Δημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου με 26 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 6η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Ζ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

3. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00€ οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου από την Περιφερειακή ΄Ενωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ/ : 35-7333.001/ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1322.017/ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021/ορθή εγγραφή του τίτλου στον Κ.Α. 30-6233.001/ «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ΜΕΣΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) – Ι.Π.» για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και την καταβολή δαπανών κατεπειγουσών υπηρεσιών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος (06/08/2021 & 07/08/2021) & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (06/08/2021), καθώς και παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου (06/08/2021 & 07/08/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς 5ης Αυγούστου 2021.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος (δείπνο) & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (07/08/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος, δείπνου & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (08-08-2021), καθώς και παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος, δείπνου & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (09-08-2021), καθώς και παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου (10/08/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών δείπνου (10/8/2021), φιλοξενίας πολιτών (10/08/2021) και γεύματος (11/8/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών δείπνου (11/8/2021), γεύματος και δείπνου (12/8/2021) σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος και δείπνου (13/8/2021) σε εργαζόμενους του Δήμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.30-6264.004 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (έκτακτο)» για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021.

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.25-6312.001 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ».

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6443.008 με τίτλο «Εορτασμός Πολιούχων Αγίων».

18. ΄Εγκριση πίστωσης – Διάθεση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Κοινότητα Λεονταρίου για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Γερασίμου, στις 14/09/2021.

19. Ορισμός/Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 53/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20. Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας του ακινήτου πρώην Γηροκομείου Μεγαλόπολης (οικοπέδου και παλαιού κτίσματος) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Ανέγερση και Ανοικοδόμηση Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης».

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΤΗ.ΜΕ ΟΤΑ Α.Ε.) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του οικ. έτους 2021, κ.ά.

22. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄).

23. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 7896/19-07-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

24. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Χωρέμη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 7899/19-07-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

25. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ρουτσίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 8313/28-07-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

26. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ελληνίτσης Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 9636/27-08-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,687ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,317ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ