ΑρχικήΑΡΘΡΑΑπάντηση του Δήμου Μεγαλόπολης στις καταγγελίες για το πόσιμο νερό Τ.Κ. Λυκαίου

Απάντηση του Δήμου Μεγαλόπολης στις καταγγελίες για το πόσιμο νερό Τ.Κ. Λυκαίου

Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο δημοσιεύθηκε έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 12515/08-09-2017 με θέμα:

«OXI χλώριο στο υγιεινό νερό της Τ.Κ.Λυκαίου, κάτω τα χέρια από το νερό του χωριού μας»

Για την αποκατάσταση της αλήθειας έναντι όσων ανυπόστατων, διαστρεβλωτικών και εν τέλει επικινδύνων αναφέρονται από τους συντάκτες του εν λόγω εγγράφου, ο Δήμος δηλώνει τα εξής:

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ως υπεύθυνος φορέας ύδρευσης, προέβη στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού της Τ.Κ. Λυκαίου, όπως τακτικά κάνει για όλες τις Τ.Κ, και αφού ενημέρωσε τους δημότες μέσω του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας για τις υπερβάσεις στις μικροβιολογικές παραμέτρους και την μη καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 3409/09-03-2016), προχώρησε ως όφειλε:

1) Στην διανομή εμφιαλωμένων νερών για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων και
2) Στην άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Αρκαδίας με το με αριθμ. πρωτ. 3410/09-03-2016 έγγραφό του. Με το συγκεκριμένο έγγραφο ο Δήμος καλούσε την Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες στο πλαίσιο της παροχής ασφαλούς νερού για τους δημότες του Λυκαίου.

Ο έλεγχος της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε στις 29-03-2016 και είχε ως αποτέλεσμα την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, περί της μη καταλληλότητας του νερού ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω μικροβιολογικών υπερβάσεων (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 88753/20553, 11-4-2016 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).

Ταυτοχρόνως ο Δήμος προέβη στην λήψη διορθωτικών ενεργειών και παρεμβάσεων στα κρίσιμα σημεία υδροδότησης, προκειμένου να αρθεί το πρόβλημα αν αυτό ήταν δυνατό (καθαρισμός και στεγανοποίηση υδροσυλλογών, υπερχλωρίωση δεξαμενής διανομής και δικτύου ύδρευσης κλπ).
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο Δήμος Μεγαλόπολης επανήλθε με νέες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στις 13-06-2016, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των διορθωτικών παρεμβάσεων στην ποιότητα του νερού ύδρευσης. Από τα αποτελέσματα και των τελευταίων εργαστηριακών αναλύσεων προέκυψε δυστυχώς ότι παραμένουν οι μικροβιολογικές υπερβάσεις και κατά συνέπεια η διατήρηση των λόγων που δεν επιτρέπουν την χρήση του νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου για ανθρώπινη κατανάλωση.

Επιπλέον, ζητήθηκε εκ νέου η συνδρομή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Αρκαδίας, προκειμένου να αποφανθεί και αυτή περί της καταλληλότητας ή μη του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, μετά και από τις διορθωτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν.
Ο έλεγχος της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε εκ νέου στις 06-12-2016 και είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση των λόγων μη δυνατότητας χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω μικροβιολογικών υπερβάσεων (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 338992/76398, 23-12-2016 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Μεγαλόπολης με νεότερο έγγραφό του (έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 306/09-01-2017) ενημέρωσε ξανά τους δημότες για την διατήρηση των λόγων που το νερό δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, συνεχίζοντας αδιαλείπτως τη διανομή εμφιαλωμένων νερών για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων και επιτάχυνε τις διαδικασίες ηλεκτροδότησης της νέας δεξαμενής για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος χλωρίωσης, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Αρκαδίας.

Παρόλη τη δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη βούληση της Δημοτικής Αρχής να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία των κατοίκων και επισκεπτών της Τ.Κ. Λυκαίου, οι συντάκτες του συκοφαντικού αυτού κειμένου, αδιαφορώντας για τα ευρήματα και τις συστάσεις των αρμόδιων εθνικών φορέων ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού, εξακολουθούν να παραπλανούν τους δημότες.
Έφτασαν στο σημείο χωρίς να ενημερώσουν την Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσουν παράνομα αμφίβολη δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για μικροβιολογική ανάλυση χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό όπως ορίζει το Υπουργείο Υγείας με αποτέλεσμα να εμφανίσουν πιστοποιητικά αναλύσεων νερού από ιδιωτικό εργαστήριο για να «αποδείξουν» την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου, θέλοντας ταυτόχρονα να διαψεύσουν ακόμη και την αρμόδια υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Αρκαδίας!

Η πράξη όμως αυτή όχι μόνο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, αλλά χαρακτηρίζεται από άγνοια της υφιστάμενης εθνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας, από πλήθος ανακριβειών και προχειρότητα. Ειδικότερα, ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς που μπορούν να αποφανθούν περί της καταλληλότητας ή μη του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (νερό ύδρευσης) είναι αποκλειστικά οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία η αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε. Αρκαδίας έχει αποφανθεί περί της μη καταλληλότητας του νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου με τις δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές αναλύσεις που εκτέλεσε στις 29-03-2016 και στις 06-12-2016 και ουδείς μπορεί να την υποκαταστήσει.

2. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΚΥΑ: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295), ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης ανατίθεται σε εργαστήρια που διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο (π.χ. εργαστήριο διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαίτηση της νομοθεσίας σαφώς και δεν πληρείται στην περίπτωση του εργαστηρίου στο οποίο αναφέρονται οι συντάκτες του κειμένου, μιας και δεν είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το προαναφερθέν διεθνές Πρότυπο ποιότητας.

3. Τα πιστοποιητικά αναλύσεων που επικαλούνται οι συντάκτες του κειμένου χαρακτηρίζονται από πλήθος ανακριβειών και προχειρότητα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την αναγραφή εσφαλμένων παραμετρικών τιμών για τον αριθμό αποικιών (ΟΜΧ), των χλωριόντων, του βρωμίου και την αναγραφή «περίεργων» ημερομηνιών δειγματοληψίας και ανάλυσης (αναφέρεται ως ημερομηνία λήψης δείγματος 7/7/2017 και ως ημερομηνία ανάλυσης του δείγματος 7/8/2017, δηλαδή ένα μήνα μετά!).

4. Αν κάποιος λάμβανε σοβαρά υπόψη του τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αναφέρονται στα πιστοποιητικά του ιδιωτικού εργαστηρίου που επικαλούνται οι συντάκτες του κειμένου, θα οδηγούνταν στο συμπέρασμα ότι το νερό των υδροσυλλογών και του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκαίου είναι ακατάλληλο από χημικής άποψης λόγω υπέρβασης της ανώτερης επιτρεπτής τιμής για το αμμώνιο…!

Συμπερασματικά, η Δημοτική Αρχή δηλώνει απερίφραστα ότι δεν θα κάνει ανεκτή καμία ενέργεια που στο βωμό προσωπικών εμμονών και μικροπολιτικών τακτικισμών παραπλανεί δημότες, συμπαρασύρει απληροφόρητους να συνυπογράφουν, και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Θα είναι δε αναγκασμένη στο μέλλον να προσφύγει στην δικαιοσύνη για την διερεύνηση ευθυνών για διασπορά ψευδών ειδήσεων, όχι μόνο από τους αυτουργούς των ανυπόστατων και αλλοπρόσαλλων αναφορών, αλλά και όλων όσων τους ενθαρρύνουν παρέχοντάς τους βήμα για να ψευδολογούν. Απαιτείται υπευθυνότητα τέλος πάντων σε τέτοια σοβαρά θέματα. Και αν δεν μπορούν κάποιοι, ελάχιστοι, να το καταλάβουν και να αυτοσυγκρατηθούν, αυτή η υπευθυνότητα θα τους επιβληθεί.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Δάρρας Αθανάσιος

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ