ΑρχικήΑΡΘΡΑΌλα όσα έγιναν στο ΔΣ της «Πελοπόννησος Α.Ε» - Ποια η οριστική...

Όλα όσα έγιναν στο ΔΣ της «Πελοπόννησος Α.Ε» – Ποια η οριστική απόφαση

Καμπόσος: Η ΠΕΔ δε θα γίνει εξιλαστήριο θύμα στο οποίο θα φορτωθούν το κλείσιμο και η παύση της λειτουργίας της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.»

Πραγματοποιήθηκε χθες 19-11-2020 η διακοπείσα Γ.Σ. της «Πελοπόννησος Α.Ε.» προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις με βάση τις θέσεις της ΠΕΔ και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.  

Ομόφωνα η Γ.Σ. της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις έγγραφες θέσεις τους που κατέθεσαν στα πρακτικά οι μέτοχοι, στην οποία συμμετέχουν με 50% έκαστος η ΠΕΔ Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και εκπροσωπήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ και Δήμαρχο Άργους – Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσο και τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Χρ. Λαμπρόπουλο αντίστοιχα, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της ΠΕΔ κ. Δημήτρη Καμπόσου, αποφάσισε:

  • τη διενέργεια διαχειριστικού – εξονυχιστικού ελέγχου ο οποίος θα δείξει τα τυχόν λειτουργικά λάθη, αμέλειες ή οτιδήποτε άλλο από την μέχρι τώρα λειτουργία της Εταιρείας. (για το χρονικό διάστημα από το 2015 έως σήμερα και με έμφαση στις συναφθείσες προγραμματικές συμβάσεις και την εκκαθάριση αυτών στο έτος 2019).
  • Μετά το πέρας του περαιτέρω ελέγχου η ΠΕΔ, αφού συγκληθεί σε ΔΣ, θα αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες της, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών ενεργειών.
  • Για τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου ορίστηκε ο Ορκωτός Λογιστής, Μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ., κ. Δρόσος Δημήτριος και για τον σκοπό αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» πήρε την εντολή της ΓΣ να ενεργήσει τα δέοντα για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.
  • Κατά την διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου να ανασταλούν όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείες.

Επίσης ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ στη Γ.Σ., Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Καμπόσος στην τοποθέτηση του ανέφερε τα εξής:

Εδραία πεποίθηση της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ μιας και δεν έχει κάνει καμία εργασία (σσ. στο «Πελοπόννησος ΑΕ») η οποία να δικαιολογεί οφειλές από ελλείμματα ή οτιδήποτε άλλο, όπως και αν λέγονται, επιθυμούμε τον ανωτέρω έλεγχο. Γνωρίζουμε, από τα διαλαμβανόμενα έως τώρα, ότι από πλευράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόθεσή τους είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είτε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο (μεταβολή μετοχικής σύνθεσης) της εταιρείας είτε να οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ». Σε καμία περίπτωση όμως η ΠΕΔ δε θα γίνει εξιλαστήριο θύμα στο οποίο θα φορτωθούν το κλείσιμο και η παύση της λειτουργίας της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.»

Το εργαλείο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» με την μεγάλη δράση που είχε ως σήμερα και τις εργασίες που έχει επιτελέσει άσχετα αν το 99% των εργασιών προέρχονταν από χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν παύει να είναι ένα εργαλείο με Ιστορία που μπορούσε να «σηκώσει» εργασίες επ’ ωφελεία και των δύο ΟΤΑ.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Π.Π. αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Χρ. Λαμπρόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«…κατά την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 194 παρ. 2 περ. (α) του ν. 3852/2010 ως ισχύει, οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές μη προνομιούχες μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Κατά συνέπεια, η πρόταση της ΠΕΔ περί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών δεν ευρίσκει έρεισμα στο νόμο και ως τέτοια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η ΠΠ δε θα αντιλέξει επί αιτήματος της ΠΕΔ για ορισμό νέου ορκωτού ελεγκτή με αντικείμενο το διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας. Επισημαίνεται εν τούτοις ότι η ΠΕΔ δια των ορισθέντων εκπροσώπων της, μετέχει διαχρονικά και κατά την ποσοστιαία αναλογία της στη λήψη αποφάσεων, τόσο της ΓΣ όσο και του ΔΣ της εταιρείας, ενώ ο διαχειριστικός έλεγχος που προηγήθηκε διενεργήθηκε από τον επί της εξαετίας εκτελούντα χρέη ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε ορίσθηκε ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΩΣ. Ομοίως ομοφώνως εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού καθώς και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2019-31/12/2019. Εν όψει των προεκτεθέντων ο κατά το νόμο διαχειριστικός έλεγχος και ο διαδικαστικός τύπος που τον αφορά έχουν τηρηθεί, ολοκληρωθεί και ομοφώνως εγκριθεί.

Εν κατακλείδει, επισημαίνεται ότι η ΠΠ υπέβαλλε την κατά τα ανωτέρω πρόταση, με γνώμονα τις προοπτικές εξυγίανσης της εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο και ανεξαρτήτως της αποφάσεως που εν τέλει ληφθεί, βασικό μέλημα της θα είναι η τήρηση όλων των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών και η διαφύλαξη των θέσεων των εργαζομένων στην εταιρεία και προς την κατεύθυνση αυτή προτίθεται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.»

Επί των ανωτέρω ο Πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Δημήτρης Καμπόσος ανέφερε τα εξής:

Σκοπός της ΠΕΔ είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη της εταιρείας «Πελοπόννησος ΑΕ» η οποία έχει προσφέρει και μπορεί να προσφέρει πολλά ακόμη στην Πελοπόννησο. ΔΕΝ βλέπουμε να έχει την ίδια θέση ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας ο οποίος άλλα δηλώνει κάθε φορά και άλλα πράττει, όπως και στην δήλωση του η οποία ήταν διαφορετική από την απόφαση που έλαβε η ΓΣ της «Πελοπόννησος ΑΕ».  Δε γίνεται να λέει ότι θέλει την εταιρεία αλλά στην πράξη να δείχνει ότι τη θέλει μόνο αν έχει τον απόλυτο έλεγχο της και ταυτόχρονα να απειλεί βρίσκοντας προφάσεις ότι θα πάει σε άλλες εταιρείες, είτε στη Μεσσηνία είτε θα δημιουργήσει άλλη εταιρεία. Παράδειγμα 1ο: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την από 06-11-2020 απόφασή του επίσης αποφάσισε την κάλυψη του ελλείμματος κατά 50% από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου με την επιδίωξη να μη μεταβληθεί το ποσοστό των μετόχων που κατέχουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (50%) και η ΠΕΔ (50%). Αν η ΠΕΔ δεν συμμετάσχει στην κάλυψη του ελλείμματος εν όλω ή εν μέρει αυτό να καλυφθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μετά από την ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας αναίρεσε την απόφαση αυτή και δήλωσε δια του τύπου ότι η «Πελοπόννησος ΑΕ» οδεύει προς εκκαθάριση και λύση της αφού η ΠΕΔ δεν συμβάλλει στην κάλυψη του ελλείμματος. Γιατί άλλαξε η θέση του Περιφερειάρχη κ. Νίκα; Προέκυψε κάτι;

Παράδειγμα 2ο: Στη ΓΣ της 19/11/2020 ο κ. Λαμπρόπουλος ως εκπρόσωπος της ΠΠ κατέθεσε στα πρακτικά «…Η ΠΠ δε θα αντιλέξει επί αιτήματος της ΠΕΔ για ορισμό νέου ορκωτού ελεγκτή με αντικείμενο το διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας…» και λίγες ώρες μόνο μετά ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας δηλώνει δια του τύπου «…Θεωρούμε απολύτως έγκυρη και νόμιμη την έκθεση των νόμιμων ορκωτών λογιστών, τους οποίους είχε ορίσει ομόφωνα το Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο ομόφωνα επίσης ενέκρινε την εν λόγω έκθεσή τους. Επιπλέον, θεωρούμε ότι οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος συνιστά αμφισβήτηση της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας…» (σημειώνεται ότι ήδη με την επιστολή μας της 12/11/2020 έχουμε ζητήσει να μας προσκομιστεί η εν λόγω έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που ψευδώς ο κ. Περιφερειάρχης σε επιστολή του την 2-11-2020 επικαλείται ότι έχει σταλεί στα γραφεία της ΠΕΔ, αλλά και οποιαδήποτε πιθανή αλληλογραφία της Διοίκησης της εταιρείας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας)

Αναρωτιέμαι γιατί… Όλα τα παραπάνω αποτελούν εμπαιγμό των Πελοποννησίων πολιτών και εμείς, οι Δήμαρχοι αυτού του τόπου, είμαστε υποχρεωμένοι από την εντολή που ο καθένας μας έχει πάρει από τους δημότες του να διαφυλάξουμε τα ωφέλιμα για αυτούς.

Τέλος, επί αυτών που εγγράφως μετέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος στη ΓΣ πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής:

  • ΔΕΝ απαγορεύεται η Περιφέρεια και οι δήμοι να κατέχουν προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές. Ήταν η λύση που σε πνεύμα συναίνεσης από την αρχή δώσαμε προκειμένου να δοθεί διέξοδος στην Περιφέρεια, να πληρώσει τα χρέη που η ίδια δημιούργησε με ενέργειες της, ανεξάρτητα ποιος κάθε φορά ήταν στο τιμόνι της, και να μην διαταραχθεί αυτό που αρχικά (ψευδώς;) έλεγε ο Περιφερειάρχης για τη διατήρηση του 50-50% στη μετοχική σύνθεση. Προς τούτο έχουμε στη διάθεση μας σχετική γνωμοδότηση έγκριτου νομικού γραφείου εξειδικευμένου επί τέτοιων θεμάτων στην οποία το συμπέρασμα της αναφέρει ότι:

«…Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω είναι επιτρεπτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, η οποία θα καλυφθεί από οιονδήποτε των μετόχων αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί η σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την πρόβλεψη έκδοσης και προνομιούχων μετοχών…» «…Αυτό προκύπτει σαφώς από τη διάταξη της παρ. 2 εδάφιο β του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 όπου γίνεται μνεία για προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου…» Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου.

  • Αναφέρει επίσης η Περιφέρεια στην τοποθέτηση της στη ΓΣ πως «ο διαχειριστικός έλεγχος που προηγήθηκε διενεργήθηκε από τον επί της εξαετίας εκτελούντα χρέη ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε ορίσθηκε ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΩΣ.»

Απορούμε με τη διατύπωση αυτή και αναρωτιόμαστε αν έχει σκοπίμως αναφερθεί ή απλώς από άγνοια. Ο ορκωτός ελεγκτής ορίστηκε και διενήργησε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019. ΔΕΝ διενήργησε διαχειριστικό έλεγχο. Το αναφέρει και ο ίδιος ο ορκωτός στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του ΔΣ της εταιρείας της 05-10-2020. «Εμείς ως ορκωτοί πιστοποιούμε τις συναλλαγές, αν δηλαδή εμφανίζονται ορθά στις οικονομικές καταστάσεις» και επίσης ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ότι «…ΑΛΛΟ ο διαχειριστικός έλεγχος και άλλο η πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων…». Η προφανής αυτή διαπίστωση προκύπτει και από την ανάθεση που του έγινε και από το θεματολόγιο του ΔΣ της εταιρείας στο οποίο ψηφίστηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις. Αυτό που αμφισβητείται εντόνως βέβαια είναι η ορθότητα των λογιστικών εγγραφών που αποτύπωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ», με ευθύνη της νέας Διοίκησης, αποτυπώνοντας τις επιλογές της με αποτέλεσμα να προκύψει το «έλλειμμα». Μάλιστα ο επιλεγμένος από την Περιφέρεια ορκωτός αναφέρει χαρακτηριστικά: «…εάν οριστικοποιηθεί ο διαχειριστικός έλεγχος τότε ως Πελοπόννησος θα γράψει στα βιβλία της μια απαίτηση από την Περιφέρεια η οποία θα έρθει να συμψηφιστεί με την υποχρέωση που φαίνεται…» δηλαδή θα αποσβεστεί η υποχρέωση με την απαίτηση και η ζημία (έλλειμμα) με το έσοδο, που σημαίνει ότι ουδεμία υποχρέωση θα υπάρχει της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.». Για αυτούς που καταλαβαίνουν τα συμπεράσματα είναι εύκολα.

  • Προς το παρόν δεν αναφερόμαστε στον περίφημο διαχειριστικό έλεγχο με απανωτές αναθέσεις ο οποίος έγινε από άλλη εταιρεία, (TGS Ορκωτοί Λογιστές), και όχι με αυτήν που αναθέσαμε και εγκρίναμε τις οικονομικές καταστάσεις, ιστορία που επιφυλασσόμαστε να αναφερθούμε στο μέλλον…

Εν κατακλείδι η θέση της ΠΕΔ από την αρχή έως το τέλος παραμένει η ίδια:

  • Να παραμείνει η εταιρεία σε λειτουργία, αφού ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος που με πρόταση μας αποφάσισε η ΓΣ χθες,  απαλλαγμένη από ερωτήματα και σκοτεινά σημεία. Να την παραδώσουμε στις επόμενες διοικήσεις όπως την παραλάβαμε εν λειτουργία, παραγωγική, στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Να μη διαταραχθεί η μετοχική σύνθεση και η αναλογία 50%-50% σε ΠΕΔ και ΠΠ.
  • Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ μετά από 10 χρόνια που είναι ορισμένοι από την Περιφέρεια επιτέλους να υλοποιηθεί η συμφωνία κυρίων μεταξύ των δύο ΟΤΑ και να οριστούν τώρα και για ίσο διάστημα, δηλαδή για 10 χρόνια,  από την ΠΕΔ.

Δελτίο Τύπου της ΠΕΔ από το ArcadiaPortal.gr

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια