ΑρχικήΑΡΘΡΑΤεχνικό πρόγραμμα και 33 ακόμα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο Μεγαλόπολης την Δευτέρα...

Τεχνικό πρόγραμμα και 33 ακόμα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο Μεγαλόπολης την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Νοεμβρίου (ΙΑ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23890,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π. ) άρθρο 24 του Ν. 2130/93.
 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 25.170,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Τέλος Διαφήμισης της Κατηγορίας Δ΄ (άρθρο 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001)- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.250,12€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (9ος 2019) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 5. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 14.215,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Συμπληρωματική Κατανομή) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 64.170,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού (ΣΑΕ 055/2019) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
 7. Αποδοχής πίστωσης συνολικού ποσού 186.825,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ως 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2019.
 8. ΄Εγκριση της αριθμ. 90/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης.
 9. Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2020.
 10. Επιβολή τέλους ύδρευσης , δικαιώματος σύνδεσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2020.
 11. Επιβολή τέλους χρήσης αποχέτευσης, δικαιώματος σύνδεσης και χρήσης αποφρακτικού μηχανήματος για το οικ. έτος 2020.
 12. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2020.
 13. Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2020.
 14. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2020.
 15. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2020.
 16. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανηγύρεων Αγ. Κων/νου και Ελένης και Αγ. Θεοδώρας Κοινότητας Βάστα για το οικ. έτος 2020.
 17. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2020.
 18. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης και εκτός των οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2020.
 19. Καθορισμός τιμών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων των Επιχειρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. & της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους για το έτος 2020.
 20. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2020.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 23. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 24. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 25. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 26. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πρασίνου του Δήμου για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 27. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 28. Συγκρότηση Επιτροπής για: Α) την παραλαβή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Β) την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.) για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 29. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 30. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2020.
 31. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020.
 32. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2020.
 33. Ψήφιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2020.
 34. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. εσόδων & εξόδων και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ