ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 134 ΘΕΣΕΩΝ 8ΜΗΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ Α.Ε./ Λ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

0
154

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 ΜΗΝΕΣ), συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε..

Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1

Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 6

Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3

Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – TΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 26

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ– ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 15

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12

Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 36

Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ-ΚΟΛΛΗΤΕΣ 7

Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ) 2

Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12

Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 7

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2

Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 1

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ΄ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλική, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη
(τηλ. επικοινωνίας: 2791025045 εσωτερικό 33034, 33018 αντίστοιχα).

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here