ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας απεστάλη προς τον Δήμο Μεγαλόπολης και το Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης , η απόφαση έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που αφορούν την οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Μεγαλόπολη.

Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις αφορούν συγκεκριμένους δρόμους και τμήματα αυτών και έχουν να κάνουν – σύμφωνα με το έγγραφο- με την εφαρμογή της νέας κυκλοφοριακής μελέτης που έχει γίνει στην Μεγαλόπολη.

Οι δρόμοι που αναφέρονται στο έγγραφο είναι οι: 212 εκτελεσθέντων, Παπαναστασίου, Κολοκοτρώνη , Αρχαίου Θεάτρου . Λ. Ζέρβα και Λεονταρίου.

Δεν γνωρίζουμε ποιες ακριβώς είναι οι αλλαγές – και αν υπάρχουν – που αναφέρονται στην τελική φάση της μελέτης όπως την παρέλαβε ο Δήμος Μεγαλόπολης και θα την κληθεί να την εφαρμόσει το Α.Τ. Μεγαλόπολης σε συνεργασία με τον Δήμο. Επίσης δεν γνωρίζουμε σε ποια χρονική περίοδο θα γίνει. Θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Διαβάστε το έγγραφο παρακάτω….

Απόφαση έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που αφορούν την οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης της πόλης Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Υπ΄ αριθ. 15400/οικ. Από 26-9-2007 Απόφαση Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Την εγκεκριμένη τελική μελέτη ( Β΄φάση) της οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της πόλης της Μεγαλόπολης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, η οποία περιλαμβάνει τα τεύχη Τεχνικής έκθεσης Β-1, την Προμέτρηση – Προϋπολογιμσό – Τιμολόγιο, τα ΣΑΥ – ΦΑΥ και τα Σχέδια της Επιλεγείσας λύσης Π-1, ΣΤ-1, Σ.1-1, Σ.1-2 & ΒΟ-1/Λ-1.
7. Την υπ΄ αριθ. 230/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τα πρακτικά της 16ης / 2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ., που αφορούν την παραλαβή του 2ου σταδίου (τελικού) της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο « Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».
8. Την υπ΄ αριθ. 3414/138397 από 13-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
9. Το υπ΄ αριθ. 8917/23-9-2013 έγγραφο Θετικής γνωμοδότησης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αρκαδίας επί της τελικής εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο « Μελέτη οργάνωσης, κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».
10. Το υπ΄ αριθ. 1020/7656/140-α έγγραφο θετικής γνωμοδότησης του Α.Τ. Μεγαλόπολης Αρκαδίας επί της τελικής εγκεκριμένης μελέτης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση αποκλειστικά και ΜΟΝΟ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Μεγαλόπολης, που αφορούν την οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης επί των προτεινόμενων εθνικών και επαρχιακών οδών και συγκεκριμένα: (ι) 212 εκτελεσθέντων, (ιι) Παπαναστασίου, (ιιι) Κολοκοτρώνη που ανήκουν στο 2ον Εθνικό δίκτυο, (ιv) Αρχαίου Θεάτρου που ανήκει στο 3ον Εθνικό δίκτυο και των οιδών: 1) Λ. Ζέρβα και 2) Λεονταρίου που ανήκουν στο 1ον Επαρχιακό Δίκτυο, του Δήμου Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας που αναφέρονται στην τελική εγκεκριμένη μελέτη (Β΄Φάση) με τίτλο « Μελέτη οργάνωσης, κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης» και όσων οδών συμβάλλουν – επιδρούν κυκλοφοριακά στις ανωτέρω αναφερόμενες οδούς.

– Επισημαίνεται ότι από την παρούσα Απόφαση εξαιρούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των λοιπών Δημοτικών οδών, για τις οποίες εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 3414/138397 από 13-11-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
– Η εν λόγω έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποκλειστικά και ΜΟΝΟ επί των Εθνικών, Επαρχιακών οδών ως και αυτών που συμβάλλουν – επιδρούν κυκλοφοριακά στις ανωτέρω αναφερόμενες οδούς του Δήμου Μεγαλόπολης, γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 230/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης που αφορούν στην εφαρμογή της τελικής εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο « Μελέτη οργάνωσης, κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».
2. Ο χώρος στον οποίο γίνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να παραμείνει κοινόχρηστος και να χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες με τη βοήθεια της απαραίτητης και προβλεπόμενης σήμανσης.
3. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να γίνει μέριμνα έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι Υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
5. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
6. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με την Απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της.
7. Με την παρούσα Απόφαση δε νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες.
8. Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται για ενέργεια η Απόφαση αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.-

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

1. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Παπαναστασίου 30
Τ.Κ. 22 200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ
Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων της

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,687ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,317ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ