Αλλάζουν τα κριτήρια για τα δίμηνα στη ΔΕΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΗ, προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι και οι οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες.

0
1989

Την αλλαγή κριτηρίων των προσλήψεων με δίμηνες συμβάσεις αποφάσισε η ΔΕΗ, σε μια προσπάθεια να τα καταστήσει κοινωνικά δικαιότερα, δεδομένων των δυσχερών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν.

Πλέον, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση έχουν ως εξής:

1. ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 60 ημερομισθίων προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού ή του Νησιού στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσιακή μονάδα για την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις.
Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους του υπόψη Νομού ή Νησιού, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους όμορων
Νομών ή Νησιών.

2. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ.
Οι υποψήφιοι, που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από το εάν είναι έγγαμοι ή άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι, μοριοδοτούνται ως εξής:
§ Με μικρότερο ή ίσο των 5.000 ευρώ ετησίως με 250 μόρια
§ Με μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 7.000 ευρώ με 180 μόρια
§ Με μεγαλύτερο των 7.000 ευρώ και μικρότερο των 10.000 ευρώ με 100 μόρια
§ Με υψηλότερο των 10.000 ευρώ με 0 μόρια

3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
Μοριοδοτείται ο συνεχόμενος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας ως εξής:
§ Από 1 μήνα και μέχρι 6 μήνες ανεργίας 50 μόρια
§ Από 6 μήνες έως και 12 μήνες ανεργίας προσαυξάνεται κατά 20 μόρια ανά μήνα ανεργίας
§ Από 12 μήνες έως και 18 μήνες και επιπλέον των μορίων της 12μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 150 μόρια (ήτοι 320 μόρια)
§ Από 18 μήνες ανεργίας έως και 24 μήνες ανεργίας και επιπλέον των μορίων της 18μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 200 μόρια (ήτοι 520 μόρια)
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής χωρίς να συμπληρώσουν μήνα ανεργίας δεν μοριοδοτούνται στο εν λόγω κριτήριο.

4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.
Ο πολύτεκνος γονέας μοριοδοτείται με 50 μόρια ανά τέκνο.

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ.
Τα ανήλικα τέκνα μοριοδοτούνται με 30 μόρια ανά τέκνο μέχρι τα δύο (2) τέκνα και από τα τρία (3) τέκνα και πλέον η μοριοδότηση διαμορφώνεται στα 50 μόρια ανά επιπρόσθετο ανήλικο τέκνο.

6. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
Οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτούνται με 50 μόρια ανά τέκνο.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Οι έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή χήροι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 50 μόρια, ενώ οι άγαμοιδεν μοριοδοτούνται.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική μοριοδότηση προηγείται αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση στο κριτήριο αριθμός ανήλικων τέκνων, ακολουθεί αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση στο εισοδηματικό κριτήριο και έπεται ο έχων υψηλότερη μοριοδότηση στο κριτήριο του χρόνου ανεργίας.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here