ΑρχικήΑΡΘΡΑΝΕΑ ΑΡΧΗ: Πρόταση θέματος εκτός ημερησίας για τα ανεπιτήρητα ζώα και αιτιολόγηση...

ΝΕΑ ΑΡΧΗ: Πρόταση θέματος εκτός ημερησίας για τα ανεπιτήρητα ζώα και αιτιολόγηση ψήφου στην συνεδρίαση του Δ.Σ Μεγαλόπολης

Αίτημα για εκτός ημερησίας για τα ανεπιτήρητα ζώα

Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεγαλόπολης την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, η παράταξη μας ΝΕΑ ΑΡΧΗ κατέθεσε αίτημα για εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση και ψήφιση από το Δ.Σ. το εξής θέμα:

Ζητάμε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης με  θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα σύμφωνα με το ν. 4056/2012 άρθρο 17»

Προτείνουμε την ολοκληρωμένη εφαρμογή της νομοθεσίας όπως ορίζεται από τον ως άνω νόμο, με την περισυλλογή μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με εναλλακτικές λύσεις,  δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει την απαιτούμενη Δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση. 

Σε ότι αφορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης ψηφίσαμε ως εξής:

Θέμα 1: Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2021 του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας  Πελοποννήσου.

Ψηφίζουμε την καθορισθείσα τιμή εισόδου στις μονάδες της παραγράφου 5.2, μόνο για ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) με παράδοση σύμφωνα με το σενάριο 3 (χωρίς χρέωση χρήσης ΣΜΑ) στην ΜΕΑ υποδοχής στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας (για τις πραγματικές ποσότητες απορριμμάτων από τους πράσινους κάδους, δηλαδή τα, σύμφωνα με την ενιαία  τιμολόγηση που προτείνεται από τον ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, ΑΔΑ:ΨΥΙΘΟΞΝΒ-ΘΤ9).

•Δεν ψηφίζουμε και δεν συναινούμε για παράδοση και χρέωση σε ΜΕΑ ή ΧΥΤΑ για ΑΥ (Ανακυκλώσιμα Υλικά), διότι όπως έχουμε καταθέσει από το έτος 2020 και όπως προβλέπεται στο ΤΟΣΔΑ του 2018, ο Δήμος δικαιούται να εγκαταστήσει και να λειτουργεί μονάδα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (μπλέ και κίτρινων κάδων) με πράσινα σημεία, κλπ.

•Προτείνουμε ο ΦΟΔΣΑ, να υλοποιήσει με κατάλληλο φορέα πρόγραμμα για ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή) στην Μεγαλόπολη.

Θέμα 2: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Ψηφίζουμε ΘΕΤΙΚΑ μόνο για τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου (θέρμανση και κίνηση οχημάτων), τις δαπάνες συντήρησης της περιουσίας του Δήμου και τις δαπάνες για μισθοδοσίες, Φόρους, εισφορές ΕΦΚΑ για το έτος 2021.

Ψηφίζουμε ΑΡΝΗΤΙΚΑ τις προϋπολογισμένες δαπάνες νέων έργων και εργασιών, γιατί   δεν υπάρχει αναπτυξιακή κατεύθυνση, δεν αναβαθμίζει ή βελτιώνει τις υποδομές στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου. Εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει ουδεμία από τις προτάσεις (ανακύκλωση, θηραματικό πάρκο – σκοπευτήριο, ηλ. υπηρεσίες για τους δημότες, τουριστικές υποδομές, κ.α.) που καταθέσαμε, κατά την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, καθώς επίσης, ενώ έχουν Προϋπολογισθεί τα χρήματα προς τους Προέδρους, για τις άμεσες ανάγκες των Τ.Κ., δεν τα αποδίδετε.

Θέμα 3: ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ψηφίζουμε Θετικά για την λογιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής     υπηρεσίας του Δήμου. Ο βασίλειος Κουρουνιώτης στο θέμα αυτό ψηφίζει Παρών.

Θέμα 4: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου -Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 392/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ψηφίζουμε Θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Θέμα 5: Περί απαλλαγής – μείωσης τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στην εισήγηση – ανάλυση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου, από την οποία ζητήθηκε να υπολογίσει το κόστος της απόφασης 76/02-06-2020 σχετικά με την απαλλαγή – μείωση τελών λόγω COVID-19 για διάστημα 5 μηνών για το έτος 2020.  Το αιτούμενο της ομόφωνης απόφασης είναι η μείωση τελών μόνο για τις επιχειρήσεις, κατά 100% στο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και κατά 50% στο τέλος κατάληψης – παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.  Στην εισήγηση δεν προκύπτει να έχει υπολογίσει το ακριβές ποσό που αναλογεί μόνο για τις επιχειρήσεις (καταστήματα & εστίαση) ανά έτος όπως ζητήθηκε, αλλά εφαρμόζει τον συλλογισμό Α+Β+Γ, από τα συνολικά έσοδα από τέλη στο Δήμο (ως να αφορούσε όλους τους δημότες).

Εξαιτίας της παράτασης των μέτρων COVID μέσα στο έτος 2020, προτείνουμε και Ψηφίζουμε τα ίδια ποσοστά μείωσης  της 76/02-06-2020 απόφασης, αλλά για όλο το διάστημα από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2020.

Θέμα 6: Περί απαλλαγής – μείωσης μισθωμάτων των κυλικείων στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ψηφίζουμε Θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού  Προσώπου.

Θέμα 7: Έγκριση καθαίρεσης τάφων στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Κοινότητας Καρίταινας.

Ψηφίζουμε Θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση, υπό τον όρο ότι ο τοπικός εκπρόσωπος και ο Δήμος θα τηρήσει την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Θέμα 8: Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου  Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6318/15-06-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ψηφίζουμε Θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση υπό τον όρο ότι συμφωνεί και ο τοπικός  εκπρόσωπος.

Θέμα 9: Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό κοιμητήριο της Κοινότητας Ισώματος Καρυών Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου  Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 1527/15-02-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

 Ψηφίζουμε Θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση υπό τον όρο ότι συμφωνεί και ο τοπικός εκπρόσωπος.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
Κωνσταντίνος Μιχόπουλος
Αθανασόπουλος Σταύρος
Γιώτης Δημήτριος
Δημόπουλος Νικήτας
Κακκαβάς Πολύβιος
Καρατζαφέρης Φώτιος
Κουρής Ηλίας
Κουρουνιώτης Βασίλειος
Μπάζιος Ιωάννης

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,355ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια