ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ!

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ!

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση Αναλύσεων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Νερού Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2011-2012», για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Μεγαλόπολης με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Το έργο αφορά ειδικότερα στα εξής:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Για την περίπτωση του ελέγχου της καταλληλότητας προς πόση του νερού των διαφόρων πηγών υδροληψίας της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης, θα γίνει αναλυτικός έλεγχος της ποιότητας των υδάτων ως προς το σύνολο παραμέτρων που αφορούν στην ελεγκτική παρακολούθηση.
Μετά από τον καθορισμό της ζώνης παροχής, όπου η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται ως περίπου ομοιόμορφη, αξιολόγησης των διαφόρων πιέσεων που δέχονται οι πηγές υδροληψίας και με βάση τον ημερήσιο όγκο του διανεμόμενου νερού, αποφασίζεται ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δείγματα νερού. Πιο συγκεκριμένα, το ένα δείγμα θα ληφθεί από κατάλληλο σημείο του δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Μεγαλόπολης και το άλλο από τη νέα γεώτρηση της περιοχής «Μαραθούσα».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Για την περίπτωση του ελέγχου της καταλληλότητας προς πόση του νερού των διαφόρων πηγών υδροληψίας του Δήμου Μεγαλόπολης, προτείνεται να γίνει αναλυτικός έλεγχος της ποιότητας των υδάτων ως προς ένα πλήθος βασικών μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων που αναφέρονται στην ελεγκτική παρακολούθηση. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί σε δεκαπέντε (15) δείγματα νερού τα όποια θα ληφθούν από κατάλληλα σημεία του δικτύου ύδρευσης δεκαπέντε διαφορετικών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση του συνόλου του δικτύου θα πραγματοποιηθεί σε ετήσια βάση. Τα σημεία δειγματοληψίας θα αποτελούν καταρχήν κατάλληλες θέσεις του δικτύου διανομής του νερού και ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική
νομοθεσία, τα τελικά σημεία λήψης του νερού από τους καταναλωτές.
Συνολικά θα ληφθούν ενενήντα (90) δείγματα το έτος, τα οποία θα καλύπτουν αφενός μεν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. σχετικά με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων και επιπρόσθετα θα επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος του δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές αναλύσεις όλων των ανωτέρω δειγμάτων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη της τελικής έκθεσης θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π.

Διάρκεια – Παράταση

Το έργο πρέπει να εκτελεστεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (31-12-2011), με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του έργου μπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον ανάδοχο μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών πριν από την λήξη του έργου. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση για το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και να αιτιολογεί την αιτούμενη παράταση.

Αμοιβή

Για την εκτέλεση του συμφωνημένου έργου θα καταβληθεί αμοιβή συνολικού ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ (24.108,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι καθαρή αξία 19.600,00 €, ΦΠΑ 4.508,00 €.
Η εξόφληση του ανωτέρω ποσού (24.108,00 €) συμφωνείται να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Στάδια εκτέλεσης του έργου

Μετά τη λήψη των δειγμάτων νερού θα ακολουθήσει η εργαστηριακή τους ανάλυση ως προς τις παραμέτρους που αναφέρονται σε κάθε από τα τρία υποέργα και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναλύσεων, τα οποία θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον εργοδότη
Η δειγματοληψία, οι εργαστηριακές αναλύσεις και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για όλα τα παραπάνω υποέργα θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Νουτσόπουλο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλα τα λαμβανόμενα δείγματα, θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής έκθεσης αξιολόγησης της ποιότητας νερού του Δήμου Μεγαλόπολης, υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου ή τον αναπληρωτή του. Η εξόφληση του χρηματικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για την εκτέλεση του έργου θα καταβληθεί από τον εργοδότη εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της τελικής έκθεσης σε αυτόν.

Επιτροπή Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου, συνιστάται
επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του εργοδότη και του ανάδοχου. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και θα διατυπώνει γραπτά τις παρατηρήσεις της επί των εκθέσεων προόδου καθώς και επί της τελικής έκθεσης του ανάδοχου.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου θα αποτελείται από τρία μέλη:
• Τον κ. ΤΖεβελέκο Σπυρίδωνα, Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου
Μεγαλόπολης.
• Τον κ. Σμυρνή Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Μεγαλόπολης.
• Τον κ. Δανιήλ Μαμάη, Επίκουρο Καθηγητή, ως εκπρόσωπο του Ε.Μ.Π.

Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν (μερικά και ολικά) από την παρούσα Σύμβαση,
ανήκουν στον εργοδότη. Η κυριότητα των οργάνων και λοιπών εξοπλισμών που θα αγοραστούν για τις ανάγκες του έργου, ανήκει στον ανάδοχο.

Από τις Αρκαδικές Ειδήσεις και το ARCADIA PORTAL

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,764ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,330ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ