5 ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ 2ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0
165

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου, για την ειδικότητα ΥΕ Δασοφυλάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν
κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 – Μεγαλόπολη τηλ: 2791360215,261) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Τρεμπέλα Βασιλική και κ. Φωτόπουλος Νικόλαος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (Υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Μεγαλόπολη 23/06/2014

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here