ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Τετάρτη 13 Ιουνίου με 45 θέματα

Δημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Τετάρτη 13 Ιουνίου με 45 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Μαΐου (Ε΄ κατανομή).
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 174,30€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Απρίλιο 2018 (4ος ) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018
3. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
4. ΄Εγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στο πλαίσιο της κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» (έγγραφο ΥΠΕΣ α.π. οικ. 10394/04-04-2018).
5. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 του Δήμου Μεγαλόπολης, με το ποσό των 100.000,00€ (Β΄ δόση), κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).
6. ΄Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος και ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης α) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) β) Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη (Ν.Π.Δ.Δ.).
7. Περί συζήτησης και λήψης Απόφασης σχετικά με την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μεγαλόπολης.
8. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» του Δήμου Μεγαλόπολης.
9. Έγκριση της αριθμ. 79/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την καταβολή δαπάνης συμμετοχής της Επιχείρησης στην πολιτιστική εκδήλωση «Karytaina of Europe» στις 9 & 10 Ιουνίου στην Τ.Κ. Καρίταινας.
10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή τους.
11. Αποδοχή πράξης ένταξης έργων του Δήμου Μεγαλόπολης στο 4ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 για την εγγραφή νέων χρηματοδοτούμενων έργων από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ.
12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΙ 7604 του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Ρύθμιση Αυθαιρέτων».
14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και στεγανοποίησης δεξαμενής Πετρινοβουνίου Τ.Κ. Πετρίνας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
15. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασία καταγραφής και αποτύπωσης κεντρικών φρεατίων λυμάτων και σχαρών υδροσυλλογής εντός του Ε.Π.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2018.
16. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος» με σύναψη δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 194/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
17. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» με σύναψη δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 195/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
18. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας» με σύναψη δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 196/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
19. Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 209/2017 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
20. Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 62/2018 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο:
«Ανακατασκευή τμήματος κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
21. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 69/2018 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: ¨Κατασκευή πεζοδρομίου Περιφερειακής Οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης¨ και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
22. Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 66/2018 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Οικ. Βρυσούλες Τ.Κ. Περιβολίων» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας».
25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Δημοτικής οδού προς οικία Μητρόπουλου Τ.Κ. ΄Ισαρη».
26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Γιανναίων».
27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυρραχίου».
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «EΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Τ.Δ ΚΑΜΑΡΑΣ».
31. Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», του Υπουργείου Εσωτερικών – Αποδοχή χρηματοδότησης.
32. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το μήνα Απρίλιο 2018.
33. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το μήνα Μάιο 2018.
34. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI)».
35. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών «Ηλεκτρονική χρονομέτρηση – έκδοση αποτελεσμάτων του 7ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018, στις 12-13/5/2018, στην πίστα της Τ.Κ. Πλάκας».
36. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών «Κατασκευή εντύπων για την υποστήριξη & προώθηση της διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης αγώνα δρόμου στην πόλη της Μεγαλόπολης ¨Run the theatre¨, στις 06-05-2018».
37. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών «Οργάνωση αθλητικής εκδήλωσης αγώνα δρόμου στην πόλη της Μεγαλόπολης ¨Run the theatre¨, στις 06-05-2018».
38. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών «Ηχητική κάλυψη του αγώνα κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού μέρους, εκφώνηση κατά την παράδοση των μεταλλίων καθώς και μουσική εκδήλωση με d.j. μετά το τέλος του αγώνα ¨Run the theatre», στις 06-05-2018 του Δήμου Μεγαλόπολης».
39. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί των τριών (3) συγκεκριμένων ερωτημάτων όπως αναφέρονται στις αριθμ. 510/2017 και 511/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των προστίμων σε βάρος των εταιρειών ¨Π.Δ. Γιαννακόπουλου & Σια ΕΕ¨ και ¨Α. Γιαννακόπουλου & Σια ΕΕ¨.
40. Έγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση δημοτικού φωτισμού- Ηλεκτροδότηση του Πύργου της Λεβένταινας στην ΤΚ. Καρίταινας Δήμου Μεγαλόπολης.
41. Έγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση δημοτικού φωτισμού- Ηλεκτροδότηση του Πνευματικού Κέντρου Αναβρυτού στην ΤΚ. Αναβρυτού Δήμου Μεγαλόπολης.
42. Έγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση δημοτικού φωτισμού- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στον Οικισμό Καμαρίτσας της ΤΚ. Λεονταρίου της Δ.Κ. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
43. Ανάκληση της αριθμ. 93/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Ανατροπή της Α 313/2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
44. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 370/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
45. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εφαρμογής των με αριθμό 43/2012 και 151/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Μαρκολιάς

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια