Απάντηση του Μητροπολίτη Ιερεμία σε δημοσίευμα για τον μοναχό Συμεών

Απάντηση σε άρθρο του Ηρακλή Μπέζου στην εφημερίδα Νέα της Μεγαλοπόλεως

2
2769

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά

τῆς ἐφημερίδος «Νέα τῆς Μεγαλόπολης»,

Ἐδιάβασα ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος σας, γραφέν ἀπό τόν κ. Ἡρακλῆν Μπέζον, στρεφόμενον ἐναντίον τοῦ προσώπου μου.

Στόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου θά ἤθελα νά συστήσω νά ἐρωτᾶ πρῶτα τόν κύριο ὑπεύθυνο τῆς ὑποθέσεως, τήν ὁποία θίγει, δηλαδή τήν Ἱερά Μητρόπολη, καί νά διαπιστώνει ἀκριβῶς τά πράγματα, ὥστε νά μήν προσβάλλει πρόσωπα καί μάλιστα ἀρχιερέα Χριστοῦ.

Περί τοῦ μοναχοῦ π. Συμεών, γιά τόν ὁποῖον γίνεται λόγος στό ἐν λόγῳ τό ἄρθρο, ἔχω νά πῶ τά ἑξῆς: Ἦρθε πρό πενταετίας σχεδόν στήν Μητρόπολή μας, μοῦ ἐζήτησε Μοναστήρι γιά νά ἐγκαταβιώσει καί τοῦ παρεχώρησα τήν Ἱερά Μονή τοῦ Κολοκοτρώνη στό χωριό  Ἐκκλησούλα. Μοῦ ἐπέδειξε ἔγγραφο ὅτι εἶναι κεκαρμένος μοναχός, ἀλλά γιά νά παρέμενε ὡς μόνιμος μοναχός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἔπρεπε νά φέρει καί τό ἀπολυτήριό του ἀπό τήν Μητρόπολη στήν ὁποία ἀνῆκε. Διαφορετικά καί αὐτός δέν θά ἦταν νόμιμος μοναχός τῆς ἐδῶ Μητροπόλεως, ἀλλά καί ἐγώ θά ἤμουν ὄχι ἁπλῶς παράτυπος, ἀλλά παράνομος καί θά ἐτιμωρούμην ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς νόμους, ὅτι κρατῶ μοναχό στήν Μητρόπολή μου χωρίς ἀπολυτήριο ἀπό τήν Μητρόπολη ἀπό τήν ὁποία προέρχεται. Διά τοῦτο καί συνεχῶς τοῦ ἔλεγα νά προσκομίσει τό ἀπολυτήριό του, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἦτο πολύ εὔκολο νά πράξει. Αὐτός ὅμως, ἐνῶ μοῦ ὑποσχόταν ὅτι θά φέρει τό ἀπολυτήριό του, ἀδιαφοροῦσε νά τό πράξει. Τόν ἀνέχθηκα στήν παρανομία αὐτή, ἡ ὁποία ἐνοχοποιοῦσε κυρίως ἐμένα, τόν ἀνέχθηκα, λέγω, μιά πενταετία. Κάποτε, τώρα περί τά τελευταῖα, ἐνθυμοῦμαι ὅτι τόν ἐρώτησα, ἄν ἔφερε τό ἀπολυτήριό του καί μοῦ εἶπε ὅτι τό ἔφερε. Ἐρώτησα ὅμως στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως καί μοῦ εἶπαν ὅτι δέν τούς ἔδωσε τό ἀπολυτήριό του. Ὁπότε τελικά καί ἐγώ τοῦ εἶπα, καί ἔβαλα καί τόν ὑπεύθυνο τῆς Μονῆς, ἀρχιμανδρίτη Ἱερώνυμο Μπάκα, νά τοῦ τό πεῖ, ὅτι θέλω νά μείνει μοναχός τῆς Μητροπόλεως καί δέν θέλω νά φύγει ἀπό ἡμᾶς, ἀλλά νά προσκομίσει γρήγορα τό ἀπολυτήριό του. Τοῦ εἶπα μάλιστα νά πάει προσωπικῶς στήν Μητρόπολη Φωκίδος καί νά τό ζητήσει καί ἀφοῦ μᾶς τό προσκομίσει, θά εἶναι κανονικῶς καί νομίμως μοναχός τῆς Μητροπόλεώς μας, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Κολοκοτρώνη. Διαφορετικά τοῦ εἶπα πρέπει νά φύγει ἀπό τήν Μητρόπολη, διότι εἶμαι παράνομος ἐγώ ὡς κατακρατῶν μοναχόν ἐξ ἄλλης Μητροπόλεως. Τοῦ ἐπανέλαβα δέ πάλι ὅτι δέν θέλω νά φύγει, τόν θέλουμε ἐδῶ, ἀλλά μέ τό ἀπολυτήριό του. Αὐτός ὅμως προτίμησε νά φύγει καί ὄχι νά προσκομίσει τό ἀπολυτήριο, ὅπως τοῦ προτείναμε καί τόν παρακαλούσαμε νά κάνει. Τό πρᾶγμα, τό γιατί δέν φέρει τό ἀπολυτήριό του, μέ ἐνέβαλε σέ ἀνησυχία καί σέ ὑποψίες. Μάλιστα μέ ἐξένισε τό ὅτι, ὅπως ἄκουσα, φεύγοντας ἀπό ἐμᾶς, δέν κατέφυγε στήν Μητρόπολη Φωκίδος, στήν ὁποία ἀνήκει, ἀλλά κατέφυγε ἀλλοῦ,  στό Παλαιό Ἡμερολόγιο, σέ παράταξη δηλαδή ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἄκουσα.

Ὁ ἐν λόγω μοναχός π. Συμεών, ἐδῶ εὑρισκόμενος, ἐξήρχετο τακτικά ἀπό τό Μοναστήριό του, χωρίς νά ἐνημερώνει γι᾽αὐτό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅπως ἐπιτάσσουν οἱ Κανονισμοί, καί ὅπως πράττουν ὅλοι οἱ ἄλλοι μοναχοί καί οἱ μοναχές τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀλλά καί στίς πανηγύρεις πού μετέβαινε, μοῦ κατήγγειλαν ὅτι ἐσκανδάλιζε τούς χριστιανούς, διότι τόν ἔβλεπαν, μοναχόν αὐτόν, νά τρώγει καί νά πίνει ὡς κοσμικός. Ὁμοίως, οἱ κοσμικές διαφημίσεις, πού γίνονταν γιά τήν πανήγυρη τοῦ Μοναστηρίου, σκανδάλιζαν  πολύ τόν λαό, ὁ ὁποῖος ἐνοχοποιοῦσε ἐμένα, γιατί δέν ἐπιπλήττω καί γιατί δέν τιμωρῶ τόν μοναχό γιά τίς ἀπρέπειές του.

Βεβαίως στό μοναστήρι θά πήγαινε καί ἄλλος νά μονάσει, ἀλλά γι᾽αὐτό ἔπρεπε ὁ μοναχός Συμεών νά ἐνημερώσει τήν Μητρόπολη γιά τό πρόσωπο πού ἔφερε καί ἐγκατέστησε ἐκεῖ. Δέν πρόκειται περί φιλοξενίας, ὅπως γράφει ὁ συντάκτης, ἀλλά περί μονίμου ἐγκαταβιώσεως, γιά τήν ὁποία ἡ Μητρόπολη εἶχε παντελῆ ἄγνοια. Ἀλλά καί τό ἄλλο: Κάθε ἔργο τό ὁποῖο γίνεται σέ κάθε μοναστήρι γίνεται κατόπιν αἰτήσεως τῶν μοναχῶν, ἡ αἴτηση ἐγκρίνεται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο καί κατόπιν γίνεται ἡ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου. Αὐτό ὅμως δέν συνέβαινε στήν Ἱερά Μονή Κολοκοτρώνη καί ὁ ἐκεῖ μοναχός ἐνεργοῦσε ἀνεξέλεγκτα.

Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου τῆς Ἐφημερίδος σας, μέ ἐλέγχει διότι δέν χειροτόνησα τόν μοναχό Συμεών σέ ἱερέα. Θά πρέπει ὅμως νά γνωρίζει ὅτι γιά νά χειροτονηθεῖ ὁ μοναχός σέ ἱερέα πρέπει νά ἔχει τό ἀκώλυτο τῆς ἱερωσύνης. Ἄν ὑπάρχουν κωλύματα ἀπαγορεύουν οἱ ἱεροί Κανόνες στόν Ἀρχιερέα τήν χειροτονία. Δέν γνωρίζω τήν ζωή τοῦ μοναχοῦ π. Συμεών, ἐάν ἔχει ἤ δέν ἔχει κωλύματα, καί γι᾽αὐτό, πρό δύο ἐτῶν ἐνθυμοῦμαι, τοῦ ἔκανα λόγο γιά χειροτονία, γιά νά ἐξηπηρετεῖ τήν ἱερά Μητρόπολη καί σέ γύρω τοῦ μοναστηρίου χωριά. Ἀλλά ἡ πρότασή μου αὐτή παρέμεινε ἀνενέργητη, γιατί δέν μοῦ μίλησε ἔκτοτε περί ἱερωσύνης, ἀλλά καί δέν εἶχε φοιτήσει σέ κάποια ἐκκλησιαστική σχολή.

Τέλος πάντων. Δηλῶ, κύριε Διευθυντά, καί τονίζω μέ ὑπευθυνότητα ὅτι τόν μοναχό π.Συμεών δέν τόν ἀπεδίωξα ἀπό τήν Μητρόπολη, ἀλλά τοῦ ἔλεγα μόνο ἐπιμόνως νά προσκομίσει τό ἀπολυτήριό του, γιά νά μήν εἶναι παράνομος καί αὐτός καί πολύ περισσότερο ἐγώ. Σέ ἐμᾶς ἔμεινε χωρίς νά ἀνήκει νομίμως ὡς μοναχός τῆς Μητροπόλεως. Ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι τό ὅτι φεύγοντας δέν ἐζήτησε ἀπολυτήριο ἀπό ἐμᾶς, ἀκριβῶς γιατί δέν ἀνήκει σέ ἐμᾶς. Καί ἀπόδειξη τῆς εἰλικρινείας τῶν λόγων μου καί τῶν διαθέσεῶν μου, ἀγαπητέ κ. Φίλανδρε, εἶναι τό ὅτι μέ τό κείμενό μου αὐτό σᾶς καταθέτω τήν ὑπόσχεση καί διαβεβαίωσή μου ὅτι καί τώρα, μετά τήν ἐπιδεχθεῖσα διαγωγή του, τόν προσκαλῶ νά ἔλθει ὡς μοναχός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κολοκοτρώνη, προσκομίζοντας ὅμως ὁπωσδήποτε τό ἀπολυτήριό του ἀπό τήν Μητρόπολη Φωκίδος. Ἐμένα μοῦ κάνει ἀλγεινή ἐντύπωση τό ὅτι δέν φέρει τό ἀπολυτήριό του καί τόσα χρόνια παρέμεινε μαζί μας ὑποσχόμενος ὅτι θά τό φέρει, χωρίς ὅμως νά τό πράξει. Καί ὅταν τέλος, μή ἀνεχόμενος ἐγώ τήν παρανομία μβου, τό νά ἔχω μοναχό στήν Μητρόπολή μου ἀνήκοντα σέ ἄλλη Μητρόπολη, αὐτός προτίμησε νά ἀποχωρήσει καί ὄχι νά μείνει κοντά μας μέ τήν ἁπλῆ καί ἐπιβεβλημένη πράξη τῆς καταθέσεως τοῦ ἀπολυτηρίου του.

Μέ τιμή καί εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ

Δείτε στην συνέχεια το άρθρο του κ. Μπέζου, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα “Νέα της Μεγαλοπόλεως”.

Ανήκουστο κι όμως αληθινό!
Του Ηρακλή Μπέζου
«Μέγιστον των κακών τυγχάνει όν το αδικείσθαι». (Η αδικία από όλα τα κακά είναι το πιο μεγάλο) Πλατ.Γοργ.24(469c)
Το γεγονός που συνέβη προσφάτως στην πόλη μας, εξόργισε τους πολίτες όχι μόνο της πόλης μας αλλά και των περιχώρων που το ‘μαθαν. Γεγονός άδικο και πρωτάκουστο. Από πού να αρχίσει κανείς και πώς να το περιγράψει.
Οι κάτοικοι της περιοχής μας, κληρονόμησαν από τους προγόνους μας μια βαριά κληρονομά. Την Μονή της Παναγιάς της Κολοκοτρώναινας που βρίσκεται στην Εκκλησούλα. Στο μεγάλο ξεσηκωμό του έθνους μας, εκεί κρύφτηκε ο Κολοκοτρώνης στο κουφαλερό πουρνάρι και με την σκέπη και προστασία της Παναγιάς διεσώθη. Ο Γέρος του Μοριά ευγνώμων προς την Παναγιά, ανακαίνισε την Μονή και κάθε Δεκαπενταύγουστο στην χάρη της έσερνε το χορό πρώτος.

Η Μονή πέρασε από πολλά στάδια και τον τελευταίο καιρό δεν διέμενε κανείς. Φυσικό ήταν να μπουν μέσα τα κλεφτρόνια και να λεηλατήσουν πολύτιμους θησαυρούς. Άρπαξαν την θαυματουργή εικόνα με όλα τα χρυσαφικά τάματα των πιστών που κρέμονταν. Άρπαξαν επίσης και τον ασημόδετο Ιερό Ευαγγέλιο. Στον περίστυλο της Εκκλησιάς, έβοσκαν και στάλιαζαν οι Βανιγκέικες στάνες. Τα πλατανόφυλλα και η κοπριά έδειχναν την παρακμή μιας στοιχειωμένης ιστορίας.

Πριν μια 5ετία ήρθε και εγκαταστάθηκε, με την έγκριση και την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ.κ. Ιερεμία, ένας αγιορείτης μοναχός, ο γέροντας Συμεών. Ανασκούμπωσε στη μέση τα πολιφαδιασμένα ράσα, έσκυψε τη μέση και με τα χέρια ξερίζωνε τα στοιχειωμένα χορτάρια και αγκάθια. Το ‘μαθε ο κόσμος και όλοι τρέξαμε να βοηθήσουμε τον ασκητή μοναχό. Ο Δήμαρχος ανέλαβε να του μεταφέρει με την υδροφόρα νερά, μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση. Άλλοι δώρισαν ένα δοχείο λάδι να ανάβει τα καντήλια, άλλοι πρόσφεραν ένα ψυγείο, άλλος ένα πιάτο φαγητό. Τα πέντε χρόνια ήταν αρκετά για τον ερημίτη γέροντα να ανακαινίσει την Μονή, να δενδροφυτεύσει τον περιβάλλοντα χώρο και η εκκλησία μέσα να αστράφτει.
Με προσωπική του εργασία και με δικές του οικονομίες έφτιαξε στο ανώγειο της Μονής 6-7 κελιά, επιπλωμένα με κρεβάτια και καινούρια κλινοσκεπάσματα (προσφορά κάποιου επιχειρηματία από την Χαλκιδική). Έστρωσε την εκκλησιά, άκρη σε άκρη, με ακριβή μοκέτα, τοποθέτησε μικροφωνική συσκευή. Έξωθεν της Μονής και κάτωθεν αυτής υπήρχε ένας αποθηκευτικός χώρος. Ε, τον μετέτρεψε σ’ ένα ωραίο αρχονταρίκι. Και πάνω από όλα αυτά είχε όραμα. Εν τη παρουσία μου, παρακάλεσε τον αντιπεριφερειάρχη κ. Ευ. Γιαννακούρα, να αναπαλαιώσει την εκκλησιά και να κάνει περίφραξη να μην μπαίνουν τα αγριογούρουνα και τα άλλα αγρίμια στον προαύλιο χώρο και η υπόσχεση εδόθη και η μελέτη είναι έτοιμη να αρχίσει το έργο.
Όλα αυτά τα πέτυχε, όχι με το «τρύπιο παγκάρι» αφού το προσκύνημα είναι μηδενικό, αλλά με πολύ ιδρώτα και αίμα! Ο έρωτάς του στην διακονία της Παναγίας ήταν αυτά που βοήθησαν να γίνει αυτό το θεάρεστο έργο.

Και βλέποντας όλα αυτά, θα περίμενε κανείς την επιβράβευση της εκκλησιαστικής αρχής. Να τον χειροτονήσει Ηγούμενο και να τον τιμήσει με χρυσό σταυρό. Σε τέτοιους ανθρώπους πρέπει η επιβράβευση και όχι στους αγύρτες που ζητάν χρήματα και φτάνουν να απεργούν από το αναλόγιο!…
Δυστυχώς εδώ έρχεται το ανήκουστο. Εζήτησε ο Δεσπότης να εγκαταλείψει εντός 15 ημερών τη Μονή.
Και εδώ αναρωτιέται κανείς γιατί κατηγορείται; Τι απ’ όλα ενόχλησε τον Σεβασμιότατο; Τι κρύβεται πίσω από αυτή την αδικία;

Πρώτον: Του ζητά ο Δέσποτας ύστερα από πέντε χρόνια απολυτήριο. Μα καλά, όταν εμφανίστηκε δεν ζήτησε τα απαιτούμενα έγγραφα για να τον εντάξει στο μητρώο του; Μπορεί να εγγραφεί ένας μαθητής στο σχολείο, ή ένας πολίτης σε ένα ξένο Δήμο, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Δεν ήταν ένας μήνα ανοχής, δύο ή τρεις. Πέντε χρόνια είναι αυτά, τώρα το θυμηθήκατε Σεβασμιότατε;
Το πιστοποιητικό που σας είχε καταθέσει του Δοκίμου Μοναχού από την Μητρόπολη Αμφίσσης με ημερομηνία 21η Νοεμβρίου 1995 και αριθ. πρωτ. 371 σφραγισμένο από τον τότε Μακαριστό Μητροπολίτη ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ γιατί το κρατήσατε και το αποδεχθήκατε;
Οι ανθρώπινες αξίες του ανδρός, που απέδειξε στα πέντε χρόνια διαμονής του, η αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου στο πρόσωπό του, το μέγιστο θεϊκό έργο του, δεν άγγιξαν τα ψυχικά σας αισθήματα να τον χειροτονήσετε Ιερομόναχο και Λειτουργό του υψίστου; Να ‘χει η Μονή κάθε Κυριακή Θεία Λειτουργία;….

Δεύτερον: Φιλοξένησε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στη Μονή χωρίς την σχετική άδεια. Από πότε η φιλοξενία θεωρείται παράπτωμα; Και αν όντως είναι τούτο παράβαση, «το σφάλειν ανθρώπινον, το συγχωρείν Θείο»! Που είναι η συγχώρεση;

Τρίτον: Έβγαλε αφίσα και διαφήμιζε την πανήγυρη του Δεκαπενταύγουστου…

Τέταρτον: Ότι πηγαίνει στα χωριά και πίνει!…

Επειδή, Δέσποτα μου, γνωρίζεις καλύτερα παντός άλλου τι εστί «ΑΔΙΚΙΑ», σε παραπέμπω στον 7ο ψαλμό που εσύ ο ίδιος στο κήρυγμά σου αναφέρθηκες την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015. Είχε τίτλο «Ο ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ».
«Όστις του μεν μη αδικείν ου προνοείται του δε μη δούνε δίκειν επιμελείται κακουργεί.»
Όποιος δεν φροντίζει να μην κάνει αδικίες, αλλά φροντίζει να μην τιμωρείται, αυτός διαπράττει αδίκημα. Λυσ. (Ανθολογία Ι. Στοβο). Η εκτίμηση και ο σεβασμός δεν είναι μόνιμα προνόμια κανενός. Καθημερινώς όλοι μας κρινόμαστε για αυτά που λέμε και γράφουμε, αλλά πιο πολύ από αυτά που πράττουμε…

Facebook Comments

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Πολυ σωστά έπραξε ο Σεβασμιώτατος !2 φορές που συναντήθηκα με τον Εν λόγω Μόναχο δεν μου άφησε καλές εντυπώσεις ,Οταν τον ρώτησα που ηταν μοναχός πρώτα ;μπέρδευε τα λόγια του μου ελεγε για αγιον όρος και πατμο ,πράγμα που δεν ισχύει γιατι στην πορεία το έψαξα !Εγω άρχισα να πιστεύω οτι ειναι ρασοφόρος απάτη τύπου πάτερ Κλεομένη !

  2. Απο τις πρώτες μερες στο μονυδριο της Παναγίας στην εκκλησουλα (παλιό μερζε)άνοιξε κόντρα με πόλλους κατοίκους του χωριού !Αφου γκρέμισε ένα τσιμεντένιο τραπέζι που είχαν φτιάξει πολλα χρονια πριν ,έκοβε μεγάλα δένδρα χωρίς να δίνει αναφορά σε κανέναν και άγνωστο που πήγαιναν τα κομμένα ξύλα !Ερχοντουσαν και ένα γκρουπ απο το Άργος και το είχαν δει τσιφλίκι τους !5 χρονια και πολυ κράτησε ,έπρεπε να τον εχει στειλει σε ένα κοινόβιο η μητρόπολη απο την πρώτη στιγμή, και όχι στην εκκλησουλα και να αλωνίζει ανενόχλητος !Ποτε δεν μάθαμε που ειχε γίνει η μοναχική κουρά του και σε ποια μοναστηρια μόνασε !Ο θεος να τον φωτίσει και να βρει εναν τόπο μετανοίας !!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here