτηνιάτρων κ.α.».
 17.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση της πίστωσης υφιστάμενου  Κ.Α. 25-6275.011 των Εξόδων με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».
 18.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση της πίστωσης υφιστάμενου  Κ.Α. 1322.008 των Εσόδων με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μεγαλόπολης – Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨».
 19.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 00-6521.002 των Εξόδων με τίτλο  «Τόκοι Δανείων Δημοτικής Επιχείρησης (15/00896)».
 20.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 00-6739.003 των Εξόδων με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
 21.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση της εγγεγραμμένης πίστωσης  Κ.Α.: 70-6231.001 των Εξόδων με τίτλο «Μίσθωμα γεωτεμαχίου (Δυτ. Εξωτ. Απόθεση Θ7 Χωρεμίου) από ΔΕΗ Α.Ε.».
 22.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση πίστωσης  Κ.Α.: 10-7133 των Εξόδων με τίτλο «΄Επιπλα και σκεύη»
 23.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 25-7135.001 των Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Καταγραφής Μετρήσεων ΄Υδρευσης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 24.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-7135.001 των Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και συναφούς υλικού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 25.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 10-6262.001 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου» –  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 26.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.:  30-6263.006 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτο)» για την επισκευή του υπ΄ αριθμ. ΜΕ 110584 CAT Ερπυστριοφόρου μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης.
 27.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.:  30-6264.004 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτο)» για την επισκευή του υπ΄ αριθμ. ΜΕ 50165 CAT Ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ) μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης.
 28.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.:  30-6672.003 των Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών (έκτακτο)» για την κατεπείγουσα προμήθεια ελαστικών του υπ΄ αριθμ. ΜΕ 66806 J.C.B. μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης.
 29.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.:  20-7325.008 των Εξόδων με τίτλο «Αντικατάσταση τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καρύταινας της Δ.Ε. Γόρτυνος» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 30.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-7336.004 των Εξόδων με τίτλο «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στο δημοτικό οδικό δίκτυο & σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.                                      
 31.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 25-6275.011 των Εξόδων με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με καθαρισμό και απόφραξη φρεατίων και αγωγών στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 32.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση πίστωσης  του υφιστάμενου Κ.Α. 25-7312.016 των Εξόδων με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Οικισμού ¨Βρυσούλες¨ της Τ.Κ. Περιβολίων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 33.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-7332.008 των Εξόδων με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δαπέδου κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. 
 34. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση πίστωσης  του υφιστάμενου Κ.Α. 30-7333.003 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.                   
 35.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-7333.049 των Εξόδων με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με επισκευή & συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 36. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 54/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δ.Ε. Γόρτυνος» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 37.  ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 55/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου Οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του Οικισμού Κοτσιριδίου στην Τ.Κ. Λεονταρίου» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 38. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 58/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 39. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 59/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 40. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 83/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 41.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Ραψομμάτη».  
 42.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
 43.  Διενέργεια διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης».
 44.  Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δήμου Μεγαλόπολης.
 45.  Διαγραφή τιμολογίου από το μηχανογραφικό σύστημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαλόπολης.   
 46.  Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Περιβολίων,  για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου.
 47. ΄Εγκριση τροποποίησης του Καταστατικού και εναρμόνισή του  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/2020 για τη μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία «¨Αναπτυξιακή Πάρνωνα” Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α.».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,692ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,316ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ