ΑρχικήΑΡΘΡΑΟλόκληρο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, αγορά ενέργειας και ΑΠΕ...

Ολόκληρο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, αγορά ενέργειας και ΑΠΕ – Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα

Αναρτήθηκε, σήμερα το πρωί προς δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ».

Ειδικότερα, στο δικτυακό τόπο Διαβουλεύσεων «opengov.gr» τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη, με την διαδικασία της διαβούλευσης να διαρκεί μέχρι τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23:00.

Το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση είναι διαθέσιμα εδώ και εδώ

Η κατάργηση της μονιμότητας στη ΔΕΗ μέσα από τις διατάξεις του “ενεργειακού” νομοσχεδίου – “Πιλότος” για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα και κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού θα απασχολούνται οι νεοπροσλαμβανόμενοι στη ΔΕΗ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο, όπως επεσήμανε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, καταργείται η μονιμότητα για όσους θα προσληφθούν στο εξής στην επιχείρηση ενώ δεν θίγονται οι νυν εργαζόμενοι.

Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο την μητρική ΔΕΗ, αλλά ολόκληρο τον όμιλο, δηλαδή και τον ΔΕΔΔΗΕ όπως και την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όπου και θα επιχειρηθούν μετακινήσεις πλεονάζοντος προσωπικού, εφόσον φυσικά υπάρχουν ανάγκες.

Το νομοσχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως πιλότος για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς ανοίγει το δρόμο για άρση της μονιμότητας στις νέες προσλήψεις και εργασιακές συμβάσεις σαν αυτές του ιδιωτικού τομέα, και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις με βασικό μέτοχο το Δημόσιο. Το σκεπτικό του κυβερνητικού επιτελείου είναι “περισσότερη ευελιξία, εκσυγχρονισμός, και προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες”. Ιδού τι προβλέπει το νομοσχέδιο στα βασικά κεφάλαια για την ΔΕΗ.

Συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις νέες προσλήψεις

Στο επίμαχο θέμα των νέων προσλήψεων αναφέρεται ότι καταρτίζονται συμβάσεις αορίστου χρόνου που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου, όπως αυτές που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ. Η εξαίρεση αυτή αφορά και τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Προσλήψεις υψηλόβαθμων στελεχών

Καθιερώνεται 3ετή σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μια φορά.  Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται με προκήρυξη της ΔΕΗ. Στη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Η διαδικασία και οι αμοιβές τους θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Εαν τέτοιες θέσεις καλυφθούν από προσωπικό της εταιρείας, οι αμοιβές δεν διατηρούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Επίσης θέσεις Βοηθών Διευθυντών δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% του συνόλου των σήμερα υπηρετούντων διευθυντικών στελεχών της ίδια βαθμίδας. 

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οσον αφορα το υπόλοιπο προσωπικό, οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες σε συνολικό χρόνο 12 μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. 

Επιτροπή αξιολογεί τις προσλήψεις, μετά έλεγχος από ΑΣΕΠ

Συστήνεται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων στην θέση της υφιστάμενης  Επιτροπής Αμοιβών. Αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ, που θα έχουν 3ετή θητεία. Εργο της να εισηγείται στο ΔΣ της ΔΕΗ την πολιτική προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου, τον καθορισμό της διαδικασίας προσλήψεων για τα στελέχη και την πολιτική αμοιβών τους. Εργο επίσης της επιτροπής θα είναι να αξιολογεί τις αιτήσεις για προσλήψεις, να  συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, και κατά των οποίων θα μπορεί να ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός 10 ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Αφού καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός 10 ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε 20 εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ.

Τι προβλέπεται για την εθελουσία έξοδο

Καθιερώνονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της ίδιας της εταιρείας και με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Στα προγράμματα αυτά θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος των κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας. 

Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

Το προσωπικό της ΔΕΗ μπορεί να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε άλλες ΔΕΚΟ, όπου το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών. 

Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για εργαζομένους ΔΕΗ

Καθιερώνεται ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για το προσωπικό και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, που θα αφορά όμως μόνο την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, και όχι και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως ισχύει τώρα. Σήμερα, οι παραπάνω δικαιούνται έκπτωση 75% τόσ επί της ενέργειας, όσο και επί των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Στο εξής καθιερώνεται για τους παραπάνω έκπτωση που δεν θα ξεπερνά το 30%. Η έκπτωση θα αφορά μόνο την αξία της ενέργειας, όχι τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 

Μετακινήσεις εντός ομίλου ΔΕΗ

Καθιερώνεται η δυνατότητα μετακινήσεων του προσωπικού από την μητρική ΔΕΗ σε άλλες θυγατρικές που έχουν ανάγκες, όπως κενές θέσεις ή παρεμφερούς κατηγορίας (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Τα Δ.Σ. των θυγατρικών αποστέλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μεταφορά προσωπικού. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. 

Πολιτική Προμηθειών

Στο εξής, η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.  Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών θα έχει η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ, η οποία αναβαθμίζεται τόσο ως προς το ρόλο της, όσο και με προσθήκη δύο ακόμη μελών.

από το energypress.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ