ΑρχικήΑΡΘΡΑΟ Βιολογικός Μεγαλόπολης εντάσσεται στον ΦιλόΔημο - Αναλυτικές δηλώσεις Μαρίνου Ρουσιά στο...

Ο Βιολογικός Μεγαλόπολης εντάσσεται στον ΦιλόΔημο – Αναλυτικές δηλώσεις Μαρίνου Ρουσιά στο Καφενείο Μεγαλόπολης

Σε ανάρτηση του στο Facebook ο Μαρίνος Ρουσιάς ,Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών , ενημερώνει ότι εντάσσεται στον ΦιλόΔημο το έργο της αναβάθμισης λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Μεγαλόπολης με ποσό χρηματοδότησης 1.520.000 ευρώ.

Το Καφενείο της Μεγαλόπολης επικοινώνησε με τον κ. Μαρίνο Ρουσιά και του ζητήσαμε να μας δώσει αναλυτικές πληροφορίες για το έργο.

Σας δημοσιεύουμε τι μας ανέφερε:

Αντικείμενο του έργου είναι η επαναλειτουργία της ΕΕΛ Μεγαλόπολης σε συνδυασμό με αναβάθμιση της επιτυγχανόμενης ποιότητας επεξεργασμένων αποβλήτων προκειμένου ένα τμήμα από αυτά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απεριόριστη άρδευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 145116/2011.

Η ΕΕΛ Μεγαλόπολης μετά ένα αρχικό διάστημα λειτουργίας της αντιμετώπισε σημαντικά τεχνικά προβλήματα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η διακοπή της λειτουργίας της. Τα δύο βασικότερα προβλήματα προήλθαν από την ανύψωση της μίας εκ των δύο δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης και από καταστροφές σε μεγάλο τμήμα των χαμηλότερων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (κτίριο κροκίδωσης, αφυδάτωση λάσπης, χλωρίωση) από δύο σοβαρά πλημμυρικά επεισόδια.

Πρόβλημα έχει επίσης ανακύψει και με την δεύτερη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης. Από την πραγματογνωμοσύνη που ανατέθηκε από τον Δήμο Μεγαλόπολης στο ΤΕΕ, διαπιστώθηκε περιορισμένη απόκλιση της δεξαμενής από την κατακόρυφη, γεγονός που θέτει ζητήματα αφ’ ενός στατικής ευστάθειας, αφ’ ετέρου εξέτασης της δυνατότητας αποκατάστασης της λειτουργίας της.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα της ΕΕΛ Μεγαλόπολης σχετίζεται με την διαχείριση των ομβρίων και την προστασία της μονάδας από το όμορο ρέμα. Η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής είναι τέτοια ώστε το γήπεδο της ΕΕΛ να δέχεται σχεδόν όλα τα όμβρια μιας μικρής λεκάνης απορροής που βρίσκεται ανάντη χωρίς κατάλληλη αντιπλημμυρική προστασία. Επίσης, αν και έχει κατασκευασθεί ανάχωμα μεταξύ του γηπέδου της ΕΕΛ και του παρακείμενου ρέματος, υπάρχουν σημαντικές κακοτεχνίες οι οποίες διευκόλυναν την πρόκληση πλημμυρικών επεισοδίων.

Τα παραπάνω προβλήματα οδήγησαν σε διακοπή της λειτουργίας της ΕΕΛ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ήταν είτε εντός των λυμάτων χωρίς να λειτουργεί είτε εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα η επαναλειτουργία του να απαιτεί και επισκευαστικές εργασίες και εργασίες εκτεταμένης συντήρησης.

Εκτός από την συντήρηση και τις επισκευές είναι απαραίτητο να γίνουν συμπληρώσεις εξοπλισμού που λείπει καθώς και περιορισμένες μετατροπές, ιδίως σε συγκεκριμένες δεξαμενές της μονάδας.

Βασικό τμήμα του έργου αποτελεί η αντιπλημμυρική προστασία ολόκληρης της ΕΕΛ καθώς και η αποστράγγιση του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές ανάλογες καταστροφές στις δεξαμενές της εγκατάστασης. Τέλος προβλέπονται και εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων της δεύτερης υφιστάμενης δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

 • Έργα διευθέτησης των ομβρίων υδάτων του γηπέδου της ΕΕΛ και ασφαλούς διάθεσής τους στο παρακείμενο ρέμα χωρίς κινδύνους αναστροφής της ροής..
 • Έργα αποστράγγισης του επιφανειακού εδαφικού στρώματος σε τμήμα του γηπέδου, προκειμένου να προληφθούν νέες βλάβες στο έργο.
 • Κατασκευή νέας δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης.
 • Μετά την ολοκλήρωση του έργου αποστράγγισης του επιφανειακού στρώματος του γηπέδου θα αντληθούν τα υγρά από την δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της κατάστασης της δεξαμενής. Για την αποκατάστασή της θα απαιτηθούν εργασίες στεγανοποιήσεων του αγωγού τροφοδοσίας μικτού υγρού και του αγωγού εξόδου λάσπης, συντήρηση του ξέστρου της γέφυρας και του μηχανισμού κίνησης καθώς προσθήκη στη στέψη της δεξαμενής εξισωτικής στρώσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτσι ώστε αυτή να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και να μην παρεμποδίζεται η κίνηση της γέφυρας. Επίσης, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν εργασίες στερέωσης της δεξαμενής με κατασκευή 7 φρεατοπασσάλων βάθους 10  και σύνδεσής τους με κεφαλόδεσμο.
 • Την συμπλήρωση του συστήματος αυτομάτου ελέγχου για τον έλεγχο της συγκεκριμένης ΕΕΛ
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση δύο on-line μετρητών διαλυμένου οξυγόνου.
 • Την συμπλήρωση του εργαστηριακού εξοπλισμού με προμήθεια κλιβάνου, αναλυτικού ζυγού, οργάνου μέτρησης της συγκέντρωσης στερεών και βοηθητικών οργάνων
 • Την αποκατάσταση των φθορών των κτιρίων της ΕΕΛ
 • Μετατροπές συγκεκριμένων υφιστάμενων δεξαμενών.
 • Την συμπλήρωση του εξοπλισμού του κτιρίου αφυδάτωσης ιλύος.
 • Την συντήρηση του συνόλου των αντλιών και αναδευτήρων.
 • Την προμήθεια ενός νέου φίλτρου τύπου περιστρεφομένου τυμπάνου με ύφασμα και την συντήρηση του υφιστάμενου, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη της αιτούμενης ποιότητας επεξεργασμένων αποβλήτων
 • Την συντήρηση των εγκατεστημένων δοσομετρικών αντλιών, κοχλιωτών αντλιών, πολυβάθμιων αντλιών και αναδευτήρων κατακόρυφου άξονα
 • Την συντήρηση του συγκροτήματος προεπεξεργασίας
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου επιφανειακού αεριστήρα
 • Την αντικατάσταση τμημάτων των ηλεκτρικών καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας τους και των κουτιών διακλάδωσης
 • Την συντήρηση των ηλεκτρικών πινάκων και του Η/Ζ
 • Την βαφή και αντιδιαβρωτική προστασία διαφόρων μεταλλικών εξαρτημάτων.

Η συγκεκριμένη πράξη είναι απολύτως απαραίτητη για την περιοχή γιατί ο Δήμος Μεγαλόπολης ο οποίος διαθέτει αποχέτευση, περιλαμβάνεται στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας (συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 91/271). Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΕΕΛ δεν είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία χωρίς τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα πράξη. Είναι επίσης αναγκαία η αναβάθμιση της ποιότητας των επεξεργασμένων αποβλήτων προκειμένου ένα μέρος από αυτά να χρησιμοποιηθεί για απεριόριστη άρδευση.

Η επαναλειτουργία της ΕΕΛ Μεγαλόπολης θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα στην προστασία των επιφανειακών νερών και του ποταμού Αλφειού ο οποίος δέχεται όλες τις επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής.

Η περίπτωση της ΕΕΛ Μεγαλόπολης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική μίας υποδομής με προβλήματα, η οποία δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. Η διακοπή λειτουργίας της τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τον κίνδυνο επιβολής προστίμων, έρχεται να θεραπευθεί και να βρεί λύση μέσω του ΦιλόΔημου. Αλήθεια, την μοναδική λύση έρχεται να προσφέρει ο ΦιλόΔημος σε ένα κρίσιμο θέμα για την τοπική κοινωνία και την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, τεχνικές συσκέψεις, συνεργασία και προγραμματισμό, υποβλήθηκε η σχετική πρόταση στο Πρόγραμμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος ανταποκρίθηκαν αστραπιαία και τώρα πλέον μία απολύτως σημαντική υποδομή θα επαναλειτουργήσει και θα προσφέρει στο σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Πέρα από κάθε πολιτική ή κομματική τοποθέτηση, θα πρέπει με ειλικρινή αντικειμενισμό να σκεφθούμε όλοι ότι και στην περίπτωση αυτή τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησής μας λειτούργησαν άμεσα, θετικά και δημιουργικά. Τα οφέλη είναι για την τοπική κοινωνία και η προστιθέμενη αξία αποδίδεται στους ανθρώπους της περιοχής τους οποίους σκεφτόμαστε καθημερινά, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και δίνουμε λύσεις, σε άμεσο χρόνο και τεχνική αρτιότητα.


Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ