Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών «Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων» εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

0
150

Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών «Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων» εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε χθες στην Διαύγεια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση:

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια τοποθετούνται στο πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), και μπορούν να περιλαμβάνουνρυθμίσεις για όλα τα θέματα που ρυθμίζονται από ΤΠΣ και να τροποποιούν τις ρυθμίσεις των εγκεκριμένων ΤΠΣ.
Εκπονούνται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτωνυπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους.

Επίσης, εκπονούνται για τον καθορισμό εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, ως ΕΠΣ- Ζ.ΑΠ.

Τα ΕΠΣ-Ζ.ΑΠ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, λαμβάνουν υπόψη τους το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), το Master Plan του ΣΔΑΜ και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις (και κατά περίπτωση κατευθύνσεις) εντός της περιοχής επέμβασης, για την επίτευξη των σκοπών τους.

Εκτός της περιοχής επέμβασης είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτό τα ΕΠΣ-Ζ.ΑΠ να προσδιορίζουν υποδομές, μέτρα και όρους που είναι αναγκαίοι για την οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή που την περιβάλλει.

Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα ΕΠΣ ονομάζεται περιοχή επέμβασης. Στην περίπτωση των ΕΠΣ-Ζ.ΑΠ ως περιοχή επέμβασης λαμβάνεται, κατ’ αρχήν, ο πυρήνας (μιας ή περισσοτέρων) Ζ.ΑΠ ή άλλη περιοχή στην οποία προγραμματίζονται σημαντικές παρεμβάσεις και προγράμματα στο πλαίσιο του ΣΔΑΜ.

Το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) που περιλαμβάνει την περιοχή επέμβασης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του ΕΠΣ.

Αν η περιοχή επέμβασης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσότερων ΔΕ, το σύνολο των ΔΕ αυτών αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του ΕΠΣ. Η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέμβασης και βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με αυτήν λόγω της αλληλεπίδρασης των πολεοδομικών και λοιπών λειτουργιών της, ονομάζεται ζώνη άμεσης επιρροής και προσδιορίζεται στο πλαίσιο της εκπόνησης της κύριας μελέτης του ΕΠΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνάρτηση με το χαρακτήρα της εκάστοτε περιοχής επέμβασης,

 • προωθούν τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα των εξαρτώμενων από τον άνθρακα περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου,
 • ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση με τον καθορισμό στον εξωοικιστικό χώρο ορθολογικών χρήσεων γης και όρων δόμησης συμβατών με τα τοπικά χαρακτηριστικά. Ο επαναπροσδιορισμός των χρήσεων γης αναγνωρίζεται ως μια κρίσιμη παράμετρος για τη μετάβαση μιας περιοχής όπου κυριαρχεί ο κλάδος της εξόρυξης καθώς είναι πιθανό η γη να αποτελεί το βασικότερο στοιχείο (asset) ανάπτυξης.
 • αξιοποιούν την καινοτόμα μεθοδολογία «Εκτίμησης επαναπροσδιορισμού των χρήσεων γης» (Land Use Repurposing Assessment / LURA) που προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα.
 • αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της έξυπνης πόλης,
 • υποστηρίζουν τη δημιουργία ισχυρής και ισορροπημένης παραγωγικής βάσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού, και παρέχουν επαρκή γη για την χωροθέτηση των αναγκαίων οικονομικών δραστηριοτήτων,
 • διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανταγωνιστικότητα των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης,
 • προστατεύουν τους διαθέσιμους πόρους, φυσικούς και πολιτιστικούς, ως αυτοτελείς αξίες και ταυτόχρονα τους εντάσσουν στην αναπτυξιακή διαδικασία,
 • προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα,
 • προωθούν την πρόληψη της Κλιματικής Αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και ανθεκτικότητα και την ασφάλεια από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους.
 • παρέχουν εναλλακτικές χωρικές επιλογές και επιλογές κατοίκησης, που διευρύνουν την ελευθερία των πολιτών,
 • προωθούν την κοινωνική συνοχή, τη δίκαιη κατανομή πόρων και την άρση αποκλεισμών χωρικού χαρακτήρα,
 • εντάσσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου στο σύνολο των επιπέδων του χωρικού σχεδιασμού, εναρμονιζόμενα με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό και παρέχοντας σαφείς κατευθύνσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό δευτέρου επιπέδου

δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here