ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ 32 ΘΕΜΑΤΑ

Σας προσκαλούμε όπως, την 1η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Μαρτίου (Γ΄ κατανομή έτους 2014).
2. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (2η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.
3. Αίτηση του κ. Μπόγιο (Bogio) Κρίστο (Christo) του Hari για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών.
4. Αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας περί δωρεάν παραχώρησης χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νέας Εκκλησούλας για τη διαμονή του ιερέα.
5. Αίτηση κας Ζιάκα Βαρβάρας του Ιωάννη – Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης στη Ζιάκα Βαρβάρα του Ιωάννη για ΄Εκθεση Βιβλίου.
6. Αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης» περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου.
7. Στέγαση των υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» στο δημοτικό ακίνητο (πρώην Δημαρχείο) επί της οδού Παπαναστασίου.
8. Χρηματική επιχορήγηση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή ΄Υφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), στα πλαίσια διοργάνωσης της 31ης Πορείας Ειρήνης στην Κερασίτσα στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη.
9. Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 22/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τέλους ύδρευσης, δικαιώματος σύνδεσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
10. ΄Εγκριση της αριθμ. 11/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου.
11. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
12. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
13. ΄Εγκριση δαπανών συμμετοχής σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ. του Δήμου με σκοπό την Αγροτική Ανάπτυξη» από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
14. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέου κωδικού εξόδων για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 – Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης για την καταβολή της δαπάνης 4ου Λογαριασμού και Πιστοποίηση εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ν. ΒΕΗ Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 – Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης για την καταβολή της δαπάνης υλοποίησης του προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
18. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
19. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
20. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υδρομετρητών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
21. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών περίφραξης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
22. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού υπάρχουσας γεώτρησης (Ν. Μαραθούσα) Τ.Κ. Μακρυσίου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
23. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Τ.Κ. ΄Ισαρη και Ι.Μ. Μπούρα Φαλαισίας – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
24. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών αναμεταδοτών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
25. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
26. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης στο εξωκκλήσι Αγ. Αθανασίου.
27. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στον Οικισμό Ορεστίου οικία Κυριακόπουλου Παναγιώτη.
28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Μακρυσίου στην Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
29. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Τριλόφου από οικία Δριβέλα Χρ..
30. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Μαράθων προς την ιδιοκτησία Κοκούβελα Α.Ε.
31. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου από ιδιοκτησία Γκρίτζαλη έως οικία Μπουράνη Δημ.
32. Διαγραφή χρεών από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης Δήμου Μεγαλόπολης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,686ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,317ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ