122 θέσεις εργασίας με 8μηνη σύμβαση εργασίας στο Ορυχείο ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη

0
159

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα), συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4 θέσεις
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 2 θέσεις
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 61 θέσεις
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 14 θέσεις
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15 θέσεις
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 θέση
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ 1 θέση
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 2 θέσεις
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 2 θέσεις
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 18 θέσεις
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ) 1 θέση
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής, κας ΚΑΛΑΘΑ
Αγγελικής, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

δείτε ολόκληρη την προκήρυξη…

 

LKMSOX22015

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here