ΑρχικήΔΕΗΌλα τα στοιχεία του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τους...

Όλα τα στοιχεία του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας έως τη Μεγαλόπολη

Μη τεχνική περίληψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας έως τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Ονομασία και Είδος Έργου / Δραστηριότητας

Φορέας του Έργου

Ιδιοκτήτης   του   εξεταζόμενου   έργου   είναι   ο    Διαχειριστής   Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., που  έχει την έδρα του στη Λεωφ. Μεσογείων 357 – 359, 15231 Χαλάνδρι, με ΑΦΜ : 998808114, ΦΑΒΕ Αθηνών. Τηλ.: 210-6501200, 210-6501573, 210-6501477, 210-6501427

Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου

Αρμόδιοι Μηχανικοί από το Φορέα του Έργου είναι ο κος. Γ. Στεργίου, κος Ι. Αγγελοθανάσης, κα. Μ. Καραβασίλη, κα Δ. Ευαγγελακοπούλου. Τηλ.: 210-6501793, 210-6501353, 210-6501399.

Αρμόδιοι για επικοινωνία είναι οι κες Μ. Καραβασίλη, κα Δ. Ευαγγελακοπούλου. Τηλ.: 210-6501793, 210-6501399.

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε από τη Σύμπραξη των Εταιρειών PENSPEN Ltd – C&M Engineering Α.Ε. στα πλαίσια της Σύμβασης Αρ. 177/08 “Επιβεβαίωση / βελτιστοποίηση της χάραξης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης” που ανατέθηκε από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στη Σύμπραξη PENSPEN Ltd – C&M Engineering A.Ε.

Η Penspen Limited έχει την έδρα της στη Μεγάλη Βρετανία, 3 Water Lane, Richmond upon Thames, Surrey, TW9 1TJ.

Η C&M Engineering Α.Ε. είναι Μελετητική Εταιρεία, έχει την έδρα της στην Αθήνα Πρατίνου 99, Τηλ.: 210-7220014, Fax: 210-7220298.

Διευθυντής Έργου της Σύμπραξης PENSPEN Ltd – C&M Engineering Α.Ε. είναι ο κος Nami Darghouth (Penspen Ltd.) και αναπληρωτής αυτού ο κος Παναγιώτης Κάππος (C&M Engineering Α.Ε.)

Αρμόδιοι από την πλευρά του Μελετητή για τα θέματα της ΜΠΕ είναι οι κ.κ. Γιάννης Παναγόπουλος & Θανάσης Καραγιάννης.

Ιστορικό – Φιλοσοφία Έργου

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους – Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης).

Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση της σωληνογραμμής στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχή Πάτρας, περιοχή Καλαμάτας, περιοχή Σπάρτης), με προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης και στην Περιφέρεια Πελοπονήσου.

Δεδομένου ότι από την καύση του φυσικού αερίου αντικαθίσταται η ενέργεια που θα παραγόταν με την λειτουργία λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, και σε συνδυασμό με τη μείωση των διαφυγόντων ρύπων (ΝΟx, CO, SO2 και σωματιδίων) και του CO2, το συγκεκριμένο έργο συνδυάζει ενεργειακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικού οφέλους, τόσο για τη ΔΕΗ που θα αποκτήσει Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης από τις αντίστοιχες πετρελαϊκές σε συνδυασμό με τη μείωση των αερίων ρύπων, όσο και για την περιοχή κύρια της Μεγαλόπολης, όπου θα καλυφθούν σημαντικές ανάγκες της πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης από ένα φθηνό και περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι μειώνεται και το εξωτερικό ενεργειακό κόστος (Externalities) της χώρας, επειδή το σχετικό κόστος του Φυσικού Αερίου είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του αργού πετρελαίου.

Τέλος, επισημαίνεται και ο κοινωνικός ρόλος του έργου, δεδομένου ότι με την ανάπτυξη των νέων ενεργειακών τεχνολογιών, στις γύρω από την όδευση του αγωγού περιοχές θα προκύψουν και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα δε στις περιοχές της κεντρικής Πελοποννήσου οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας.

Κατάταξη Έργου – Μεθοδολογία Εκπόνησης της Μελέτης

Κατάταξη Έργου

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ Η.Π. 15393/2332 5-8-02 το έργο κατατάσσεται στην 1η υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας όπως φαίνεται παρακάτω :

Ομάδα 10η: Ειδικά Έργα
Κατηγορία: 1η – Υποκατηγορία: 1η
α/α 2 Αγωγοί Φυσικού Αερίου και Συνοδευτικές Αυτών Εγκαταστάσεις (Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης Πίεσης κλπ.) > 25 bar.

Απαιτείται ΜΠΕ τύπου I που κατατίθεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ.

Ηδη, μετά απο την κατάθεση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρώθηκε η φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης

Η ανωτέρω απόφαση παρατίθεται στο Παράρτημα Α.

Μεθοδολογία Εκπόνησης της Μελέτης

Η παρούσα ΜΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104 ΦΕΚ 332/Β’ 20-3-2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (ΑΊ60) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 /ΕΕ και 96/61 /ΕΕ. και άλλες διατάξεις” (Α’91)» και περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

– περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας
– περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των κυριότερων άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας:

– στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα
– στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο
– στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά
– στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται

Στις προηγούμενες περιπτώσεις γίνεται :

– περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
– συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον.
–  απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται σύμφωνα με την παραγ.10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 10 εδ.β του άρθρου 2 του Ν.3010/2002.

Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στα DVDs που συνοδεύουν τη μελέτη.

Ομάδα Σύνταξης Μελέτης

Η Μελέτη συντάχθηκε από την Εταιρεία C&M Engineering Α.Ε. σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί. Στην Ομάδα Σύνταξης Μελέτης συμμετείχαν:

– Παναγιώτης Κάππος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συντονιστής Ομάδας Σύνταξης Μελέτης και Αναπληρωτής Διευθυντής Έργου της Σύμπραξης Εταιρειών PENSPEN Ltd  C&M Engineering Α.Ε.
– Εμμανουήλ Καλιοράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Βοηθός Συντονιστή Ομάδας Σύνταξης Μελέτης
– Γιάννης Παναγόπουλος, Χημικός Μηχανικός MSc (κάτοχος μελετητικών πτυχίων ΥΠΕΚΑ 27 Γ’ και 18 Γ’ ) που υπογράφει τη Μελέτη.
– Θανάσης Καραγιάννης, Χημικός Μηχανικός (κάτοχος μελετητικών πτυχίων ΥΠΕΚΑ 27 Γ’και 18 Γ’ ) που συνυπογράφει τη Μελέτη.
– Ελευθέριος Καραπιδάκης, Δασολόγος κάτοχος μελετητικώνπτυχίων ΥΠΕΚΑ 27 Β’και 24 Β’
– Μάρθα Διασάκου, Χημικός Μηχανικός
– Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός MSc (κάτοχος μελετητικών πτυχίων ΥΠΕΚΑ 27 Β’ και 15 Β’ )
– Γιώργος Γκουβαλιάς, Χημικός Μηχανικός
– Βασίλης Νασιούλας, Πολιτικός Μηχανικός
– Πέτρος Καραγιάννης, Σχεδιαστής Σωληναγωγών
– Έλενα Καρούκη, Οικονομολόγος-Μαθηματικός
– Ελένη Γάκη, Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E

Απλή Μη Τεχνική Περίληψη

Γενικά

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάζει την επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) προς Μεγαλόπολη με κύριο αντικειμενικό σκοπό την τροφοδότηση με φυσικό αέριο της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη και παράλληλη τροφοδότηση των περιοχών Κορίνθου, Άργους-Ναυπλίου και Τρίπολης-Μεγαλόπολης και με μελλοντική προοπτική την τροφοδότηση με φυσικό αέριο της περιοχής Πάτρας, της περιοχής Καλαμάτας και ίσως της περιοχής Σπάρτης.

Συντάχθηκε στα πλαίσια της έκδοσης της Απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών  Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου που είναι απαραίτητο βήμα για τη συνολική Αδειοδότησή του.

Χάραξη – Χωροθέτηση Έργου

Η Χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης έχει επιλεγεί με κριτήρια την ασφάλεια του πληθυσμού, την προστασία των οικοσυστημάτων και την ομαλότητα του εδάφους. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ίδια με αυτά που τηρήθηκαν και στους υπόλοιπους Αγωγούς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης του εγκατεστημένου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που ανήκει στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

ΣΧΗΜΑ  Χωροθέτηση του έργου στην Ελλάδα

Σύντομη περιγραφή προτεινόμενης χάραξης

Η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) θα γίνει με την κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης που θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη συνολικού μήκους 158,94 χιλιομέτρων (βλ. Σχήματα 5.2, 5.3, 5.4).

Ο αγωγός θα αρχίζει από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων), όπου καταλήγει ο πρόσφατα κατσκευασθείς αγωγός 30 ιντσών από Μέγαρα προς Αγίους Θεοδώρους.

Θα γίνει εγκατάσταση αγωγού 30 ιντσών συνολικού μήκους 15,56 χιλιομέτρων από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων) μέχρι την θέση E (περιοχή Εξαμιλίων).

Από την θέση E (περιοχή Εξαμιλίων) θα αναχωρεί αγωγός 24 ιντσών συνολικού μήκους 143,38 χιλιομέτρων ο οποίος θα καταλήγει στη θέση L (περιοχή εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης).

Στην θέση L (περιοχή εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης) θα εγκατασταθεί Σταθμός Μέτρησης δυναμικότητας ικανής να καλύψει την προβλεπόμενη κατανάλωση των δύο εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Στην διαδρομή του αγωγού θα προβλεφθεί τροφοδότηση με φυσικό αέριο των περιοχών Κορίνθου, Άργους – Ναυπλίου και Τρίπολης – Μεγαλόπολης με κατασκευή των κατάλληλων αναμονών.

Καθ’ όλο το μήκος της χάραξης του αγωγού θα κατασκευασθούν οι απαιτούμενοι σταθμοί βαλβιδοστασίων και ξεστροπαγίδων με τις απαραίτητες προβλέψεις για την κατασκευή σταθμών μέτρησης και ρύθμισης και σταθμών ξεστροπαγίδων για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο των περιοχών Κορίνθου, Άργους – Ναυπλίου, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και την τροφοδότηση των περιοχών Πάτρας και Καλαμάτας.

Η μελέτη και η κατασκευή των σωληναγωγών θα γίνει σύμφωνα με τον κώδικα ΕΝ 1594, με υλικό κατασκευής χάλυβα Grade L450 σύμφωνα με το EN 10208-2 (ισοδύναμο του API 5L Grade X65), με πίεση σχεδιασμού (Design Pressure) 80 barg, με μέγιστη πίεση λειτουργίας (Maximum Operating Pressure – MOP) 75 barg, με περιοχή θερμοκρασιών αερίου από 6°C μέχρι 25°C, με περιοχή θερμοκρασίας σχεδιασμού (Design Temperature) μετάλλου του αγωγού από -20°C μέχρι 50°C για τους υπόγειους θαμμένους σωληναγωγούς και δοχεία και με περιοχή θερμοκρασίας σχεδιασμού (Design Temperature) μετάλλου του αγωγού από -20°C μέχρι 80°C για τους υπέργειους σωλήνες και τα υπέργεια δοχεία.

Σύντομη περιγραφή εναλλακτικών λύσεων αναφορικά με τη χάραξη του αγωγού

Για τον καθορισμό της χάραξης του αγωγού ελήφθη υπόψη η προκαταρκτική μελέτη χάραξης του αγωγού που εκπονήθηκε από το ΔΕΣΦΑ και οι αρχές της φιλοσοφίας χάραξης που καθορίζονται από το ΔΕΣΦΑ στην προκαταρκτική αυτή μελέτη.
Προς τούτο εξετάσθηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις χάραξης του αγωγού ως ακολούθως:

Η μία από τις τρεις εναλλακτικές λύσεις ταυτίζεται με την χάραξη του αγωγού όπως καθορίζεται στην προκαταρκτική μελέτη του ΔΕΣΦΑ (ALT 2).

Στη λύση αυτή η χάραξη ξεκινά από τους Αγ. Θεοδώρους και προσεγγίζοντας τους οικισμούς Καλαμακίου και Ισθμίων διασταυρώνει τη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου στη νοτιότερη περίοχη όπου η Διώρυγα έχει τα χαμηλότερα πρανή. Στη συνέχεια ο αγωγός κατευθύνεται προς την περιοχή των Εξαμιλίων όπου θα κατασκευασθεί σταθμός βαλβιδοστασίου ξεστροπαγίδας και θα υπάρξουν όλες οι προβλέψεις για την τροφοδότηση της περιοχής Κορίνθου και τη μελλοντική κατασκευή αγωγού που θα τροφοδοτήσει με αέριο την περιοχή της Πάτρας. Στο τμήμα αυτό (κλάδος Κορίνθου) ο αγωγός θα είναι 30 ιντσών.

Από τα Εξαμίλια ως τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ο αγωγός είναι 24 ιντσών και η χάραξή του βασίζεται στην αρχή της διέλευσης στη μικρότερη δυνατή απόσταση από όλες τις μεγάλες πόλεις στις υπό τροφοδότηση περιοχές (Άργος – Ναύπλιο, Τρίπολη, Μεγαλόπολη) ώστε να είναι εφικτή η άμεση ανάπτυξη του δικτύου διανομής Φ.Α. σε αυτές με προφανή περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Η δεύτερη από τις εναλλακτικές λύσεις είναι η χάραξη που προέκυψε από τον ενδελεχή έλεγχο και τις προκύπτουσες τροποποιήσεις της πρώτης με βάση:

α) τα συμπεράσματα από την εκπονηθείσα μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας του αγωγού και τον υπολογισμό των σεισμολογικών παραμέτρων στο σκληρό υπόβαθρο
β) την καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και τη συσχέτισή τους με τη χάραξη του αγωγού
γ) τα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000 κατά μήκος της χάραξης του αγωγού και τον προσδιορισμό των ασταθών και προβληματικών γεωλογικών σχηματισμών που μπορούν να προκαλέσουν
κατολισθήσεις, ρευστοποίησεις κλπ. κατά την κατασκευή του αγωγού.
δ) τη διερεύνηση όλων των εμπλεκομένων αρχών και τη συλλογή των απαιτουμένων στοιχείων και πληροφοριών κατά μήκος της χάραξης του αγωγού.
ε) τον έλεγχο των τεχνικών παραμέτρων που επιδρούν στην κατασκευασιμότητα του αγωγού και απαιτούν την εφαρμογή ειδικών κατασκευαστικών τεχνικών ή καθιστούν μη κατασκευάσιμα κάποια τμήματα κατά μήκος της χάραξης του αγωγού.

Έτσι η δεύτερη εναλλακτική λύση (ALT1-P) η οποία αποτελεί και την προτεινόμενη χάραξη του αγωγού είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές φιλοσοφίας σχεδιασμού που καθόρισε ο ΔΕΣΦΑ στην προκαταρκτική μελέτη του, διασταυρώνει τη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου στην περιοχή με τα χαμηλότερα πρανή (θέση αποδεκτή από την εταιρεία Περίανδρος Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Διώρυγα), έχει λάβει υπόψη της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που έχουν ληφθεί από τις Αρχές, έχει αποφύγει Αρχαιολογικές περιοχές απολύτου προστασίας, έχει αποφύγει όλες τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, έχει αποφύγει κατά το δυνατό τους οικισμούς και τις θεσμοθετημένες επεκτάσεις οικισμών, έχει λάβει υπόψη της όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά έργα υποδομής, έχει αποφύγει την παραλληλία με ενεργά ρήγματα σε μικρή απόσταση, έχει αποφύγει γεωλογικούς σχηματισμούς που δημιουργούν κατολισθήσεις και ρευστοποιήσεις και τέλος έχει διορθώσει την πρώτη εναλλακτική χάραξη σε όλες τις περιπτώσεις πιθανώς αντιμετώπισης κατασκευαστικών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του αγωγού (χάραξη αγωγού σε επικλίσεις (παράλληλα η υπο γωνία ως προς τις υσοϋψείς και όχι κάθετα), προβληματικές διασταυρώσεις με έργα υποδομής κλπ.).

Το συνολικό Μήκος της ALT1-P είναι 158,94 Km με κλάδο 30″ 15,56 Km και κλάδο 24″ 143,38 Km
Το συνολικό Μήκος της ALT2 είναι 155,14 Km με κλάδο 30″ 15,32 Km και κλάδο 24″ 139,82 Km

Η  τρίτη εναλλακτικά ALT3 διασταυρώνει υπέργεια τον Ισθμό, συνεχίζει τη δυτική όδευση αποφεύγοντας τους αρχαιολογικούς χώρους των Αρχαίων Λατομείων, πολύ κοντά στο οικιστικό συγκρότημα της Κορίνθου. Δυτικά της πόλης της Κορίνθου αποκτά Νότιο-Νοτιοδυτικό προσανατολισμό, διέρχεται δυτικά του Αρχ. Χώρου της Ακροκορίνθου και των Μυκηνών και δυτικά της Πόλης του Αργους σε σχετικά μεγάλη απόσταση. Η ALT3 συναντά την ALT1-P και ταυτίζεται με αυτή νοτιοδυτικά της Ν. Κίου. Η ALT3 διαφοροποιείται και πάλι της ALT1-P στην περιοχή της Τρίπολης από την οποία διέρχεται πιο κοντά ακολουθώντας ΝΔ πορεία μέχρι τη Μεγαλόπολη. Ακολούθως προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ από τη βόρεια πλευρά.

Το συνολικό Μήκος της ALT3 είναι 169,04 Km με κλάδο 30″ 26,98 Km και κλάδο 24″ 142,06 Km

Φιλοσοφία κατασκευής

Η κατασκευή του έργου διεξάγεται πάνω σε συγκεκριμένη ζώνη εργασίας 26 μέτρων για τη σωληνογραμμή των 30″ και 20m για τη σωληνογραμμή των 24″, μέσα στην οποία πασσαλώνεται ο γεωμετρικός άξονας, διανοίγεται η τάφρος υποδοχής, εκτελούνται οι συγκολλήσεις των αγωγών, οι επιχώσεις, ο καταβιβασμός και οι επιθεωρήσεις των προς εγκατάσταση τμημάτων της σωληνογραμμής. Ειδικότερα για δασικές εκτάσεις και πολυετείς καλλιέργειες η ζώνη εργασίας μειώνεται στα 16 μέτρα για τη σωληνογραμμή των 30″ και 14m για τη σωληνογραμμή των 24″. Η διάνοιξη της ζώνης εργασίας υλοποιείται με διενέργεια σύστασης δουλείας κατά μήκος της Χάραξης με δεδομένο το πλάτος της ζώνης εργασίας, βάσει κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Οι περιορισμένες επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον αφορούν κυρίως τη φάση της κατασκευής αυτού και αναλύονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 6. Ο προσεκτικός σχεδιασμός της χάραξης, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, οδήγησε σε βελτιστοποιημένη διέλευση απο ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας, αποφυγή περιβαλλοντικά προστατευόμενων ζωνών και αρχαιολογικών περιοχών απολύτου προστασίας. Στα σημεία που οι σχετικές αρχές υπέδειξαν θα ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης που αναλύονται στο σχετικό Κεφάλαιο 7.. Κατα τη λειτουργία του το έργο δεν θα έχει ουσιαστικά καμμία αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση.

Σημαντικές θεωρούνται οι θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις απο τη λειτουργία του έργου. Κατ αρχάς η χρήση του Φ.Α. στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη θα οδηγήσει σε «καθαρή» παραγωγή ηλ. Ενέργειας με μεγάλο συντελεστή απόδοσης και μειωμένη παραγωγή ρύπων πράγμα που θα ανακουφίσει την τοπική κοινωνία . Παράλληλα η χρήση του Φ.Α. απο την οικιακή κατανάλωση και τη βιομηχανία/βιοτεχνία στις πόλεις απο τις οποίες διέρχεται ο αγωγός θα οδηγήσει σε αντικατάσταση των συμβατικών αερίων καυσίμων με προφανές περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος με άμεσο αντίκτυπο και στην εθνική οικονομία.

Μέτρα αποκατάστασης και προστασίας

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής, η ζώνη εργασίας αποκαθίσταται τμηματικά στην αρχική της κατάσταση. Οι αποκαταστάσεις, πέρα από την οριζόντια επαναφορά της ζώνης εργασίας, αφορούν και την αποκατάσταση των διασταυρώσεων με τα φυσικά / τεχνητά εμπόδια, την προστασία των πρανών, την επαναφύτευση τυχόν φυτικών συστημάτων και την επαναφορά της αισθητικής και της ενότητας του τοπίου κατά μήκος της περιοχής διέλευσης του έργου. Ειδικά στις δασικές περιοχές, και σε συνεργασία με τα κατα τόπους δασαρχεία, τμήματα της ζώνης διάνοιξης μπορούν να παραμείνουν ως αντιπυρικές ζώνες.

Συμπεράσματα

Η Προτεινόμενη Χάραξη είναι η βέλτιστη τεχνικά και περιβαλλοντικά, σε σχέση με τις άλλες δύο (2) Εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου, εξετάζει ενδελεχώς οποιεσδήποτε επιπτώσεις δύνανται να προέλθουν από αυτό, προτείνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καταλήγει σε πρόταση έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου.
Κωδικοποιημένα Στοιχεία Έργου

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ