Έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια σε δασικές εκτάσεις

0
270

Τη διαδικασία γύρω από την οποία θα γίνεται η εκχώρηση δασικής έκτασης σε αγρότες για να την καλλιεργούν, ανοίγει με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπου καθορίζεται ο τρόπος, και η ακολουθητέα διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης .

Προϋποθέσεις
Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει
α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς του άρθρου 38 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει
β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παραγράφου 1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του Ν. 998/1979
γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%
δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 άρθρου 45 Ν. 998/1979 όπως ισχύει.
ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχεδίου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη ή να τροποποιείται αναλόγως, ώστε η αιτούμενη χρήση να μην παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της δασοπονικής εκμετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώριας κτηνοτροφίας.
στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθ. 115973/6088/27−10−2014 (ΦΕΚ 2961/Β/3−11−2014) (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0−Α3Μ) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
1. Βεβαίωση, στις περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι τυγχάνουν άνεργοι, από την αρμόδια υπηρεσία
2. Βεβαίωση των οικείων δημοτικών Αρχών περί εγγραφής στα δημοτολόγια που επικαλούνται οι αιτούντες.
3. Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας από δασολόγο της παραγράφου 2 άρθρου 47 Ν. 998/1979. Η μελέτη συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης.

Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση
Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:
α) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από τη δασική υπηρεσία μέτρων. Τα απαραίτητα διαχειριστικά και δασονομικά μέτρα, για την διατήρηση και περιποίηση της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί της εγκεκριμένης έκτασης, όπως και τα απαραίτητα έργα, δηλ. κατασκευή βαθμίδων ή λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων, για την προστασία του παρακειμένου δάσους ή των δασικών εκτάσεων.
β) Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δενδροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.
γ) Να μη μεταβιβάζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους παρά μόνο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.
δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρητηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους ή δασικής έκτασης και εξασφάλιση της συνέχισης της δασοπονικής εκμεταλλεύσεως.
ε) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρκή και συστηματική καλλιέργεια της έκτασης καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.

Πλέσσιας Θεόδωρος
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Δ.Π.Θ.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here