Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές

Στις 21/09/2021 αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση Α.Π.: 6418, 21.09.2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του  Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του” με μεταφορά των αδιάθετων πιστώσεων του έτους 2020 το 2021»

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα κυριότερα στοιχεία του προγράμματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εμβέλεια:

Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

Στόχος:

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα/προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, και δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

(α) παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η. ή/και

(β) παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.

Στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα Εργολάβο και Υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση μόνο μέσω μίας εκ των δύο παραπάνω ιδιοτήτων.

Η ιδιότητα του Εργολάβου ή του Υπεργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως έτη υπολογισμού της εξάρτησης τόσο του Εργολάβου (25%) όσο και του Υπεργολάβου (50%) λαμβάνονται υπόψη τα τρία έτη πριν την υποβολή της πρότασης ή κατ’ αντιστοιχία όσα έτη από τα προηγούμενα λειτουργεί η επιχείρηση.

Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη): 9.748.717,73 €. Κατανέμεται ως ακολούθως:

Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας

Εργολάβοι  Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.    5.222.527,36 €

Υπεργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. 2.437.179,43 €

Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

Εργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.    1.392.673,96 €

Υπεργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. 696.336,98 €

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.

[Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ].

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών: 80% Δημόσια Επιχορήγηση και 20% Ιδιωτική συμμετοχή.

[Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους]

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων:

Επιχορήγηση (Grant)

Χρονική διάρκεια υλοποίησηςτων εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων: έως δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

[Δύναται να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων μέχρι έξι (6) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου, το οποίο πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου].

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης: η επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, www.ependyseis.gr/mis.

[Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της].

Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Βαθμολογικά κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων:

Κριτήριο υφιστάμενης εξάρτησης επιχείρησης από τον «λιγνίτη». Συντελεστής βαρύτητας 50.

[Βαθμολογείται το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων που προέρχονται από τον Όμιλο Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ή εργολάβο του Ομίλου Δ.Ε.Η. Α.Ε.), στον Μ.Ο. του Κύκλου Εργασιών (Κ.Ε.) της επιχείρησης δηλαδή του συνόλου των παραστατικών της επιχείρησης προς τον Όμιλο Δ.Ε.Η. Α.Ε. ( ή εργολάβου του Ομίλου Δ.Ε.Η. Α.Ε.), όπως αυτά αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης , διά του συνολικού Κ.Ε. όπως αυτός προκύπτει από την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για τη τριετία (Μ.Ο.) 2017-2019.Τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που καταγράφονται στο Πεδίο 500 του Ε3 του 2019 και τα αντίστοιχα πεδία στα Ε3 των ετών 2018 και 2017].

Κριτήριο εξαρτώμενων εργαζόμενων από τον «λιγνίτη». Συντελεστής βαρύτητας 30.

[Βαθμολογείται ο αριθμός των εργαζομένων σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) που απασχόλησε η εξαρτώμενη επιχείρηση το έτος 2019 σε εγκαταστάσεις της που λειτουργούσαν στις Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας].

Κριτήριο μελλοντικής μείωσης εξάρτησης επιχείρησης από τον «λιγνίτη». Συντελεστής βαρύτητας 20.

[Βαθμολογείται το κατά πόσο το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο μειώνει την εξάρτηση της επιχείρησης από τον «λιγνίτη». Συγκεκριμένα ο βαθμός που θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις εξαρτάται από το κατά πόσο μέσω του επενδυτικού σχεδίου τους, στρέφονται σε δραστηριότητα(ες) (ΚΑΔ επένδυσης), η οποία εξαρτάται λιγότερο από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τον «λιγνίτη»].

Επιλέξιμες δαπάνες:

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Στο επενδυτικό σχέδιο είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

α/α

Κατηγορία δαπάνης

Όρια δαπάνης (Ανώτατο Ποσοστό ή Ποσό)

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  50%

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  100%

2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός-Λογισμικό  100%

2.2 Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως 15.000 € (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) Οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες

3. Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοικονόμησης Ενέργειας &’ Ύδατος 100%

4. Ανάπτυξη &’ Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας &’ περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα  30% και μέχρι 3.000 € ανά σύστημα

5. Σχέδιο Δράσης (business plan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης 20% και όχι μεγαλύτερη από 15.000 €

6. Δράσεις Προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους 20% και όχι μεγαλύτερη από 20.000 €

7. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 20%  και όχι μεγαλύτερη από 25.000 €

8. Αμοιβή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση) Έως 4.000 €

[Αναλυτικά στοιχεία επιλεξιμότητας δαπανών υπάρχουν στο Οδηγό του Προγράμματος].

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ δείτε εδώ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜΜΕ)

Δείτε εδώ.

Αρχείο ΥΑ Ενίσχυση ΜΜΕ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf (1.66 MB)

ΥΑ Ενίσχυση ΜΜΕ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf (217.7 KB)

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,684ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,312ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ