ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΜΕ 33 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.Αποδοχή πίστωσης ποσού 175.812,24 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Φεβρουαρίου (Β΄ κατανομή έτους 2014).

2.Αποδοχή πίστωσης ποσού 6544,86 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ τρίμηνο 2013» – Απόδοση του ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης».

3.Αποδοχή πίστωσης ποσού 11.980,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

4.Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Φόρος Ζύθου του Άρθρου 9 του Ν.Δ. 703/1970.

5.Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.100,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ έτους 2013 του Ν. 2880/2001.

6.Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.219,55 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 04/11/2013 έως και 02/01/2014.

7. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (1η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 7/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την οικονομική και λογιστική τακτοποίηση έτους 2013 και την καταβολή οφειλών παρελθόντος έτους.

9. ΄Εγκριση της αριθμ. 13/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου 2012.

10. Περί της απευθείας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίων – ακάλυπτης έκτασης) Σιδηροδρομικού Σταθμού Μεγαλόπολης για τη διαμόρφωσή του σε πολιτιστικό κέντρο – κέντρο νεότητας – αθλητισμού και χώρο πρασίνου.

11. Περί της απευθείας μίσθωσης ακινήτου Σιδηροδρομικού Σταθμού Ρουτσίου για τη διαμόρφωσή του σε πολιτιστικό κέντρο.

12. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών και την ενίσχυση υφιστάμενων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

14. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών για την εκτέλεση έργων στη Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

15. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών για την εκτέλεση έργων στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

16. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέων κωδικών για την εκτέλεση έργων στη Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

17. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης» Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

18. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση στα ΤΔ Κωτυλίου – Παλάτου και στα ΤΔ Ζώνη προς Τρίλοφο – Καλυβάκια Β΄ Φάση» Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

19. Τροποποίηση μικρού τμήματος της κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

20. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ¨Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών Προσώπων¨ για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας Δήμου Μεγαλόπολης.

21. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας «Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών» Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

22. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας μπαταριών βαθιάς εκφόρτησης για τη λειτουργία συστημάτων χλωρίωσης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

23. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

24. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη αναγκών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

25. ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

26. ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

27. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Θωκνίας».

28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Ανδρ. Μιαούλη πλησίον ιδιοκτησίας Καντέλη Μ.

29. ΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Κωτιλίου έναντι οικίας Βασιλόπουλου Ιωάννη Παν.

30. Χορήγηση αδειών για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός της διοικητικής περιφέρειας Δήμου Μεγαλόπολης.

31. Διαγραφή χρεών οφειλών ύδρευσης δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Καρίταινας Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.

32. Διαγραφή χρεών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τ.Κ. Γιανναίων Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

33. Διαγραφή χρεών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τ.Κ. Κωτιλίου Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

8 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Πως γινεται να μην βρισκουμε κτιριο για πυροσβεστικη και να παμε να νοικιαζουμε το σταθμο του οσε?Η ιστορια αρχιζει απριλιο του 2011 οταν ο δημαρχος και ο…ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΑΣ..ποιος αλλος ζηταν τους σταθμους απο τη ΓΑΙΑ.ΟΣΕ.11 Νοεμβριου 2012 πιανει φωτια και δημιουργουνται αποριες εδω στο καφενειο μεγαλοπολης πως γινεται αυτο 200 μετρα απο τη πυροσβεστικη!Την επομενη βγαινει ο δημαρχος στο Μεγαλοπολη fm οτι θα το φτιαξουμε αμεσα διοτι ειναι νεοτερο μνημειο κ.τ.λ αλλα με χρηματα της ΓΑΙΑ.ΟΣΕ .Παμε Ιουλιο 2013, οταν μια ομαδα ιδιωτων ζηταει τη μισθωση του κτιριου.Ενω αρχικα παιρνει το ο.κ απο την αρμοδιο ,(η οποια διαβεβαιωνε οτι αποκλειεται να δοθει στο δημο διοτι ο δημος θελει να το επινοικιαζει..και δε συμβαδιζει με τους ορους της ΓΑΙΑ.ΟΣΕ)αρχιζει και αλαζει το τοπιο..Ενω μεχρι στιγμης δεν υπηρχε ενδιαφερομενος μετα την επισιμη υποβολη αιτιματος ενοικιασης,εντος της εβδομαδος βρισκεται και αλλος ιδιωτης και ταυτοχρονα κολαει και απο τη ΓΑΙΑ.ΟΣΕ η οποια δινει προταιρεοτητα στο δημο.Θα πειτε καλα κανει και το παιρνει ο δημος..σωστα αλλα?ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ Η ΣΚΕΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ?….ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-ΒΕ1 – diavgeia.gr…γιατι θα αποδεχθει ο δημος μια συμβαση που στο τελος εχει ορο οτι οποτε πουληθει ο ΟΣΕ θα παραδοθει και το κτηριο(αυτα εγιναν και στο δημο καλαματας και τελικα εκανε πισω απο τις αντιδρασεις).Γιατι το φερνει το θεμα λιγο πριν τις εκλογες ενω διαπραγματευεται 3 χρονια? το σχεδιο Jessica στο ΒΟΛΟ….τι ειναι?ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ…

 2. Πως γινεται να μην βρισκουμε κτιριο για πυροσβεστικη και να παμε να νοικιαζουμε το σταθμο του οσε?Η ιστορια αρχιζει απριλιο του 2011 οταν ο δημαρχος και ο…ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΑΣ..ποιος αλλος ζηταν τους σταθμους απο τη ΓΑΙΑ.ΟΣΕ.11 Νοεμβριου 2012 πιανει φωτια και δημιουργουνται αποριες εδω στο καφενειο μεγαλοπολης πως γινεται αυτο 200 μετρα απο τη πυροσβεστικη!Την επομενη βγαινει ο δημαρχος στο Μεγαλοπολη fm οτι θα το φτιαξουμε αμεσα διοτι ειναι νεοτερο μνημειο κ.τ.λ αλλα με χρηματα της ΓΑΙΑ.ΟΣΕ .Παμε Ιουλιο 2013, οταν μια ομαδα ιδιωτων ζηταει τη μισθωση του κτιριου.Ενω αρχικα παιρνει το ο.κ απο την αρμοδιο ,(η οποια διαβεβαιωνε οτι αποκλειεται να δοθει στο δημο διοτι ο δημος θελει να το επινοικιαζει..και δε συμβαδιζει με τους ορους της ΓΑΙΑ.ΟΣΕ)αρχιζει και αλαζει το τοπιο..Ενω μεχρι στιγμης δεν υπηρχε ενδιαφερομενος μετα την επισιμη υποβολη αιτιματος ενοικιασης,εντος της εβδομαδος βρισκεται και αλλος ιδιωτης και ταυτοχρονα κολαει και απο τη ΓΑΙΑ.ΟΣΕ η οποια δινει προταιρεοτητα στο δημο.Θα πειτε καλα κανει και το παιρνει ο δημος..σωστα αλλα?ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ Η ΣΚΕΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ?….ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-ΒΕ1 – diavgeia.gr…γιατι θα αποδεχθει ο δημος μια συμβαση που στο τελος εχει ορο οτι οποτε πουληθει ο ΟΣΕ θα παραδοθει και το κτηριο(αυτα εγιναν και στο δημο καλαματας και τελικα εκανε πισω απο τις αντιδρασεις).Γιατι το φερνει το θεμα λιγο πριν τις εκλογες ενω διαπραγματευεται 3 χρονια? το σχεδιο Jessica στο ΒΟΛΟ….τι ειναι?ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ…

 3. Σας παραθετω και ενα παραδειγμα…Στην αξιοποίηση τμήματος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου και του πρώην Αμαξοστασίου του ΟΣΕ στη Νέα Ιωνία προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ, Jessica, ενώ η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού αναμένεται να γίνει μέσα στο μήνα.

  Το σχέδιο το είχε καταρτίσει η προηγούμενη διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ, ωστόσο η τοποθέτηση νέας διοίκησης δεν αναμένεται να αλλάξει τους σχεδιασμούς. Στο πλαίσιο του εγχειρήματος για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας η εταιρεία έχει υποβάλει σχετικό φάκελο για χρηματοδότηση προς την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς είναι σύμβουλος στο πρόγραμμα «essica για την περιοχή της Θεσσαλίας.

  Για την επιχείρηση αξιοποίησης αναζητείται και ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της χρηματοδότησης του έργου. Επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται ότι υπάρχει ήδη καθώς τα δύο ακίνητα θεωρούνται φιλέτα για τη θεσσαλική πόλη. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jessica προβλέπει, για αστικές αναπλάσεις, χρηματοδότηση μέσω τράπεζας σε ποσοστό μέχρι 60% της επένδυσης και για το υπόλοιπο δανειοδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

  Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου

  Η έκταση 11 στρεμμάτων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου που προβλέπεται να αξιοποιηθεί βρίσκεται στο νότιο τμήμα του, παράλληλα δηλαδή των οδών Γρ. Λαμπράκη και Φερών. Ο σχεδιασμός προτείνει σύνδεση της έκτασης με τον αστικό ιστό των Παλαιών και όπου σήμερα βρίσκονται δέκα αποθήκες του ΟΣΕ που θα αξιοποιηθούν ως καταστήματα, χώροι αναψυχής αλλά και για πολιτιστικές δράσεις.

  Επίσης πρόκειται να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν και οι 12 παλιές ατμομηχανές, που θα χρησιμοποιηθούν στην επένδυση ως μουσειακό υλικό.

  Αμαξοστάσιο Νέας Ιωνίας

  Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει και για το Αμαξοστάσιο της Νέας Ιωνίας που είναι έκτασης 12 στρεμμάτων και βρίσκεται δίπλα από το γήπεδο της τοπικής ομάδας στο κέντρο της πόλης.

  Στην έκταση, σύμφωνα με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, υπάρχουν κτίρια εμβαδού 1.300 τετραγωνικών μέτρων, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και προορίζονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό να αξιοποιηθούν για αθλητικές χρήσεις, αλλά και για εστίαση-διασκέδαση. Επίσης, ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία γηπέδων 5×5, κλειστού γυμναστηρίου, καφέ, εστιατορίου, καθώς και για δημιουργία πάρκινκ αυτοκινήτων.

  Στον σχεδιασμό προβλέπεται και η ανέγερση ενός ακόμη κτιρίου 500 τ.μ.

  Πηγή: euro2day.gr

 4. Σας παραθετω και ενα παραδειγμα…Στην αξιοποίηση τμήματος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου και του πρώην Αμαξοστασίου του ΟΣΕ στη Νέα Ιωνία προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ, Jessica, ενώ η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού αναμένεται να γίνει μέσα στο μήνα.

  Το σχέδιο το είχε καταρτίσει η προηγούμενη διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ, ωστόσο η τοποθέτηση νέας διοίκησης δεν αναμένεται να αλλάξει τους σχεδιασμούς. Στο πλαίσιο του εγχειρήματος για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας η εταιρεία έχει υποβάλει σχετικό φάκελο για χρηματοδότηση προς την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς είναι σύμβουλος στο πρόγραμμα «essica για την περιοχή της Θεσσαλίας.

  Για την επιχείρηση αξιοποίησης αναζητείται και ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της χρηματοδότησης του έργου. Επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται ότι υπάρχει ήδη καθώς τα δύο ακίνητα θεωρούνται φιλέτα για τη θεσσαλική πόλη. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jessica προβλέπει, για αστικές αναπλάσεις, χρηματοδότηση μέσω τράπεζας σε ποσοστό μέχρι 60% της επένδυσης και για το υπόλοιπο δανειοδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

  Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου

  Η έκταση 11 στρεμμάτων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου που προβλέπεται να αξιοποιηθεί βρίσκεται στο νότιο τμήμα του, παράλληλα δηλαδή των οδών Γρ. Λαμπράκη και Φερών. Ο σχεδιασμός προτείνει σύνδεση της έκτασης με τον αστικό ιστό των Παλαιών και όπου σήμερα βρίσκονται δέκα αποθήκες του ΟΣΕ που θα αξιοποιηθούν ως καταστήματα, χώροι αναψυχής αλλά και για πολιτιστικές δράσεις.

  Επίσης πρόκειται να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν και οι 12 παλιές ατμομηχανές, που θα χρησιμοποιηθούν στην επένδυση ως μουσειακό υλικό.

  Αμαξοστάσιο Νέας Ιωνίας

  Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει και για το Αμαξοστάσιο της Νέας Ιωνίας που είναι έκτασης 12 στρεμμάτων και βρίσκεται δίπλα από το γήπεδο της τοπικής ομάδας στο κέντρο της πόλης.

  Στην έκταση, σύμφωνα με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, υπάρχουν κτίρια εμβαδού 1.300 τετραγωνικών μέτρων, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και προορίζονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό να αξιοποιηθούν για αθλητικές χρήσεις, αλλά και για εστίαση-διασκέδαση. Επίσης, ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία γηπέδων 5×5, κλειστού γυμναστηρίου, καφέ, εστιατορίου, καθώς και για δημιουργία πάρκινκ αυτοκινήτων.

  Στον σχεδιασμό προβλέπεται και η ανέγερση ενός ακόμη κτιρίου 500 τ.μ.

  Πηγή: euro2day.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,692ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,316ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ