Ο Γεώργιος Κουρέτας εντεταλμένος σύμβουλος στην Μεγαλόπολη, για τον Τομέα Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Ανάπτυξης Εθελοντισμού

0
227

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Παπαδόπουλος Διονύσιος στις 9 Δεκεμβρίου με απόφαση που υπέγραψε ορίζει τον Κουρέτα Γεώργιο ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Μεγαλόπολης και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:

α) Τομέας Περιβάλλοντος
1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου..
2) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
3) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

β) Τομέας Αστικού Πρασίνου
1)Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα) και κηποτεχνίας.

γ) Ανάπτυξης Εθελοντισμού
1) Μεριμνά για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών
2) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τις εθελοντικές οργανώσεις που λειτουργούν στον Δήμο Μεγαλόπολης σε ότι αφορά την υλοποίηση, δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού.
3) Συνεργάζεται με εθελοντικές οργανώσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας και προωθεί τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα εθελοντισμού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών).

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου Συμβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση και συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

 

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here