Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα

0
175

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος του Δημου Μεγαλόπολης με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΙΛΔΕΓΑΡΔ ΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ» θα χορηγήσει, σύμφωνα με:
Α)την διαθήκη αριθμ. 4422/ 21-12-1989 της διαθέτιδας που δημοσιεύθηκε με το αρ. 4329/15-11-1996 πρακτικό του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Β) τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013
Γ) τις διατάξεις του Κ.Δ.18/23 Αυγούστου 1941 (ΦΕΚ Α 286)
Δ) την αριθμ 110532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών με την οποία ορίζεται το ανώτατο όριο μηνιαίων υποτροφιών
Ε) την αριθμ. 474/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης ως Διαχειριστική Επιτροπή των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης

Έως τέσσερις (4) υποτροφίες με επιλογή, σε άπορους, αριστούχους απόφοιτους των Λυκείων Μεγαλόπολης, που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, και ειδικότερα σε Φυσικομαθηματικές και Ιατρικές Σχολές ως πρωτοετείς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων.

Το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των 300,00 Ευρώ μηνιαίως για 10 μήνες, έως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου για όσα χρόνια ορίζεται η φοίτηση στις σχολές αυτές, εφόσον θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε έτους, διαφορετικά ή υποτροφία θα διακόπτεται.

Οι αιτήσεις των υποτρόφων θα εξεταστούν από την πενταμελή επιτροπή που ορίζει η διαθέτιδα, και η υποτροφία θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έγκριση της αρμόδιας αρχής, και μετά από σύναψη συμφωνητικού του υποτρόφου με τη Διαχειριστική Επιτροπή.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων που πληρούν τους ορούς χορήγησης της υποτροφίας είναι μεγαλύτερος του αριθμού των υποτροφιών που έχουν προβλεφθεί τότε οι υπότροφοι θα επιλεχθούν βάσει του χαμηλότερου εισοδήματος. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στα Γραφείο κληροδοτημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης, μέχρι και 45 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξη.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγραφεί το έτος 2013 σε Τμήμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας μας και συγκεκριμένα σε Ιατρικές ή Φυσικομαθηματικές Σχολές και φοιτούν σε αυτές
6. Βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος
7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων από το οποίο προκύπτει η ευδόκιμος φοίτηση του/της υποτρόφου
8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία).
9. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου , ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Η παραπάνω προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης, για διάστημα 45 ημερών, σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης, του Γυμνασίου και Λυκείων Μεγαλόπολης και της Τοπικής Κοινότητας Παραδεισίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Μεγαλόπολης, Διεύθυνση Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, τηλέφωνο 2791 360265.

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Ο Δήμαρχος
Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here