ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 311.646,38 € έβδομης (ζ’) δόσης τακτικής χρηματικής επιχορήγησης μηνός Ιουλίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για το έτος 2011.
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.564,74 € για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.
3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.249,15 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης από Πρόστιμα ΚΟΚ για το διάστημα από 3/5/2011 έως 1/6/2011.
4. Διοργάνωση – Συμμετοχή του Δήμου σε εορταστικές εκδηλώσεις στις Τοπικές Κοινότητες Δυρραχίου (Μονή Ρεκίτσας), Τουρκολέκα (Νικητάρεια), Γέφυρας του Δήμου Μεγαλόπολης.
5. Έγκριση ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης.
6. Μεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης,
7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός Δεξαμενών Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος και Φαλαισίας».
8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Επισκευή αντλίας ύδρευσης της Τ.Κ. Κατσίμπαλη Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης».
9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Επισκευή αντλιοστασίων Τ.Κ, Ραψομμάτη και Τ.Κ. Ίσαρη του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.
10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Λεονταρίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.
11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών στην Τ.Κ. Λεονταρίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.
12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καταμέτρηση υδρομετρητών για την κατανάλωση του έτους 2010 στη Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης ».
13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών υφιστάμενων σχολικών κτιρίων Δήμου Μεγαλόπολης».
14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την αλλαγή τίτλου έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κουρουνιού Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος» και την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων – Αντιστήριξη τμήματος πλατείας (περιοχή βρύσης) Τ.Κ. Κουρουνιοϋ Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος».
15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την αλλαγή τίτλου έργου «Τσιμεντοστρώσεις Οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας» και την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή χώρων υγιεινής στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας».
16- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης και καθαρισμός υδροσυλλογών στις Τοπικές Κοινότητες Γραικού, Φαλαισίας, Τουρκολέκα, Βελιγοστής Ποταμιάς, Δυρραχίου και στον Οικισμό Καμποχώρι της Τ.Κ. Καμάρας της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης».
17, Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Καλυβάκια, Καρίταινα και Κοτύλιο Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Λήμου
Μεγαλόπολης».
18. Αναμόρφωση του Π/σμσύ οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Κοτυλίου Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης».
19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση έργων συντήρησης αγροτικών; δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης.
20. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Απεντόμωση Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης»,
21. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και Απευθείας Ανάθεσης; Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ και Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠ0ΤΑ για την παραλαβή της με απευθείας ανάθεση προμήθειας “τρέιλερ μηχανημάτων”. :
22. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της με απευθείας ανάθεση κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου.
23. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας υλικών επισκευής – αναβάθμισης Πισίνας Εκμάθησης Κολύμβησης Δήμου Μεγαλόπολης.
24. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ειδών γραφείου (μελάνια – τόνερ κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης.
25. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης.
26. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης απόδοσης κράτησης απεργίας, λόγω ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
27. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης με τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων» για την καταβολή δαπάνης εξόδων κηδείας (άρθρο 64 παρ. 4 του Ν. 3584/2007).
28. Ορισμός εκπροσώπων αιρετών γυναικών του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους σε Σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013».

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ