ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΕΡΕΥΝΑ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ;

ΕΡΕΥΝΑ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ – ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ;

Απευθείας Αναθέσεις. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές. Στην περιοχή μας , στον Δήμο Μεγαλόπολης αποτελούν την κύρια μορφή έργων και έναν από τους βασικότερους λόγους αντιπαράθεσης μεταξύ των δημοτικών αρχόντων μας. Είναι απαραίτητες η δεν είναι? Δίνονται με βάση τα όσα ορίζει η νομοθεσία η όχι? 

Τα ποσά που δαπανώνται από τον Δήμο Μεγαλόπολης ( σε βάθος χρόνου και για πολλές τετραετίες ) είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Σε πολλά έργα επίσης υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατάτμησης η παρόμοιων χαρακτηριστικών. Τέλος μεγάλη κουβέντα έχει γίνει ότι οι Απευθείας Αναθέσεις δίνονται σε συγκεκριμένους εργολάβους.

Αντικειμενικά οι  απευθείας αναθέσεις καταστρατηγούν το Π.Δ. 60/2007, τη βασική νομοθεσία εναρμόνισης της διαδικασίας προμηθειών στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο προβλέπει ότι οι προμήθειες γίνονται με διαγωνισμούς και κατ” εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις, με αναθέσεις. Και αυτό γιατί η πρόβλεψη του νομοθέτη είναι για εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις να μπορεί να αντιμετωπισθεί κάποιο πολύ έκτακτο γεγονός και όχι να εκτελούνται έργα που είναι στο τεχνικό πρόγραμμα , όπως δυστυχώς συμβαίνει στην Μεγαλόπολη αλλά και σε πολλούς Δήμους.

¨Η ψηφοθηρία είναι το μεγάλο ελάττωμα των τοπικών αρχόντων, που οδηγεί σε κακοδιαχείριση και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος¨, υποστηρίζει  ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής.  Όπως αναφέρει σχετικά….. ¨Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνονται διαγωνισμοί μη νόμιμοι, από τους οποίους κάποιοι βγάζουν “πολιτικό χρήμα”, ενώ διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που διακηρύσσουν ότι επιδιώκουν την εκλογή τους με την άδολη πρόθεση να προσφέρουν στα κοινά, στοχεύουν σε ίδιον όφελος.   Δείτε περισσότερα εδώ

Θα σας δείξω παρακάτω κάποια αποσπάσματα από αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο , από τις οποίες μπορούμε να δούμε το σκεπτικό και την νομοθεσία που υπάρχει και κρίνονται αν είναι νόμιμες κάποιες ενέργειες και πως τελικά πρέπει να διοικεί κάποιος έναν Δήμο η μια οποιαδήποτε υπηρεσία.

Διαβάζουμε λοιπόν……..

Πότε επιτρέπονται οι  Απευθείας Αναθέσεις

Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών θα πρέπει, καταρχήν, να διενεργείται ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός, ενώ η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, εξαιρετικά, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις , οι οποίες, καθώς εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα της διενέργειας διαγωνισμού, είναι στενά ερμηνευτέες (βλ. πράξη VI Tμημ. Ελεγκτικού Συνεδρίου. 171/2007).

Ειδικότερα, η απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αποτελεί μια εξαιρετική διαδικασία που προβλέπεται μόνο σε ορισμένες περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διότι συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, ενόψει του γεγονότος ότι δεν γίνεται γνωστή η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής στο ευρύ κοινό, αλλά μόνο σε αυτόν ή αυτούς που η ίδια εκ των προτέρων επιλέγει.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να παρασχεθούν κατεπειγόντως    και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007).

Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της (πρβλ. πράξεις VI Tμ. 91, 105, 171/2007, VII 86/2008, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2012, 205/2007 κ.ά)

Απευθείας Αναθέσεις σε μελέτες.

Ως κύρια διαδικασία ανάθεσης μελετών από τους Ο.Τ.Α. καθιερώνεται ο διαγωνισμός μεταξύ μελετητών ή/και μελετητικών γραφείων.  Ως εξαιρετική δε διαδικασία προβλέπεται η απευθείας ανάθεση.  Η τελευταία επιτρέπεται αποκλειστικώς και μόνο στις ρητά προσδιοριζόμενες από τις ίδιες ρυθμίσεις περιπτώσεις.  Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν η προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή όλων των σταδίων της υπό ανάθεση μελέτης δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης της κατηγορίας μελετών στην οποία αυτή ανήκει.

Περαιτέρω, στην περίπτωση περισσότερων μελετών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, δηλαδή έχουν ομοειδές γνωστικό αντικείμενο και αποτελούν τα τμήματα στα οποία έχει κατατμηθεί μία μελέτη, τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν. Επομένως, η εφαρμοστέα διαδικασία ανάθεσης εξευρίσκεται με τη συνάθροιση της δαπάνης που απαιτείται για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης, δηλαδή για το σύνολο των επιμέρους μελετών και όχι με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει για κάθε τμήμα.

Κατά συνέπεια, ο επιμερισμός μιας μελέτης, η οποία λόγω του ύψους της αμοιβής για την εκπόνησή της δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις μελετών που επιτρέπεται να ανατίθενται απευθείας, σε περισσότερες ομοειδείς με αντίστοιχες προς αυτές χωριστές πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό και η απευθείας ανάθεση των επιμέρους μελετών χωριστά λόγω ποσού, κατά παράκαμψη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος.

Επομένως δεν είναι νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκπόνηση των μελετών αυτών.

……………………………………..

Τα παραπάνω είναι 2 μόνο παραδείγματα από χιλιάδες που υπάρχουν. Τα δημοσιεύω για να μπορεί  ο καθένας σας να τα διαβάσει και να κρίνει μόνος του.  Είμαστε σε μια περίοδο που η κρίση μας έχει χτυπήσει όλους. Ζούμε σε μια πόλη την Μεγαλόπολη που τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα. Τα χρήματα που δαπανώνται κάθε χρόνο είναι πάρα πολλά και οφείλουν όλοι όσοι διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα στην ουσία να είναι πολλοί προσεκτικοί. Επίσης ελπίζω κάποια στιγμή οι πολίτες της περιοχής να αρχίσουν  να ασχολούνται με αυτά τα θέματα και να ασκούν δημόσια την κριτική τους.

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΠΩΣ 13 ΔΗΜΑΡΧΕΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΕΚΑΤΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΙ????

  2. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΠΩΣ 13 ΔΗΜΑΡΧΕΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΕΚΑΤΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΙ????

  3. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΠΩΣ 13 ΔΗΜΑΡΧΕΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΕΚΑΤΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΙ????

  4. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΠΩΣ 13 ΔΗΜΑΡΧΕΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΕΚΑΤΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΙ????

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ