Ευχαριστήρια επιστολή του Μητροπολίτη Ιερεμία προς την Μονή Βατοπεδίου

0
277

Πρός «ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» ΚΑΡΥΑΙ Εἰς ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Σεβάσμιε Ἁγιε Γέροντα, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου,

κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ,

Εὐλογεῖτε.

Ἐλάβαμεν καί πάλιν τήν προσφοράν σας εἰς μεγάλην ποσότητα πουλερικῶν διά τούς πτωχούς καί πένητες ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, προσφοράν ἡ ὁποία ἐγλύκανε τόν πόνον τους καί τούς ἔκανε νά δοξάσουν τόν Θεόν καί νά εὐχαριστήσουν Σᾶς καί τήν φιλάνθρωπον μοναστικήν Σας Ἀδελφότητα. Τό ἐγράψαμεν καί εἰς τό προηγούμενον εὐχαριστήριον κείμενόν μας, ἀλλά καί πάλιν αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκην νά τό τονίσωμεν ὅτι μᾶς συγκινεῖ τό ὅτι ἡ μοναστική Σας πολιτεία συνδυάζει τήν ἄσκησιν μέ τήν φιλανθρωπίαν, τήν ἀγάπην πρός τούς πονεμένους ἀδελφούς, τό «ἔλεον», τό ὁποῖον εἶχον αἱ σοφαἱ παρθέναι καί εἰσῆλθον εἰς τόν νυμφώνα τοῦ Κυρίου.

Μαζί μέ τήν εὐχαριστίαν μας εἰς τήν παρούσαν μας ἐπιστολήν, θέλομεν, Ἅγιε καί τετιμημένε Γέροντα, νά καταθέσωμεν καί τό αἴτημά μας, ὥστε νά ἔχετε εἰς τήν φιλάνθρωπον καρδίαν Σας τήν Ἱεράν μας Μητρόπολιν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πτωχοτέρα ὅλων. Εἰς διαπίστωσιν αὐτοῦ καλοῦμεν τήν Ὁσιότητά Σας νά ἐπισκεφθῆτε τόν τόπον τῆς διακονίας μας, διά νά μᾶς διδάξετε μέ τινα πνευματικήν Σας ὁμιλίαν καί θά εἴδετε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ὑλικήν πενίαν τῶν κατοίκων τῶν χωρίων μας.

Ἐπιθυμοῦμεν νά γνωρίζετε ὅτι Σᾶς εὐλαβούμεθα λίαν, διότι Σᾶς βλέπομεν ὄχι μόνον ὡς Ὁσιον πατέρα, σοφόν χειραγωγόν τῶν ψυχῶν πρός σωτηρίαν τους, ἀλλά καί ὡς μάρτυρα Χριστοῦ παθόντα καί ἔτι πάσχοντα ἀπό τήν κακίαν τῶν μισούντων τό χάρισμα τοῦ Μοναχισμοῦ, τῶν ἀνθρώπων τοῦ σπέρματος τοῦ ὅφεως.

Εὐχόμεθα εὐλογημένον τό νέον ἔτος. Καί πάλιν εὐχαριστοῦμεν διά τήν πλουσίαν προσφοράν τῆς Ἱερᾶς Σας Μονῆς πρός τήν Ἱεράν μας Μητρόπολιν.

Μετά σεβασμοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

† Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Α Σ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here