ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΠρογραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του...

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Μεγαλόπολης.

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Μεγαλόπολης. Αποσκοπεί στη Συλλογή μέρους των Εκθεμάτων της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης τα
οποία θα ενταχθούν σε τοπική έκθεση ή Μουσείο, που θα έχει ως σκοπό να συμβάλει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων της περιοχής και των Ελλήνων και των ξένων επισκεπτών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, το φυσικό παλαιοντολογικό πλούτο και την ανάδειξή του.

Η πραγματοποίηση κάθε απαραίτητης εργασίας για τον εντοπισμό και κατά το δυνατόν συλλογή παλαιοντολογικών δειγμάτων κατά τα δεδομένα της τεχνικής και της επιστήμης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Αντικείμενο της Σύμβασης
Το Ε.Κ.Π.Α. και Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, δέχονται να προβούν σε συνεργασία για την εκπόνηση έργου που αποσκοπεί στην Συλλογή μέρους των Εκθεμάτων που θα ενταχθούν σε τοπική έκθεση ή Μουσείο που θα έχει ως σκοπό να συμβάλει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων της περιοχής και των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τον φυσικό παλαιοντολογικό πλούτο της περιοχής και την ανάδειξή του.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων μερών

1. Ο ΔΗΜΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει τις εργασίες των εκπροσώπων του ΕΚΠΑ στη συλλογή των εκθεμάτων. Η ανάθεση γίνεται αυτοδίκαια με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

2. Το ΕΚΠΑ αναλαμβάνει την πραγματοποίηση κάθε απαραίτητης εργασίας για τον εντοπισμό και κατά το δυνατόν συλλογή παλαιοντολογικών δειγμάτων κατά τα δεδομένα της τεχνικής και της επιστήμης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Παράλληλα έχει την υποχρέωση της στενής συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του έργου.

3. Ο ΔΗΜΟΣ υποστηρίζει, όπου είναι δυνατόν, το έργο του Επιστημονικού Υπεύθυνου και αναλαμβάνει την επικοινωνία με άλλους κρατικούς φορείς, Υπουργεία, ΔΕΗ κ.λ.π., εφόσον χρειαστεί. Η υλοποίηση και γενικά η καλή εκτέλεση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη αμφοτέρων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για ην εκπλήρωση των
στόχων του προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και ενεργοποιείται από την
ημερομηνία κατάθεσης στον λογαριασμό Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου από το φορέα
χρηματοδότησης της πρώτης δόσης.

Για τα ανωτέρω ποσά το Πανεπιστήμιο εκδίδει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα
δικαιολογητικά. Επίσης χορηγεί ασφαλιστική βεβαίωση (νόμιμο αντίγραφο), φορολογική
ενημερότητα (νόμιμο αντίγραφο) καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από το φόρο (νόμιμο
αντίγραφο).
Το Ε.Κ.Π.Α. δεν έχει την υποχρέωση χορήγησης μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης άλλων δικαιολογητικών ή εγγράφων κ.λ.π. εφόσον δεν αναφέρονται ρητά στην
παρούσα σύμβαση.
Το Ε.Κ.Π.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει άμεσα και να εκδίδει τις
σχετικές επιταγές προς τους διάφορους δικαιούχους εντός προθεσμίας 15 ημερών μετά την
κατάθεση των γραπτών εντολών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή
και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Χρηματοδότηση του Έργου

1. Το συνολικό ύψος της προβλεπόμενης χρηματοδότησης ύψους 23.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα καταβληθεί, (από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις αριθμ. 477/2011 & 186/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου), από το ΔΗΜΟ προς τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ ως εξής:
•85% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εντός 1 (ενός) μηνός από την υπογραφή της/των σχετικής σύμβασης
•15% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΦΠΑ εντός 1 (ενός) μηνός από την
ολοκλήρωση του έργου.

Το Πανεπιστήμιο παραδίδει κατάλογο των εκθεμάτων που θα συλλέξει και θέτει το υλικό στη διάθεση του Δήμο. Ο κατάλογος συνοδεύεται από επαρκές φωτογραφικό υλικό.

1. Συλλογή γεωλογικών και απολιθωμάτων που θα ενταχθούν μελλοντικά στις προθήκες και θα απαρτίζουν μέρος της έκθεσης. Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνονται απολιθωμένα οστά, θαλάσσια απολιθώματα, γεωλογικά δείγματα πετρωμάτων, αρτίγονα φυτικά δείγματα, απολιθωμένα φυτά, απολιθωμένα μαλάκια λιμναία και θαλάσσια. Δείγματα που δεν θα εκτεθούν στο υπό ανέγερση Μουσείο Ισώματος Καρυών διατίθενται στο ΕΚΠΑ για εκπαιδευτικούς λόγους.

2. Καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για εντοπισμό θέσης/εων που μελλοντικά θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ικανοποιητική παλαιοντολογική ανασκαφή.

3. Τα κυριότερα ευρήματα που θα συλλεχθούν συντηρούνται.

4. Λαμβάνονται φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στο Μουσείο.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και Συνεργάτες
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίζεται με την παρούσα σύμβαση ο κ. Καθηγητής Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας Δρ. Θεοδώρου Γεώργιος, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, με αναπληρώτρια την επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Ευτέρπη Κοσκερίδου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την αποκλειστική ευθύνη τήρησης του χρονοδιαγράμματος και της επιλογής όλων των συνεργατών του.

Προτεινόμενοι κύριοι συνεργάτες-μέλη ερευνητικής ομάδας.
Dr. Γεώργιος Θεοδώρου, Καθηγητής: Επιστημονικός Υπεύθυνος-Συντονιστής-Υπεύθυνος υλοποίησης
Dr. Ευτέρπη Κοσκερίδου, Επικ. Καθηγ.: Απολ. Ασπόνδυλα- Dr. Σωκράτης Ρουσιάκης, Λέκτορας: Απολ. Θηλαστικά- Dr. Μαρία Δημάκη, Dr Εύη Βαρδαλά-Θεοδώρου- Διονύσιος Μέρμυγκας:
Σημερινό Περιβάλλον (Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά, Μαλάκια, Φυτά). Δρ. Αικατερίνη Κούλη: Παλαιοβοτανική
Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου: Απολ. Θηλαστικά (ΥΠ.ΠΟ.Τ) Δρ. Κωνσταντίνος Τρίκολας: Εκπαιδευτικός – Γεωλόγος Χρήστος Σολωμός: Γεωλόγος-Εργασία υπαίθρου – GPS 1 συντηρητής Φοιτητές Γεωλογίας-Συντήρησης κ.λ.π.

Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, είπε ότι: Για την υλοποίηση του έργου που αποσκοπεί στη Συλλογή μέρους των Εκθεμάτων της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης τα οποία θα ενταχθούν σε τοπική έκθεση ή Μουσείο, που θα έχει ως σκοπό να συμβάλει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων της περιοχής και των Ελλήνων και των ξένων επισκεπτών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, το φυσικό παλαιοντολογικό πλούτο και την ανάδειξή του, προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή Θ. Σφηκόπουλο ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Κωνσταντίνο Χέλμη, Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει τις εργασίες των εκπροσώπων του ΕΚΠΑ στη συλλογή των εκθεμάτων.
Το Ε.Κ.Π.Α. αναλαμβάνει την πραγματοποίηση κάθε απαραίτητης εργασίας για τον εντοπισμό και κατά το δυνατόν συλλογή παλαιοντολογικών δειγμάτων κατά τα δεδομένα της τεχνικής και της επιστήμης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.»

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,764ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,330ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ