ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: Η «βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων έργων & μελετών στο Δήμο...

ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: Η «βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων έργων & μελετών στο Δήμο Μεγαλόπολης

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ , παρουσιάστηκε ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό των ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ στον Δήμο Μεγαλόπολης.

Η εφημερίδα δημοσίευσε μια χαρακτηριστική απόφαση η οποία δείχνει με ποιο σκεπτικό λαμβάνονται οι αποφάσεις και επίσης πίνακες με τα έργα και τα ποσά που δαπανήθηκαν για τα έτη 2011 και 2012 σε απευθείας αναθέσεις μελετών και έργων στην Μεγαλόπολη.

Όπως προκύπτει το ποσό που διέθεσε ο Δήμος Μεγαλόπολης για αυτές τις περιπτώσεις ανέρχεται σε 3.325.962,60 ευρώ !!!

Επικοινώνησα με τον εκδότη κ. Κώστα Φίλανδρο και του ζήτησα να δημοσιεύσω τα στοιχεία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα διέθεσε .

Παραθέτω παρακάτω ολόκληρη την δημοσίευση της εφημερίδας.

Η «βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων έργων & μελετών στο Δήμο Μεγαλόπολης

Αποκαλυπτικό του τρόπου σκέψης και λήψης αποφάσεων για τις απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών, εργασιών, κ.λπ. στο Δήμο Μεγαλόπολης, είναι η παρακάτω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ολόκληρη αναζητήστε την στην «Διαύγεια»):

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Αριθμός Απόφασης 805/2012
Στη Μεγαλόπολη ….
Παρόντες : Παν. Μπούρας- Πρόεδρος, Kαν. Δράκος, Ν. Κούτσουρας, Β. Μερζιώτης. Γ. Ρουμπαλάς. Απόντες: Γρ. Τσέκερης, K. Μιχόπουλος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε τη συζήτηση του 5ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης: «Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Σύνδεση του κτιρίου νέου Δημαρχείου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος, τη συζήτηση του οποίου ζήτησε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,                 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
να συζητήσει το παραπάνω θέμα, που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και να πάρει απόφαση γι’ αυτό.
Μειοψηφούντος του μέλους κ. Γ. Ρουμπαλά, ο οποίος καταψηφίζει τους λόγους του κατεπείγοντος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι:
Το συγκεκριμένο έργο γράφηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2012 καθώς και στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2012 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25- 7326.012 με την αριθμ. 618/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2011. Για την υλοποίησή του θα πρέπει να προβούμε στην απευθείας ανάθεσή του…
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Η εκτέλεση του έργου: Σύνδεση του κτιρίου νέου Δημαρχείου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Κ. Μεγαλόπολης θα γίνει με απευθείας ανάθεση.
2. Ανάδοχος ορίζεται που ο Σταύρος Θ. Χρονόπουλος που είναι γραμμένος στο Μητρώο της Περιφ. Ενότητας Αργολίδας με αριθμό Μητρώου -59-.
3. Ψηφίζουν πίστωση 7.200,00 ευρώ…
Μειοψηφούντος του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Ρουμπαλά ο οποίος συμφωνεί με την εκτέλεση του έργου αλλά διαφωνεί με την ανάθεση…».
Παρατηρήσεις
1. Πως προκύπτει το «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» όταν το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 2012;
2. Πως προκύπτει το «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» όταν δεν νοείται κατασκευή κτιρίου χωρίς πρόβλεψη για σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης;
Ρητορικά τα ερωτήματα. Είναι σαφές ότι η «εφεύρεση» του «κατεπείγοντος» γίνεται μόνο και μόνο για να «δικαιολογήσει» την απευθείας ανάθεση. Με παρόμοιες διαδικασίες έχουν δοθεί σχεδόν όλες οι απευθείας αναθέσεις (εξαιρούνται οι έκτακτες ανάγκες, βλάβες σε αντλιοστάσια, κ.λπ. που όντως έχουν τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος).
Ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια τα έργα και τις μελέτες που δόθηκαν με απευθείας ανάθεση την διετία 2011-2012 στο Δήμο Μεγαλόπολης (όσα βρήκαμε στη «Διαύγεια»). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αναθέσεις για παντός είδους προμήθειες (υλικών, εξοπλισμού, κ.λπ.) καθώς και διάφορες εργασίες (απομαγνητοφώνηση πρακτικών, κοπή χόρτων, λογιστικά, κ.λπ.). Όλα μαζί, στη διετία 2011-2012, ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.
Για όλα αυτά κρίνεται η δημοτική αρχή Μεγαλόπολης. Τα συμπεράσματα δικά σας. –Κ.Φ.

neamegalopolis-anatheseis1

ΜΕΛΕΤΕΣ 2011 ΔHMOY ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓ. ΕΠΙΘ. & ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 19.781
2. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο.Τ. 65 13.822,31
3. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ Ο.Τ. 212 14.326,79
4. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ Ο.Τ. 363, 257-269 13.900
5. ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΥ ΙΜΒΡΟΥ 13.822,31
6. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ 28.290
7. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΨΑΘΙ 9.833,85
8. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 5.350
9. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 7.380
10. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ο.Ε.Κ. 5.781
11. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο.Τ. 100, 116-18 13.822,31
12. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  ΕΠΑΛ   16.597,42
13. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΒΑΣΤΑ 20.000
14. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜ. ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ  ΒΑΣΤΑ 8.151

Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ
1. MΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΩΝΗΣ 5.781

Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
1. ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 17.220
2. MEΛETH ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ – ΚΑΜΑΡΑΣ 22.140
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 20.295
4. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 3.936
5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ 25.000

ΣΥΝΟΛΟ: 285.680

ΜΕΛΕΤΕΣ 2012 ΔHMOY ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
1. ΜΕΛΕΤΗ  AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΑΒΑΛΑ 12.000
2. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 246 Ο.Τ. 14.350
3. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 347 Ο.Τ. 14.350
4. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 364 Ο.Τ. 14.350
5. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 222Α Ο.Τ. 11.900
6. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 232Α Ο.Τ. 13.900
7. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 276 Ο.Τ. 13.900
8. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 169 Ο.Τ. 14.350
9. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 8.340.54
10. ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟ 15.000
11. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) & ΒΡΕΦΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΥ 3.588,68
12. ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 23.500
13. AΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 28.000
14. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΓΛΕΣ, ΘΕΣΗ ΤΣΑΠΟΪΤΙΚΑ 45.000
15. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤ. ΕΓΚΑΤ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 17.988,75
16. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014/11 4.920
17. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΟΦΟΚΛΗ 15.000
18. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΥ 15.209,07
19. ΜΕΛΕΤΗ AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. 28.000
20. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ &  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 27.675
21. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  13.530
22. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  24.600
23. ΕΠΙΣΤΗΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 6.150
24. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  15.000
25. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΙΣΑΡΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ 19.999,80
26. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  8.304.22
27. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ 45.000

Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ
1. ΜΕΛΕΤΗ AΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ 15.000

Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΝ. ΔΗΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 24.600
2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3.841,12
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 5.777,31
4. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 38.130
5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ12.300
6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΔ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ17.220
7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 17.220
8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 4.428
9. ΜΕΛΕΤΗ AΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ 25.000

ΣΥΝΟΛΟ 2012:  637.097,49
ΣΥΝΟΛΟ 2011 &2012: 923.777,49

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟY ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2011

Δ. Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ. Κ. 7.000
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ,ΚΩΤΙΛΙΟ & ΟΙΚ. ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ   5.913
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΓΟΡΤΥΝΟΣ -ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 16.000

ΖΩΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.781

ΚΑΡIΤΑΙΝΑ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.000
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤ. ΔΚΤΥΟΥ 7.176,31
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.000
4. ΚΑΤ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ 6.980
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 4.000
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.000

ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  4.305

ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ
1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ  ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ & ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.195,50
2. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΗΣ)  6.150
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ & ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.195,50
4. AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.880,63

ΚΩΤΙΛΙΟ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  7.172,13
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΗΣ 3.349,29
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 7.172,13
4. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ 5.999,20

ΜΑΥΡΙΑ
1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 12.000
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.000
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 7.000

ΣΑΡΑΚΙΝΙ
1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΥ & ΧΙΡΑΔΩΝ  9.128,47

Σύνολο Δ.Ε Γόρτυνος: 163.398,16

Δ. Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΑ
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΝΙΟΧΩΡΙ ΛΥΚ. – ΑΝΑΒΡΥΤΟ  5.991,03.
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΒΑΛΑ  7.183,20.
3. ΑΠΟΚΑΤ. ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΒΑΛΑ 7.218,87
4. ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.048
5. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  7.199,68
6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΝ , ΘΩΚΝΙΑΣ , ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΥΚΟΣ. 12.807,93

ΑΝΩ ΚΑΡΥΕΣ
1. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ 7.216,50
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  6.955,56
3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ  7.191,69

ΒΑΣΤΑ
1. ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ  12.000
2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  12.000
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΞΕΝΩΝΑ 10.211,00
4. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.000,00

ΘΩΚΝΙΑ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ  4.393,68

ΙΣΑΡΗ
1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12.000
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΙΣΑΡΗ-ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ  3.572,20
4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  20.000

ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  5.500
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.167,07
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΑ 12.000
4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΛΟ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗ 7.216,50

ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΕΣ
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΝ , ΘΩΚΝΙΑΣ , ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  12.000
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  6.999,68
3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  12.000

ΛΥΚΑΙΟ
1.ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3.592,72

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  12.000
2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  6.999,38
3.ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  7.199,68

ΛΥΚΟΧΙΑ
1. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  7.199,19
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.275,50
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 7.192,18

ΜΑΚΡΥΣΙ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  3.500
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ 7.000
3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  12.000

ΜΑΛΛΩΤΑ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 12.000

ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΔΡΟΜΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΑ  7.200

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 5.100
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.118,75
3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 5.000
4. ΕΠΙΣΚΕΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 2.200
5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 5.100
6. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.201,65
7. ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ  5.500
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤ. ΟΔ.ΤΕΝΕΔΟΥ 3.250
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4.311,25
10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  6.998,39
11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 4.064,41

Ν. ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 6.100
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΕΩΣ ΡΕΜΑ     6.300

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ
1. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.572,82
2 .KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ 7.166,25

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  7.000
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.000
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜ. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ 7.000
4. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 1.900,30

ΠΛΑΚΑ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  6.873,98

ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ
1.ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 12.000
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ-ΙΣΑΡΗ 3.572,20

ΣΟΥΛΟΥ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 7.000
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.000
3. ΕΠΙΣΚ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΣ 399.75
4.ΚΑΤΑΣΚ. ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΣΟΥΛΟΥ-ΚΩΤΙΛΙΟΥ  2.099

ΧΙΡΑΔΕΣ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  2.589,15
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7.000
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 6.977,05
4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.984,95
5. AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  6.922 ,37

ΧΩΡΕΜΗ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΟ) ΑΠΙΔΙΤΣΑΣ 12.000
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΙΔΙΤΣΑΣ 6.999,44

Σύνολο Δ.Ε Μεγαλόπολης: 497.329,19

Δ. Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΛΕΠΤΙΝΙΟΥ, ΑΚΟΒΟΥ 7.000
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 16.000
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΩΝ 4.522,80
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ  ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ, ΕΛΛΗΝΙΤΣΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ  6.913,22
5. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΞΕΡΙΛΑ 7.200
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ 7.000
7. ΣΥΝΤΗΡ. ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ  ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ, ΒΟΥΤΣΑΡΑ, ΓΡΑΙΚΟΥ 7.000
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ 7.000
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΤΣΑ 7.000
10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤ.  ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ  ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ & ΕΠΑΡΧ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΚΑΜΑΡΑΣ  7.176,31
11. ΣΥΝΤΗΡ. ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, ΠΕΤΡΙΝΑΣ, ΡΟΥΤΣΙΟΥ 6.000
12. ΣΥΝΤ.ΑΓΡ.ΔΡΟΜΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙ, ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ, ΠΟΤΑΜΙΑ, ΣΟΥΛΑΡΙ  7.000
13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΜΑΡΑΣ , ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ , ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ  7.140,70
14. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΤΡΙΝΑΣ & ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 6.600
15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΛΕΠΤΙΝΙΟΥ, ΑΚΟΒΟΥ  7.000
16. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΡΑΙΚΟΥ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ, ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚ.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ  4.522,80
17. ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΟΣΜΩΣΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΙΝΟΒΟΥΝΙ 16.580,40

ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2.000
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 6.000
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3.000

ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 835
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ & ΠΕΤΡΙΝΑ 13.185,60

ΚΑΜΑΡΑ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΜΑΡΑΣ 7.199,56

ΛΕΟΝΤΑΡΙ
1. ΚΑΤΕΠ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΥΔΡ. ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.027,78
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.200
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΤΣΙΡΙΔΙΟΥ  7.000
4. ΑΠΟΚΑΤ. ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 7.000
5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ  7.173,36€,
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ -ΑΚΟΒΟΥ 2.753,97
7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 7.000
8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 7.027,78 €

ΠΕΤΡΙΝΑ
1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 7.000
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  12. 632,10       ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 1.011,06

ΣΟΥΛΑΡΙ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 1.458,78

Σύνολο Δ.Ε. Φαλαισίας: 238.161,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2011 : 898.888,57

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟY ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2012

Δ. Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ, ΚΩΤΙΛΙΟΥ, ΛΥΚΟΧΙΩΝ  4.536,24
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  7.200
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΤΣΙΧΟΛΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ,ΚΩΤΥΛΙΟΥ  7.336

ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ 6.026,33
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ, ΑΤΣΙΧΟΛΟΥ  787,20

ΖΩΝΗ
1. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000

ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ  7.200
2. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.396,60
3. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  3.468,50

ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 6.990,93

ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  5.000
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.200

ΚΩΤΙΛΙΟ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.200

ΜΑΡΑΘΑ
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.177,05
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 7.200

ΜΑΥΡΙΑ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.200
2. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000

ΣΑΡΑΚΙΝΙ
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  731,85
2. KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 6.999,19
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  7.191,38
4. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΥ  6.898,23
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣE ΣΑΡΑΚΙΝΙ & ΧΙΡΑΔΕΣ 9.128,47
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.992,28

Σύνολο Δ.Ε. Γόρτυνος: 145.860,25

Δ. Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΝ, ΘΩΚΝΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ  15.000
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ  7.195,50
3. ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ  14.969,10
4. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ  7.200
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΙΡΑΔΩΝ, ΜΑΛΛΩΤΩΝ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ & ΒΡΥΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ  14.990,50
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  7.108,79
7.  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ   6.997,48
8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  7.000,79
9. ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  7.199,19

ΑΝΩ ΚΑΡΥΕΣ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  7.000
2. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 7.200

ΒΑΓΓΟΥ
1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  5.000
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 7.000
3. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000

4. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  12.000,33
5. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000

ΒΑΣΤΑ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  7.200
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.200
3. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ  7.200

ΓΕΦΥΡΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΑ 7.200
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.000
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.200

ΘΩΚΝΙΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.000
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΑΣ 6.000
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ  Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12.300
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  6.150

ΙΣΑΡΗ
1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  7.000
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΡΟΥΣΑ 7.200
4. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  7.200
5. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  4.800
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 7.200
7. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΙΣΑΡΗ 7.200
8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΥΣΑ  1.593,53
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΑΡΗ 7.200
10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12.000
11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.200
12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΥΣΑ 492

ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ
1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 7.200
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 7.200

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ «ΚΕΡΑΣΟΒΑΣ» 1.481,17
2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.199,87
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6.998,29
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  12.000

ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ
1. ΑΡΣΗΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 7.000
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.000
3. KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 7.200

KΑΤΩ ΚΑΡΥΕΣ
1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 7.200
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  7.000
3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.200

ΛΥΚΑΙΟ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΚΑΙΟ – ΝΕΔΑ 7.208,78
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.200
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 7.200
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 7.200

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000
2. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ  7.200
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ  6.999,38

ΛΥΚΟΧΙΑ
1. ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.192,49
2. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 6.999,98
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  7.199,22

ΜΑΚΡΥΣΙ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.200
2. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.200
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 7.100
4. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.214,57
5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 7.199,26
6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.136,77

ΜΑΛΛΩΤΑ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 6.999,25
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  6998,45
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΑ 7.200
4. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 5.853,66
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  4.799,52
6. KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  7.197,98
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘ. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  2.244,75

ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ
1. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.200

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΕ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 4.064,41
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.998,70
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ  7.198,21
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛ. ΜΗΤΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 4.200
5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 6.000
6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΝΕΔΟΥ 3.235,05
7. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.200
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.200
9.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  7.200
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.200
11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  7.200
12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.200
13. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ 5.535
14. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5.850
15. ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 7.200
16. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 21.500

ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 6.995,46

ΝΕΟΧΩΡΙ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.200,00

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΑΝΑΪΤΗ 12.001,75
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ  7.166,25
3. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 7.200
4. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  12.000
5. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΦΑΝΑΙΤΗ 12.000

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 1.605,15
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ  7.200
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.199,85
4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  7.200
5. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  7.190,44

ΠΛΑΚΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.193,66

ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.997,60
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.200
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΑ 7.000
4. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  7.199,98

ΣΟΥΛΙ
1.TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚ.ΔΕΡΒΕΝΙ 7.000

ΣΟΥΛΟΥ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.000

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.000
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΙΡΙΟΥ 7.000
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΤΙΡΙΟΥ 7.000
4.ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΙΡΙΟΥ 6999,84

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3.728,75

ΧΙΡΑΔΕΣ
1. ΑΡΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΙΡΑΔΕΣ ΠΡΟΣ ΣΟΥΛΙ 7.201,28
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.992,37
3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.984,95
4. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  6.977,05
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΑΡΑΚΙΝΙ – ΧΙΡΑΔΕΣ  9.128,47
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7.195
7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3.010,55

ΧΡΑΝΟΙ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.000
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 7.200

ΧΩΡΕΜΙ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΙΔΙΤΣΑΣ  12.000

Σύνολο Δ.Ε. Μεγαλόπολης:  886.670,37

Δ. Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΚΑΘΑΡ. ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΜΑΡΑΣ, Κ.ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ, ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ 7.195,50
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  5.976,80
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ.ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ, ΒΟΥΤΣΑΡΑ, ΓΡΑΙΚΟΥ, ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ 7.200
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ.ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, ΠΕΤΡΙΝΑΣ, ΡΟΥΤΣΙΟΥ, ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΟΥ 7.200
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΟΥΛΑΡΙΟΥ 7.200
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΤΣΑΣ  7.000
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΑΡΑΣ – ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ 7.000
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ. ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΛΕΠΤΙΝΙΟΥ, ΑΚΟΒΟΥ  7.000
9. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΒΟΥ 2.753,97
10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-ΡΟΥΤΣΙΟΥ  4.779,78
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΟΔ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΓΟΥΠΑΤΑ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ,  ΑΚΟΒΟΥ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 7.174,59
12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.940,89
13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ  7.199,44
14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΡΥΟΡΕΜΑΤΟΣ  8.743,46

ΑΚΟΒΟΣ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 7.194,64
2. AΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.197,72
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.199,98
4. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΠΑΤΑ 6.998,94
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΓΟΥΠΑΤΑ, Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ    7.174,59
6. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 6.997,48

ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ  7.200
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  7.200
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ  7.200
4. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.200
5. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ  ΚΑΤΩ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ  7.200
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ 7.200

ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.000
2. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  7.000
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  4.000
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  7.200

ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ
1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΞΕΡΙΛΑ  7.195,50

ΒΟΥΤΣΑΡΑ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 6.990,93
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.200

ΓΙΑΝΝΑΙΟΙ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ.ΑΝΩ ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ 6.988,79
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.200

ΓΡΑΙΚΟΥ
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  7.200
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  7.200
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.200
4. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  7.200

ΔΥΡΡΑΧΙ
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.199,87

KΑΜΑΡΑ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  7.200
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ  7.000
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΜΑΡΑΣ  7.200
4. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.193,66

ΛΕΟΝΤΑΡΙ
1. ΑΠΟΚ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝ. ΕΞΩΤ. ΔΙΚ. ΥΔΡ. ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ  Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ 2.753,97
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 5.062,93
3. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 7.200
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜ. ΔΙΚΤ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  3.807,47
5. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΤΣΙΡΙΔΙΟΥ 7.000
6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  6.827,73
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΚΑΛΥΒΙΑ 5.000
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΤΣΙΡΙΔΙ  7.747,77
9. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 7.173,36
10.TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 7.000

ΝΕΟΧΩΡΙ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  5.560,22
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.173,50

ΠΕΤΡΙΝΑΣ
1. ΕΚΣΥΓΧΡ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  3.663,50
2. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΝΕΙΚΑ 7.000
3. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 7.200
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.200
5. AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΣΠΑΝΕΙΚΑ 7.200
6. KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚ. ΣΠΑΝΕΙΚΑ  7.200

ΠΟΤΑΜΙΑ
1. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΥΝΤΑΛΟΥ 7.200
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΧΟΥΝΤΑΛΟΥ 7.200

ΣΟΥΛΑΡΙ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7.200
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  3.608,82

ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ
1. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 6.999,97

ΦΑΛΑΙΣΙΑ
1. TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  7.000
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 7.000
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  1.090,15

Σύνολο Δ.Ε. Φαλαισίας: 470.765,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2012 :  1.503.296,54

ΣΥΝΟΛΟ 2011 & 2012: 2.402.185,11

Σύνολο μελετών & έργων 2011 & 2012: 3.325.962,60

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

4 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια