ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ¨ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ¨ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

0
160

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013»

Βάσει της υπ’ Αριθμ. 483/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η κάλυψη των δρομολογίων για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» με λεωφορεία και ταξί, όπως αυτά προκηρύχθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. διακήρυξης: 12296/5-7-2012 και για τα οποία ουδεμία προσφορά ήταν παραδεκτή σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 521/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής κατόπιν κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ. Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων, να καταθέσουν στην υπηρεσία μας, Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης (Διεύθυνση: Παπαναστασίου 30, Τ.Κ. 22200 Μεγαλόπολη), στις 3-10-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη μειοδοτών για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013».

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων που θα αφορά η προσφορά όπως και τα δικαιολογητικά όπως ακριβώς ορίζει η αριθμ. 12296/5-7-2012 διακήρυξη.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν η «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» έτσι όπως τα σχετικά δρομολόγια περιγράφονται στην και υπό τους όρους της με αριθμό : 12296/5-7-2012 διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή των συμβατικών τευχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Μεγαλόπολης καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09:00 έως 13:00. Αρμόδιος υπάλληλος κυρία Σαφλαγιούρα Άννα τηλ. 2791360307.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ημερήσιου κομίστρου χωρίς το Φ.Π.Α., η οποία θα δοθεί σε ευρώ και θα ισχύει για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ακολουθούμενη από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής, θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 3-10-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για κάθε δρομολόγιο μπορούν να συμμετάσχουν μόνον όσοι κατέθεσαν εντός της ανωτέρω προθεσμίας έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Η τελική τιμή κατακύρωσης θα προκύψει από την δημόσια μειοδοτική διαδικασία που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα ανακοινωθεί στον τοπικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here